Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 1.  § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Sárbogárd Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)”

2. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 2.  § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) „Az önkormányzat intézményei: Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde, Sárbogárdi Zengő Óvoda, Madarász József Városi Könyvtár”

3. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Kormányzati funkció:011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram042180 Állat-egészségügy045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása047410 Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás064010 Közvilágítás066010 Zöldterület-kezelés066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások072111 Háziorvosi alapellátás072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás072311 Fogorvosi alapellátás074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése083030 Egyéb kiadói tevékenység096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásokÖnként vállat önkormányzati feladatok:- települési támogatás nyújtása,- első lakáshoz jutók támogatása,- civil szervezetek anyagi támogatása.- 2. függelék A Képviselő – testület bizottságainak létszáma, személyi összetétele- A Képviselő – testület által létrehozott bizottságok:- - Ügyrendi és Jogi Bizottság,- - Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság,- - Egészségügyi és Szociális Bizottság,- - Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság.- A bizottságok létszáma, személyi összetétele- 1. Ügyrendi és Jogi Bizottság 5 fő- Elnöke: Ébl Zoltán- Képviselő tagjai: Dr. Prágerné Topp Erika- Bágyi Zoltán- Nem képviselő tagjai: Kovácsné Csernák Anna Mária- Horváth Tibor-- 2. Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 5 fő- Elnöke: Tóth Béla- Képviselő tagjai: Erős Ferenc- Bágyi Zoltán- Nem képviselő tagjai:Gábris István- Mezei Csaba-- 3. Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 fő- Elnöke: Aranyos József- Képviselő tagjai: Borbély Sándor- Tóth Béla- Nem képviselő tagjai: Érsek Enikő- Lepsényi Izabella- 4. Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 5 fő- Elnöke: Erős Ferenc- Képviselő tagjai: Ébl Zoltán- Aranyos JózsefNem képviselő tagjai: Lovászné Tóbel Katalin- Bódai Gábor”

2. melléklet

A Polgármesteri Hivatal létszáma, munkarendje, ügyfélfogadási rendje

1.A Polgármesteri Hivatal létszáma:
A képviselő - testület a polgármesteri hivatal létszámát 36 főben állapítja meg.
Vezetők: jegyző 1 fő
aljegyző, hatósági osztályvezető 1 fő
Gazdasági osztály: 11 fő (1 vezető, 10 fő ügyintéző)
Hatósági osztály: 7 fő (7 fő ügyintéző)
Műszaki osztály: 7 fő (1 vezető, 6 fő ügyintéző)
Szervezési Osztály: 9 fő (1 vezető, 3 fő ügyintéző, 4 fő ügykezelő, 1 fő fizikai)
A Polgármesteri Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje
A hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai dolgozóinak munkaideje heti 40 óra.
A hivatal dolgozóinak munkarendje:
Hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig
Pénteken 7.30-13.30 óráig tart
A hivatal dolgozóinak a munkaidőn belül a munkavégzés megszakításával hétfőtől csütörtökig 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet 11.30 órától 12.00 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni.
Munkaidőben a dolgozók kötelesek munkahelyükön tartózkodni. A munkahelyről távolléttel járó munkaköri feladatokat (helyszínelés, környezettanulmány, stb.) előzetesen ütemtervben hetente tervezni kell.
A munkarendben meghatározott időn túli bent tartózkodásra a Közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
1.Az osztályokon
Hétfőn 8.00-11.30 óráig,
Szerdán 8.00-11.30 és 12.30-15.00 óráig.
Az ügyfélszolgálati irodában
Hétfőtől-csütörtökig 8.00-11.30 és 12.30-15.30 óráig
Pénteken 7.30-12.30 óráig. 3.)
A polgármester és a jegyző szerdán 8.30-11.30 óráig tartanak ügyfélfogadást.”