Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II. 2.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22- 2021. 10. 23

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II. 2.) rendelete módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) a 32. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3.

2. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Gksz övezetekben 3 szintű növényállományból álló védőfásítás szükséges a szabályozási terven jelölt helyeken. A védőfásítás jelkulccsal jelölt területeken a folytonosság csak a terület megközelítését és ellátását szolgáló területrésszel szakítható meg.”

3. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdésében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

7

Gksz-3

1500

-

SZ

40

7,5

20

4. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

12

K-Ám

5000

SZ

20

9,0

40

5. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 69. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezet területét érintően - a háztartási méretű kiserőművek kivételével - naperőmű nem létesíthető.”

6. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja.

8. § Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

SZT/K01/m2

kép: /download/3997/resources/EJR_10933077-1.1.jpg

SZT/K02/m3
kép: /download/3997/resources/EJR_10933079-1.2.jpg

kép: /download/3997/resources/EJR_10933081-1.3.jpg

tervezési terület”

2. melléklet

2. melléklet

SZT/B10/m4

kép: /download/3997/resources/EJR_10933088-2.1.jpg

SZT/B19/m5
kép: /download/3997/resources/EJR_10933091-2.2.jpg

kép: /download/3997/resources/EJR_10933095-1.3.jpg

tervezési terület”

3. melléklet

3. melléklet

Védőtávolságok

kép: /download/3997/resources/EJR_10933098-3.jpg