Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Hatályos: 2022. 06. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

2022.06.24.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sárbogárd város közigazgatási területén üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére szolgáló vendéglátó-helyekre,

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

c) az üzemanyagtöltő állomásokon található üzletekre,

d) a bevásárlóközpontokra,

e) közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,

f) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

g) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre,

h) a vendéglátóhely üzlettípusok közül az étteremre,

i) azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül lakott ingatlan nem található,

j) a december 31-ről január 01-ére virradó éjszakai rendezvényekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 óra és 6 óra közötti nyitvatartása;

2. bevásárlóközpont: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontjában

3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;

4. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;

5. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;

6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;

7. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;

8. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott fogalom;

9. vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. kormányrendelet 4. számú melléklete.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. § (1) Az üzletek este 22 óra és reggel 6 óra között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.

4. Éjszakai nyitvatartási engedély

4. § (1) A nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntések meghozatala átruházott hatáskörben a jegyző hatáskörébe tartozik, másodfokon a képviselő-testület jár el.

(2) Az éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

f) vendéglátó üzlet esetében az üzlettípus besorolást,

g) állandó, illetve alkalmi jellegű nyitva tartás megjelölése.

(4) A kérelemhez csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos

5. § A jegyző megtagadhatja az éjszakai nyitvatartási engedély kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, az üzlet működésével kapcsolatos:

a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy

b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

6. § (1) A vendéglátó üzlet a nyitva tartásról szóló döntés alapján kiadott engedélyező határozat véglegessé válását követően tarthat nyitva éjszaka.

(2) A nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(3) Üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie a nyitvatartási engedélyt.

(4) A nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

5. Az éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása

7. § (1) A jegyző visszavonja a nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet a nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is nyitva tart.

(2) A jegyző visszavonhatja a nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban:

a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy

b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

(3) A nyitvatartási engedély visszavonása esetén a határozat véglegessé válásától számított egy évig ugyanazon üzletre, az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra tekintettel sem adható újabb éjszakai nyitvatartási engedély.

6. Eljárási szabályok

8. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

(3) Az e rendeletben meghatározott engedélyek hiányában történő nyitva tartás esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben meghatározott szankciók alkalmazásának van helye.

(4) A jegyző nyilvántartást vezet azon üzletekről, melyek éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon üzletekről, amelyek esetében az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásra, vagy a korlátozás alá eső időszakban történő nyitva tartás megtiltásra került.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 19/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.

(3) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzletek nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatálybalépéstől számított 30 napon belül újra meg kell határozni, és azt nyilvántartásba vétel céljából a jegyzőhöz be kell jelenteni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.