Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.26.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) a 32. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Településközpont területen önállóan is elhelyezhető rendeltetések:)

„c) kiskereskedelmi, továbbá nem üzemi jellegű szolgáltató,”

2. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.