Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város településképének védelméről szóló 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22- 2021. 10. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város településképének védelméről szóló 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda; Örökségvédelmi Főosztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, továbbá a Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: című Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2)-ben foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.