Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési beszámolóját

4 455 546 229 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 855 131 439 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 455 546 229 Ft módosított kiadási előirányzattal és

3 394 253 307 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével, a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,

Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 1 422 547 286 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 799 511 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 454 779 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 893 514 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 305 909 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 881 742 419 Ft-tal, a felújítási feladatokra 215 184 077 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-személyi juttatás 714 019 688 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 111 043 201 Ft

-dologi kiadások 687 924 900 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai 27 790 306 Ft

-egyéb működési célú kiadások 407 889 211 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások: 881 742 419 Ft

-felújítások: 215 184 077 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 78 147 281 Ft, védőnői feladatra 51 304 619 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 003 200 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 460 878 132 Ft. Az önkormányzat 2021.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2021. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2021.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 2 395 814 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 5 930 094 139 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 114 282 567 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése teljesítése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

41 342 970

41 000 282

17 900 695

17 775 850

253 049 640

251 412 212

182 842 948

179 791 067

224 584 547

224 040 277

719 720 800

714 019 688

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 519 614

6 412 671

2 748 975

2 733 498

47 389 124

44 661 708

31 140 937

30 047 267

28 503 069

27 188 057

117 301 719

111 043 201

K3. Dologi kiadások

9 310 019

7 608 109

11 682 065

10 322 288

102 263 624

91 719 273

43 939 398

37 614 196

706 733 385

540 661 034

873 928 491

687 924 900

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 000 000

27 790 306

40 000 000

27 790 306

K5. Egyéb működési célú kiadások

840 011 018

407 889 211

840 011 018

407 889 211

K6. Beruházási kiadások

743 607

734 040

739 690

739 650

1 849 650

1 832 346

662 284

662 284

1 512 614 837

877 774 099

1 516 610 068

881 742 419

K7. Felújítások

220 400

299 094 228

215 184 077

299 314 628

215 184 077

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

58 916 210

55 755 102

33 071 425

31 571 286

404 552 038

389 625 539

258 805 967

248 114 814

3 651 541 084

2 320 527 061

4 406 886 724

3 045 593 802

K9. Finanszírozási kiadások

768 512 148

1 068 512 148

48 659 505

348 659 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

58 916 210

55 755 102

33 071 425

31 571 286

404 552 038

389 625 539

258 805 967

248 114 814

4 420 053 232

3 389 039 209

4 455 546 229

3 394 253 307

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 360 727 194

1 382 117 327

1 360 727 194

1 382 117 327

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

121 087 856

121 087 856

121 087 856

121 087 856

B3. Közhatalmi bevételek

292 000 000

269 918 977

292 000 000

269 918 977

B4. Működési bevételek

905 414

901 422

1 980 000

1 924 617

6 732 556

6 608 450

17 042 000

17 036 482

92 239 034

147 519 119

118 899 004

173 990 090

B5. Felhalmozási bevételek

2 046 877

2 046 877

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

545 000

545 000

17 000 000

15 120 000

17 545 000

15 665 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

10 601 500

10 000 000

10 601 500

B1-7. Költségvetési bevételek

1 450 414

1 446 422

1 980 000

1 924 617

6 732 556

6 608 450

17 042 000

17 036 482

1 893 054 084

1 948 411 656

1 920 259 054

1 975 427 627

B8. Finanszírozási bevételek

57 465 796

57 465 796

31 091 425

31 091 425

397 819 482

397 819 482

241 763 967

241 763 967

2 526 999 148

2 871 415 785

2 535 287 175

2 579 703 812

-maradvány

488 088

488 088

405 100

405 100

739 545

739 545

6 655 294

6 655 294

2 526 999 148

2 526 999 148

2 535 287 175

2 535 287 175

-megelőlegezés

44 416 637

44 416 637

-betétek megszűntetése

300 000 000

300 000 000

-Központi, irányító szervi támogatás

56 977 708

56 977 708

30 686 325

30 686 325

397 079 937

397 079 937

235 108 673

235 108 673

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

58 916 210

58 912 218

33 071 425

33 016 042

404 552 038

404 427 932

258 805 967

258 800 449

4 420 053 232

4 819 827 441

4 455 546 229

4 855 131 439

2. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

905 414

901 422

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

545 000

545 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

545 000

545 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 450 414

1 446 422

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 450 414

1 446 422

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-56 722 189

-53 574 640

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-743 607

-734 040

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

488 088

488 088

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

56 977 708

56 977 708

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 465 796

57 465 796

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

57 465 796

57 465 796

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

58 916 210

58 912 218

3. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

41 042 970

40 700 282

Külső személyi juttatások

K12

300 000

300 000

Személyi juttatások

K1

41 342 970

41 000 282

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 519 614

6 412 671

Készletbeszerzés

K31

3 382 477

3 221 876

Kommunikációs szolgáltatások

K32

175 000

154 230

Szolgáltatási kiadások

K33

3 321 438

2 883 857

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

70 000

24 212

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 361 104

1 323 934

Dologi kiadások

K3

9 310 019

7 608 109

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

58 172 603

55 021 062

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

577 985

577 985

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

165 622

156 055

Beruházások

K6

743 607

734 040

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

743 607

734 040

Költségvetési kiadások

K1-K8

58 916 210

55 755 102

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

58 916 210

55 755 102

4. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 980 000

1 924 617

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 980 000

1 924 617

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 980 000

1 924 617

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-30 351 735

-28 907 019

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-739 690

-739 650

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

405 100

405 100

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 686 325

30 686 325

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 091 425

31 091 425

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

31 091 425

31 091 425

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

33 071 425

33 016 042

5. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17 857 746

17 732 901

Külső személyi juttatások

K12

42 949

42 949

Személyi juttatások

K1

17 900 695

17 775 850

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 748 975

2 733 498

Készletbeszerzés

K31

5 436 858

5 291 354

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 339 520

1 194 862

Szolgáltatási kiadások

K33

3 177 609

2 616 400

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

82 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 646 078

1 219 672

Dologi kiadások

K3

11 682 065

10 322 288

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

32 331 735

30 831 636

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

582 402

582 402

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

157 288

157 248

Beruházások

K6

739 690

739 650

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

739 690

739 650

Költségvetési kiadások

K1-K8

33 071 425

31 571 286

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

33 071 425

31 571 286

6. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

6 732 556

6 608 450

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

6 732 556

6 608 450

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 732 556

6 608 450

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-395 969 832

-381 184 743

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 849 650

-1 832 346

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

739 545

739 545

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

397 079 937

397 079 937

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

397 819 482

397 819 482

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

397 819 482

397 819 482

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

404 552 038

404 427 932

7. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

250 661 640

249 648 146

Külső személyi juttatások

K12

2 388 000

1 764 066

Személyi juttatások

K1

253 049 640

251 412 212

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

47 389 124

44 661 708

Készletbeszerzés

K31

2 818 000

2 183 546

Kommunikációs szolgáltatások

K32

717 058

696 475

Szolgáltatási kiadások

K33

79 592 958

70 370 265

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

22 408

18 274

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

19 113 200

18 450 713

Dologi kiadások

K3

102 263 624

91 719 273

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

402 702 388

387 793 193

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 245 000

1 245 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

211 417

197 792

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

393 233

389 554

Beruházások

K6

1 849 650

1 832 346

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 849 650

1 832 346

Költségvetési kiadások

K1-K8

404 552 038

389 625 539

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

404 552 038

389 625 539

8. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

17 042 000

17 036 482

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

17 042 000

17 036 482

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

17 042 000

17 036 482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-240 881 283

-230 416 048

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-882 684

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

6 655 294

6 655 294

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

235 108 673

235 108 673

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

241 763 967

241 763 967

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

241 763 967

241 763 967

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

258 805 967

258 800 449

9. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

181 642 948

179 732 803

Külső személyi juttatások

K12

1 200 000

58 264

Személyi juttatások

K1

182 842 948

179 791 067

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

31 140 937

30 047 267

Készletbeszerzés

K31

3 167 940

2 953 598

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 460 000

1 786 359

Szolgáltatási kiadások

K33

28 454 539

26 752 380

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

77 521

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

9 356 919

6 044 338

Dologi kiadások

K3

43 939 398

37 614 196

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

257 923 283

247 452 530

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

37 638

37 638

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

311 867

311 867

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

208 253

208 253

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

104 526

104 526

Beruházások

K6

662 284

662 284

Ingatlanok felújítása

K71

173 543

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

46 857

Felújítások

K7

220 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

882 684

Költségvetési kiadások

K1-K8

258 805 967

248 114 814

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 805 967

248 114 814

10. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 164 309 258

1 164 309 258

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

217 808 069

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 360 727 194

1 382 117 327

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

285 000 000

265 507 976

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

285 000 000

265 507 976

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

4 411 001

Közhatalmi bevételek

B3

292 000 000

269 918 977

Működési bevételek

B4

92 239 034

147 519 119

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

17 000 000

15 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

120 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

17 000 000

15 120 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 761 966 228

1 799 555 423

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

46 981 719

46 981 719

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74 106 137

74 106 137

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

121 087 856

121 087 856

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

2 027 200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

19 677

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

2 046 877

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10 000 000

10 601 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 000 000

10 601 500

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

131 087 856

133 736 233

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 893 054 084

1 948 411 656

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-77 865 791

571 986 538

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 680 621 209

-959 221 943

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 526 999 148

2 526 999 148

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

44 416 637

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

300 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 526 999 148

2 871 415 785

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 526 999 148

2 871 415 785

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 420 053 232

4 819 827 441

11. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

189 550 844

189 008 124

Külső személyi juttatások

K12

35 033 703

35 032 153

Személyi juttatások

K1

224 584 547

224 040 277

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 503 069

27 188 057

Készletbeszerzés

K31

47 311 792

14 880 117

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 897 606

1 622 204

Szolgáltatási kiadások

K33

362 487 101

257 964 165

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 108 000

541 763

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

293 928 886

265 652 785

Dologi kiadások

K3

706 733 385

540 661 034

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

27 790 306

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

32 786 718

32 786 718

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

317 061 177

298 782 877

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

86 180 256

76 319 616

Tartalékok-általános

K513

403 982 867

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

840 011 018

407 889 211

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 839 832 019

1 227 568 885

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 327 392 997

837 813 906

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

680 770

680 770

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

21 456 094

21 450 222

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

163 084 976

17 829 201

Beruházások

K6

1 512 614 837

877 774 099

Ingatlanok felújítása

K71

233 701 635

168 319 469

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

63 586 962

45 058 977

Felújítások

K7

299 094 228

215 184 077

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 811 709 065

1 092 958 176

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 651 541 084

2 320 527 061

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

41 991 505

41 991 505

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

719 852 643

719 852 643

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

300 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

768 512 148

1 068 512 148

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 420 053 232

3 389 039 209

12. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 164 309 258

1 164 309 258

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

217 808 069

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 360 727 194

1 382 117 327

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

285 000 000

265 507 976

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

285 000 000

265 507 976

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

4 411 001

Közhatalmi bevételek

B3

292 000 000

269 918 977

Működési bevételek

B4

118 899 004

173 990 090

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

17 000 000

15 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

545 000

665 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

17 545 000

15 665 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 789 171 198

1 826 571 394

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

46 981 719

46 981 719

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74 106 137

74 106 137

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

121 087 856

121 087 856

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

2 027 200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

19 677

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

2 046 877

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10 000 000

10 601 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 000 000

10 601 500

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

131 087 856

133 736 233

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 916 828 640

1 975 427 627

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 535 287 175

2 535 287 175

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

44 416 637

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

300 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 535 287 175

2 879 703 812

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 445 546 229

4 855 131 439

13. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

680 756 148

676 822 256

Külső személyi juttatások

K12

38 964 652

37 197 432

Személyi juttatások

K1

719 720 800

714 019 688

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

117 301 719

111 043 201

Készletbeszerzés

K31

62 117 067

28 530 491

Kommunikációs szolgáltatások

K32

6 589 184

5 454 130

Szolgáltatási kiadások

K33

477 033 645

360 587 067

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 782 408

661 770

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

326 406 187

292 691 442

Dologi kiadások

K3

873 928 491

687 924 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

27 790 306

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

32 786 718

32 786 718

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

317 061 177

298 782 877

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

86 180 256

76 319 616

Tartalékok-általános

K513

403 982 867

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

840 011 018

407 889 211

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 590 962 028

1 948 667 306

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

37 638

37 638

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 328 637 997

839 058 906

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 575 039

1 575 039

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

22 453 749

22 434 252

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

163 905 645

18 636 584

Beruházások

K6

1 516 610 068

881 742 419

Ingatlanok felújítása

K71

233 875 178

168 319 469

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

63 633 819

45 058 977

Felújítások

K7

299 314 628

215 184 077

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 815 924 696

1 096 264 212

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 406 886 724

3 045 593 802

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

41 991 505

41 991 505

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

300 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

48 659 505

348 659 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 455 546 229

3 394 253 307

14. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

12 427 116

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

82 434

82 434

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

316 978 743

286 273 327

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

317 061 177

298 782 877

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

13 278 160

8 871 210

háztartások részére

K512

800 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

2 946 854

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

72 102 096

64 501 552

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

86 180 256

76 319 616

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

15. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

50 000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

12 500

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

19 431 003

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

121 226 220

130 455 100

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

69 668 737

67 859 466

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

5 522 979

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

217 808 069

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74 106 137

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

16. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]

K42

6 000 000

0

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

6 000 000

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

34 000 000

27 790 306

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

34 000 000

27 790 306

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

27 790 306

17. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

285 000 000

265 507 976

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

285 000 000

265 507 976

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

2 000 000

1 205 037

talajterhelési díj

B36

2 000 000

2 379 120

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

3 000 000

826 844

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

4 411 001

18. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

56 234 101

56 234 101

29 946 635

29 946 635

395 230 287

395 230 287

234 225 989

234 225 989

715 637 012

715 637 012

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

743 607

743 607

739 690

739 690

1 849 650

1 849 650

882 684

882 684

4 215 631

4 215 631

ÖSSZESEN:

56 977 708

56 977 708

30 686 325

30 686 325

397 079 937

397 079 937

235 108 673

235 108 673

719 852 643

719 852 643

19. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

Vagyonértékű jogok beszerzése

37 638

37 638

37 638

37 638

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

37 638

37 638

37 638

37 638

Ősz utca, Fenyő utca közműtervezés

1 500 000

1 500 000

Töbörzsöki óvoda parkoló kialakítás

2 526 500

2 526 500

2 526 500

2 526 500

Varga temetőkerítés építés

1 570 000

1 574 800

1 570 000

1 574 800

Százados-Szent István járdaépítés

3 140 300

3 140 300

Bend buszváró kialakítása

629 921

1 244 000

629 921

1 244 000

Ipari park építés

319 895 762

309 047 666

319 895 762

309 047 666

Jövőstart pr. Építés

294 948 442

219 905 127

294 948 442

219 905 127

Zöld város pr.építés (mikes köz parkoló)

261 928 088

155 792 995

261 928 088

155 792 995

Kerékpárút építés

315 627 834

10 000 000

315 627 834

10 000 000

Sport utca közművesítés, építés

111 185 227

137 722 818

111 185 227

137 722 818

Kazán

1 245 000

1 245 000

14 440 923

15 685 923

1 245 000

Zártkert pályázat útépítés

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 245 000

1 245 000

1 327 392 997

837 813 906

1 328 637 997

839 058 906

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

582 402

582 402

311 867

311 867

680 770

680 770

1 575 039

1 575 039

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

582 402

582 402

311 867

311 867

680 770

680 770

1 575 039

1 575 039

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

577 985

577 985

211 417

197 792

208 253

208 253

1 007 399

1 187 224

2 005 054

2 171 254

Hangszigetelő doboz Fogászati rendelő

63 150

63 150

63 150

63 150

ágvágó, motoros fűkasza közfogl.pr.

325 283

502 346

325 283

502 346

Szennyvízrendszer gép vásárlás

6 507 000

6 507 000

6 507 000

6 507 000

Szélső u. ingatlan tárgyi eszk. besz.

460 272

409 331

460 272

409 331

Viziközmű gép vásárlás

582 770

231 550

582 770

231 550

Mobiltelefon (védőnői szolg.)

55 102

55 102

55 102

55 102

Művelődési Ház pályázat színpad

7 455 118

7 494 519

7 455 118

7 494 519

kisteher autó vásárlás

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

577 985

577 985

211 417

197 792

208 253

208 253

21 456 094

21 450 222

22 453 749

22 434 252

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

165 622

156 055

157 288

157 248

393 233

389 554

104 526

104 526

163 084 976

17 829 201

163 905 645

18 636 584

Beruházások

K6

743 607

734 040

739 690

739 650

1 849 650

1 832 346

662 284

662 284

1 512 614 837

877 774 099

1 516 610 068

881 742 419

Épület felújítás

173 543

418 898

592 441

út felújítása

7 836 500

7 836 500

7 836 500

7 836 500

Szennyvízrendszer felújítása

10 750 000

10 750 000

10 750 000

10 750 000

Fűtőműrendszer felújítása

2 908 313

2 908 313

2 908 313

2 908 313

Szociális városrehab pr. Lakóépület felújítása

30 186 078

17 797 625

30 186 078

17 797 625

Zöld város pr.felújítás

89 092 801

80 639 848

89 092 801

80 639 848

Töbörzsöki Óvoda tető felújítás

2 086 510

2 086 510

Bölcsőde konyha fejlesztés

29 611 674

29 611 674

Ady E.u. útfelújítás

26 760 500

22 920 378

26 760 500

22 920 378

Szent I. és Mikes köz útfelújítás

22 226 805

22 226 805

22 226 805

22 226 805

Töbörzsöki óvoda tető felújítás

11 823 556

11 823 556

Huszár temető ravatalozó tetőfelúj.

1 290 000

1 290 000

Önk.lakás tetőfelúj.

1 950 000

1 950 000

Ingatlanok felújítása

K71

173 543

233 701 635

168 319 469

233 875 178

168 319 469

Informatikai eszközök felújítása

K72

gép felújítás (Fejérvíz Zrt)

1 805 631

1 805 631

1 805 631

1 805 631

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

46 857

63 586 962

45 058 977

63 633 819

45 058 977

Felújítások

K7

220 400

299 094 228

215 184 077

299 314 628

215 184 077

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Összesen

20. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

5 500 000

5 500 000

2020. évi maradvány

279 474 488

279 474 488

2021. kiegészítő felmérés

48 769 852

48 769 852

119/2021.(VIII.13.) PH jutalom

-11 550 000

-11 550 000

Pályázat lemondás miatti vfiz.

-82 434

-82 434

Szent I. Mikes köz aszfaltozás

-28 648 042

-28 648 042

Gesztenyesor 1 gázvez. Áthely.

-2 023 230

-2 023 230

Iparűzési adó 1% 1.részlet

42 126 402

42 126 402

ITS felülvizsgálat

-18 796 000

-18 796 000

Iparűzési adó 1% 2.részlet

42 126 402

42 126 402

Kapu (Ifjúsági Park)

-260 001

-260 001

Karácsonyi fénydekor bérlés

-183 725

-183 725

matrac (önk.bérlakás)

-45 000

-45 000

motoros fűkasza

-341 990

-341 990

Ipari Park projekt többlemunka

-9 804 998

-9 804 998

Zengó Óvoda kazán

-1 581 150

-1 581 150

Könyvtár helyettesítés

-1 215 135

-1 215 135

Intézmények finanszírozása

65 023 449

65 023 449

megbizási díj (pályázat)

-4 506 021

-4 506 021

Összesen

K513

403 982 867

403 982 867

21. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi maradványa intézményenként (Ft)

Bölcsőde

Könyvtár

Zengő Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 446 422

1 924 617

6 608 450

17 036 482

1 948 411 656

1 975 427 627

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 755 102

31 571 286

389 625 539

248 114 814

2 320 527 061

3 045 593 802

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)

-54 308 680

-29 646 669

-383 017 089

-231 078 332

-372 115 405

-1 070 166 175

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

57 465 796

31 091 425

397 819 482

241 763 967

2 871 415 785

3 599 556 455

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

1 068 512 148

1 068 512 148

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)

57 465 796

31 091 425

397 819 482

241 763 967

1 802 903 637

2 531 044 307

A)

Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)

3 157 116

1 444 756

14 802 393

10 685 635

1 430 788 232

1 460 878 132

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)

0

C)

Összes maradvány (A+B)

3 157 116

1 444 756

14 802 393

10 685 635

1 430 788 232

1 460 878 132

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

838 505 347

838 505 347

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

3 157 116

1 444 756

14 802 393

10 685 635

592 282 885

622 372 785

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

Jóváhagyott maradvány

0

22. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

Bölcsőde

Könyvtár

Zengő Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

266 752 114

266 752 114

02.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

398 025

6 312

3 027 751

16 007 838

38 401 748

57 841 674

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 200 000

0

83 395 707

84 595 707

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

398 025

6 312

4 227 751

16 007 838

388 549 569

409 189 495

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

56 977 708

30 686 325

397 079 937

235 108 673

1 164 309 258

1 884 161 901

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

545 000

361 207 560

361 752 560

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

289 065 776

289 065 776

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

175 981

282 964

125 255

3 797

50 509 531

51 097 528

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

57 698 689

30 969 289

397 205 192

235 112 470

1 865 092 125

2 586 077 765

10.

Anyagköltség

3 211 126

4 717 171

2 133 062

2 735 087

15 383 087

28 179 533

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 047 241

3 806 889

70 989 876

24 741 241

239 628 370

342 213 617

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 792 999

1 990 796

5 783 795

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 258 367

8 524 060

73 122 938

31 269 327

257 002 253

376 176 945

14.

Bérköltség

39 529 884

17 145 486

231 986 054

172 181 436

183 993 907

644 836 767

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 692 019

640 103

18 696 519

8 626 950

43 990 191

73 645 782

16.

Bérjárulékok

6 507 677

2 734 714

44 596 962

30 159 383

27 834 296

111 833 032

V.

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

47 729 580

20 520 303

295 279 535

210 967 769

255 818 394

830 315 581

VI.

Értékcsökkenési leírás

675 135

250 751

1 363 661

1 763 930

129 363 489

133 416 966

VII.

Egyéb ráfordítások

1 055 997

78 279

17 273 358

6 016 940

1 542 924 693

1 567 349 267

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 377 635

1 602 208

14 393 451

1 102 342

68 532 865

88 008 501

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

157 068

157 068

20.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

517 365

517 365

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

21a.

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

21b.

- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

674 433

674 433

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

202 000

202 000

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

715 066

715 066

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

25a.

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

25b.

- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

26a.

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

26b.

- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

917 066

917 066

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-242 633

-242 633

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

2 377 635

1 602 208

14 393 451

1 102 342

68 290 232

87 765 868

23. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

20

20

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

4

4

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

35

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

14

1,5

17,5

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

3

14

5

25

"E"-"J" fizetési osztály összesen

4

1

5

7

17

Gyakornok

pedagógus I.

1

23

pedagógus II.

12

12

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

3

4

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

11

5

71

13,5

100,5

fizikai alkalmazott,

1

6

7

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

71

71

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

77

78

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

9

9

alpolgármester

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11

11

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

5

71

36

101,5

224,5

24. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2021.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

Hitelszerz.

Állomány 2021.12.31-én

Rövid

Hosszú

TAKBANK

OB45V118015000

13 326 000

6 668 000

6 658 000

Összesen

13 326 000

6 668 000

6 658 000

25. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi

közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)

Bevétel kedvezmény nélkül

Kedvezmény

Megjegyzés/ hivatkozás

Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.

431 000

431 000

289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs

75 000

75 000

bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda

431 000

431 000

bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.

Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület

2 200 000

2 200 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15

40 000

40 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Kedvezmények összesen

3 177 000

3 177 000

26. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

396 462 620

310 437 703

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

396 462 620

310 437 703

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

374 584 521

219 905 127

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

374 584 521

219 905 127

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

1 385 280

1 885 780

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

214 716

292 294

K3. Dologi kiadások

580 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

400 847 349

12 700 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

402 447 345

15 458 074

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

220 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 100

K3. Dologi kiadások

2 593 710

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

328 576 493

155 792 995

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

328 576 493

158 640 805

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

55 768 165

55 768 165

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 768 165

55 768 165

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

2 590 000

1 964 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

401 450

304 420

K3. Dologi kiadások

5 918 677

1 556 273

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

8 910 127

3 824 693

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

17 511 335

22 602 984

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

17 511 335

22 602 984

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

9 109 800

7 591 501

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 434 900

1 200 757

K3. Dologi kiadások

1 663 700

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

10 544 700

10 455 958

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

4 000 000

3 100 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

620 000

480 500

K3. Dologi kiadások

11 986 011

41 262 759

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

16 606 011

44 843 259

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

2021.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

5 439 355

4 100 830

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

5 439 355

4 100 830

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi egyszerűsített mérlege

(Ft)

Megnevezés

Nyitó adatok

Tárgyévi záró adatok

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 222 264 909

4 232 571 628

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

106 216

144 985

C) PÉNZESZKÖZÖK

2 530 767 043

1 425 000 999

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

49 875 649

23 376 660

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

179 079 071

177 053 217

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

65 373 152

64 010 594

D) KÖVETELÉSEK

294 327 872

264 440 471

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

6 661 006

6 788 917

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

102 484

1 147 139

ESZKÖZÖK

6 054 229 530

5 930 094 139

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

2 832 034 592

2 919 800 460

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

77 226

66 739 654

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

172 967 988

185 307 266

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

60 853 020

67 342 031

H) KÖTELEZETTSÉGEK

233 898 234

319 388 951

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 988 296 704

2 690 904 728

FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 054 229 530

5 930 094 139

28. melléklet

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás

2021.12.31

(Ft)

Önkormányzat

5 109 396 637

Polgármesteri Hivatal

Zengő Óvoda

SESZI

4 885 930

Könyvtár

Összesen

5 114 282 567