Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

Hatályos: 2022. 10. 30

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022.10.30.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3g) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya, célja és alkalmazása

1. § (1) E rendelet célja az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását, rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó feltételrendszer szabályozása.

(2) E rendelet előírásait a mindekor hatályos Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, illetve Sárbogárd város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásaival együtt kell alkalmazni.

II. Hatáskör átruházása

2. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3g) bekezdésében megállapított önkormányzati hatósági hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A 2. § (1) bekezdésében átruházott hatáskör keretében meghozott döntések esetében a Képviselő-testület bírálja el azok tartalmát illetően beadott fellebbezéseket, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és főszabályként a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

III. Hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei

3. § (1) Ügyfél kérelmére a polgármester hatósági bizonyítványt ad ki, rendeltetés, illetve rendeltetésiegység-szám igazolására, abban az esetben, ha az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatására vonatkozik.

(2) Ügyfél kérelmét a rendelet 1. melléklet alapján nyújthatja be a polgármesternek.

(3) A kérelemhez csatolandó mellékletek: helyszínrajz, alaprajz, műszaki leírás, fotódokumentáció, településképi bejelentés tudomásulvételének igazolása (amennyiben az ingatlan településképi szempontból meghatározó területen fekszik).

(4) Lakássá történő átminősítésének feltétele, hogy az épület teljesítse a 253/1997. Korm. rendelet (OTÉK) lakóépületre vonatkozó előírásait.

IV. Eljárási szabályok

4. § (1) A polgármester megvizsgálja, hogy a beadott kérelem és mellékletei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak. Szükség esetén, helyszíni szemle megtartását rendelheti el.

(2) Amennyiben az érintett ingatlan Sárbogárd város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint településképi szempontból meghatározó területen fekszik, úgy a hatósági bizonyítvány kiadását megelőzően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, Sárbogárd város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján.

(3) A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó előírásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályozza.

V. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem(rendeltetés és rendeltetésiegység-szám igazolása céljából)
A kérelmező adatai
Kérelmező neve: ....................................................................................
Születési neve: ……………………………………………............................
Születési hely, idő: ………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………
Értesítési címe: ……………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………………………………………
Email cím: ………………………………………………………………
A kérelemmel érintett ingatlan adatai
Ingatlan címe: …………………………………………………………….
Helyrajzi szám: ……………………………………………………………
A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A csatolandó mellékletek listája:
- helyszínrajz, alaprajz, műszaki leírás, fotódokumentáció, tulajdoni lap
- településképi bejelentés tudomásulvételének igazolása (amennyiben az ingatlan településképi szempontból meghatározó területen fekszik)
Kelt: …………………………………
………………………………………………..
kérelmező aláírása