Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2022.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet célja az is, hogy az abban foglaltak betartásával, betartatásával elősegítsük az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint csökkentsük a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos, illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását is.

2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából komposztálható (szükség esetén elégethető) avar és kerti hulladék: az avar, falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, konyhakerti zöldségféleségek-és növények fel nem használható része, kaszálék, egyéb fásszár növény nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

(2) Hasznosítás: első sorban a kerti hulladékok ingatlanon történő helyszíni komposztálása, illetve a kerti hulladékok továbbkezelésére jogosult közszolgáltató részére történő átadása.

3. § (1) Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől, gombabetegségektől, egyéb fertőzésektől mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. A nem komposztálható vastagabb faágakat és vastagabb fás szárú növényi maradványokat – amennyiben arra az ingatlan tulajdonosának, használójának igénye és lehetősége van - tüzelő anyagként kell felhasználni. Tüzelőanyagként hasznosítani csak kezeletlen állapotú tűzifa jellegű fát, fás szárú növényt és csak megfelelő háztartási tüzelő berendezésben szabad. -

(2) Közterületek, parkok gondozása során keletkező növényi eredetű hulladékot az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, a feladat ellátására jogosult - és kötelezett köteles elszállítani a kommunális hulladéklerakóhoz hasznosítás, kezelés, valamint ártalmatlanítás céljából.

4. § (1) A rendelet Sárbogárd város közigazgatási területén belterületi ingatlanokon; beépített- és beépítetlen területeken a természetes személyek mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló kertgondozási tevékenységekből fakadó avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére, az égetéssel kapcsolatosan meghatározott előírásokra, szabályokra vonatkozik.

(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és május 15. napja között lehetséges, amennyiben a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.

(3) A (4) bekezdésben megjelölt időszakban (az abban foglalt kivétellel) kerti hulladék égetése naponta 8.00 óra és 19.00 óra között engedélyezett.

(4) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(5) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(6) Tilos a kerti hulladék égetése a (4) bekezdésben és a (5) bekezdésben engedélyezett időpontokban, párás, ködös, esős, egyéb csapadékos és szeles időjárási viszonyok között is.

(7) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.

(8) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltó eszközökről, tűzoltó anyagokról, tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, ásó, lapát,) gondoskodni. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(9) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,,kezelt, festett-lakkozott fát, illetve ezek maradványait, egyéb anyagokat, amelyek nem sorolhatóak az avar és kerti hulladékokhoz).

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás. A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

5. § (1) Az e rendeletben már leszabályozott, nyílttéri égetést engedélyező és tiltó rendelkezéseken túlmenően az 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott időpontokon belül tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 100 m-es távolságon belül.

(2) Tilos továbbá a nyílttéri égetés a bevásároló központok, egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységek100 m-es körzetében, ha a kerti hulladék égetése során a legkisebb zavaró hatás, (füst, bűz hatás) bekövetkezne az egységek, illetve azok szolgáltatásait igénybe vevők tekintetében.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.