Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „TM = 0,3 –” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

TM = 0,3 –{(J-0.5 SZVA)/SZVA}x0.15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az SZVA pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

2. § (1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet

a) 10. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 10. § (10) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdés 3. pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 13. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 14. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

h) 14. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

i) 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

j) 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

k) 16. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

l) 17. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

m) 17. § (7) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:................................................................................................................................................................

Születési neve:...................................................................................................................................................

Anyja neve:.......................................................................................................................................................

Születés hely, idő (év, hó, nap):.........................................................................................................................

Lakóhelye:..................irányítószám.................................................................................................... település
..........................................................utca/út/tér............házszám........... épület/lépcsőház.............. emelet, ajtó

Tartózkodási helye:.................irányítószám........................................................................................település
..........................................................utca/út/tér........... házszám............épület/lépcsőház.............. emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...............................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................................

Telefonszám (Nem kötelező megadni!):............................................................................................................

E-mail cím (Nem kötelező megadni!):...............................................................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

– szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

– EU kék kártyával rendelkező, vagy

– bevándorolt/letelepedett, vagy

– menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…….…… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma.......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma.......... fő.

1.6. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

– házas

– egyedülálló

– élettárs

– különálló

– nőtlen/hajadon – özvegy

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.

Szobaszám: ................

A lakás komfort fokozata:

- összkomfortos

- komfortos

- félkomfortos

- komfort nélküli

3.2. Lakáshasználat jogcíme:

- tulajdonos

- társbérlő

- tulajdonos rokona

.- jogcím nélküli

- főbérlő

- főbérlő rokona

- szívességi lakáshasználat

- egyéb

- albérlő

4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülé

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………..…………………………....................……

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton}

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok) megnevezése:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

c) a kérelem mellékleteként csatolom a rám és a háztartásomban élő személyekre vonatkozó a kitöltött és aláírt vagyonnyilatkozatot

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Sárbogárd, 20......év................................hónap.........nap.

................................................................................... .................................................................... kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást vagy a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó bérjegyzéket

– munkanélküli ellátásról az illetékes Foglalkoztatási Osztály igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő jövedelemszerzésnél az ebből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj kérelem benyújtását megelőző havi átvételéről szóló iratot, nyilatkozatot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről
– amennyiben gyermekét egyedül neveli, a gyerekelhelyezés tárgyáról szóló iratot

3.) lakás vagy albérleti szerződést

4) lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit igazoló számlát, csekket egyéb iratot

5.) A lakásnagyságra (m2) vonatkozó, azt hitelt érdemlően igazoló iratot (használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, biztosítási szerződés)

6.) fogyatékos személy, illetve tartósan beteg gyermek esetén igazolást a fogyatékosság, illetve a tartós betegség fennállásáról.

7.) A Rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozata
8.)A Rendelet 13. számú melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat

Tájékoztató
A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában.
A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az elismert lakásnagyság
f) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
g) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
h) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
i) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
j) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
k) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 50%-át,
l) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft és nem több mint 5.000.- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti 21 napon belül kell elbírálni.
A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.”

2. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Ápoláshoz nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyi adatok

Neve:..................................................................................................................................

Születési neve:...................................................................................................................

Anyja neve:........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap:.................................................................................................

Lakóhely: ................................. irányítószám......................................................település

..............................utca/út/tér........................házszám...........................épület/lépcsőház...........................emelet/ajtó

Tartózkodási hely:.....................irányítószám......................................................település

..............................utca/út/tér........................házszám...........................épület/lépcsőház...........................emelet/ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.............................................

Adóazonosító jele:.............................................................................

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:........................................

Telefonszám (nem kötelező megadni):..............................................

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):................................

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................................

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

– keresőtevékenységet:

□ nem folytatok

□ napi 4 órában folytatok

□ otthonomban folytatok

– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

– rendszeres pénzellátásban

□ részesülök és annak havi összege:.................................

□ nem részesülök

– az ápolási tevékenységet:

□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek*

– az általam ápolt hozzátartozómmal

eltartási / öröklési szerződést kötöttem / nem kötöttem*

– az általam ápolt hozzátartozóm 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban, valamint nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásban*:

részesül / nem részesül

illetve bentlakásos szociális intézményi ellátásban*:

részesül / nem részesül

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyi adatok

Neve:..................................................................................................................................

Születési neve:...................................................................................................................

Anyja neve:........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap:.................................................................................................

Lakóhely: ................................. irányítószám......................................................település

..............................utca/út/tér........................házszám...........................épület/lépcsőház...........................emelet/ajtó

Tartózkodási hely:.....................irányítószám......................................................település

..............................utca/út/tér........................házszám...........................épület/lépcsőház...........................emelet/ajtó

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:............................................................

…......................................................................................................................................................................

A törvényes képviselő lakcíme:...................irányítószám...................................................................település

......................................................utca/út/tér..............házszám..............épület/lépcsőház.............emelet/ajtó

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Sárbogárd, 20......év................................hónap.........nap.

................................................................................... .................................................................... az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉN

az ápolási támogatás megállapításához (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki!)

Igazolom, hogy:

Név: ………………………………………………………………………………............…………

Születési név: …………………………………………………………………………….............

Anyja neve: ………………………………………………………………………………….............

Születési helye, ideje ………………………………………………………………………..............

Lakóhely: …………irányítószám……………………település.........................................utca/út/tér

…......…házszám…………épület/lépcsőház……………emelet, ajtó

Tartózkodási hely:………irányítószám…………………település…………………....…utca/út/tér

…......…házszám................épület/lépcsőház....................emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………............

Fent nevezett személy tartósan beteg, betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama*:

3 hónapnál hosszabb, vagy

3 hónapnál rövidebb.

Az ápolt személy önmaga ellátására*:

nem képes - részben képes - képes

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes*:

étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni,

lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni

A szakvéleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése:

Kelt:.......................................................... megállapítása:..................................................

Dátum:..................................................... ................................................................................

A háziorvos aláírása, munkahelyének címe

P.H.

*A megfelelő rész aláhúzandó.

NYILATKOZAT

Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításához a család létszámáról és jövedelmi helyzetéről

Családban élők száma:……………….. fő

Az igénylőm és a családban élők neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Havi nettó jövedelme

1

2

3

4

Sárbogárd, 20….év……………………hónap…...nap
.............................................................
kérelmező
A kérelemhez csatolni kell:
– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmét tartalmazó igazolást
– a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban Foglalkoztatási Osztály) területi szervének igazolását, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított munkanélküli járadék illetve álláskeresési támogatás összegéről
– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről. A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembe veendő személyek nyugdíjas igazolványát, ennek hiányában a nyugdíj-törzsszámot és a nyugdíja nevét tartalmazó dokumentumot a kérelem benyújtásakor be kell mutatni,
– a gyermekgondozási támogatásokról (gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási segély) a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot,
– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről szóló nyilatkozatot,
– tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapban ténylegesen felvett tartásdíj összegéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.)a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot,
– állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát,
– a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző havi postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást,
– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíj összegéről

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
– keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
– szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
illemhelyet használni, vagy
lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

Tájékoztató
Ápolási támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki
- 18. életévét betöltött tartós beteg Sárbogárdon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a teleülésen élő hozzátartozójának ápolását végzi, és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
- az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100 %-át, egyedülálló esetében annak 150 %-át.
Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
- az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.
Az ápolási támogatás mértéke a szociális vetítési alap összegének 90 %-a.
Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.
Az ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha
- az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti,
- az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
Az ápolási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.
A. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében,
amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet
nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 01.”

3. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Személyi adatok

Neve:...............................................................................................................................................................

Születési neve:................................................................................................................................................

Anyja neve:.....................................................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap):.................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:............................................................................................................

*Állampolgársága: magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb:.......................................................

*Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs

Lakcím:....................irányítószám.................................................................................................település

.....................................................utca/út/tér..............házszám...........épület/lépcsőház.............emelet, ajtó

Tartózkodási hely:....................irányítószám.................................................................................település

.....................................................utca/út/tér..............házszám...........épület/lépcsőház.............emelet, ajtó

(Aláhúzással jelölje hová kéri a támogatást.)

Telefonszám (Nem kötelező megadni!):........................................................................................................

E-mail cím (Nem kötelező megadni!):...........................................................................................................

*A lakás jellege: családi ház, tömblakás, egyéb:...........................................................................................

*Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona társbérlő, albérlő, jogcím nélküli, szívességi lakáshasználó, haszonélvező.

Bankszámlaszám: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri):................................................…...................................................................................................................................................................

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése:........................................................................................

A*-gal jelölt kérdésekre a választ aláhúzással jelölje!

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

2. T Á J É K O Z T A T Ó

A következő oldalon lévő orvosi javaslatot a háziorvosával/kezelőorvosával szíveskedjék kitöltetni, majd a gyógyszertárban a gyógyszerköltségeket igazoltatni!

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL

Közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap jövedelméről szóló igazolása (munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családi pótlék, gyes, gyed, munkaügyi szerv által folyósított ellátás, vállalkozók esetében NAV igazolás az előző év teljeséről.)

Jövedelem:

– az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ide értve a jövedelemként figyelembe vett bevételt és adómentes jövedelmet is

– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles, maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a rendeletben előírt igazolásokat becsatolni.

Munkanélküliek esetében a munkaügyi központ kirendeltségének igazolását. Ideiglenes munkaképtelenség esetén orvosi igazolás.

Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljük.

Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok a valódiságát az önkormányzat az illetékes NAV útján ellenőrizheti.

Sárbogárd, 20......év..........................hónap......nap ….................................................
a támogatást kérő aláírása

3. Orvosi javaslat

A beteg neve:............................................................................................................................

Anyja neve:...............................................................................................................................

TAJ száma:................................................................................................................................

Lakcíme:...................................................................................................................................

Betegségei latin nyelvű diagnózisának megnevezése:.............................................................

…..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

Betegségeinek kezelésére tartósan, és rendszeresen alkalmazandó, gyógyszerek* megnevezése, illetve gyógyászati segédeszköz megnevezése:

Gyógyszer/gyógyászati segédeszköz megnevezése
(háziorvos/szakorvos tölti ki)

Havi adag
(háziorvos/szakorvos tölti ki)

A gyógykezelés várható időtartama ………………..hónapSzociális helyzete miatt gyógyszertámogatásra javasolom.

Sárbogárd, 20.....év...............................hónap.....nap
PH.
…..................................
orvos aláírása

4. A gyógyszertár tölti ki!

IGAZOLÁS A GYÓGYSZERKÖLTSÉGEKRŐL

A beteg neve:........................................................................................................................................

Lakcíme:...............................................................................................................................................

TAJ száma:...........................................................................................................................................

Igazolom, hogy nevezett havi rendszeres gyógyszerköltsége az orvosi javaslatban szereplők szerint összesen havi …............................ Ft, az alábbi bontásban:

Gyógyszer (gyógyszer neve/havi adag) - Ft/hó (gyógyszertár tölti ki)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ezt az igazolást nevezett kérelmére gyógyszertámogatás jogosultságának elbírálásához adtam ki.

Sárbogárd, 20....év...............................hónap.....nap

PH.

….................................

gyógyszertári aláírás

Az alábbi táblázatot az ügyintéző tölti ki!

A támogatást kérővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:.....................fő

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

5. Tájékoztató

A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

Gyógyszertámogatásra az a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

- egyedül él, betöltötte a 70. életévét, jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át és igazolt gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelme 10 %-át,

- minden más igénylő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és az igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó havi jövedelem 10 %-át,

Rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6.000.-Ft, a 70. életévét betöltött magas gyógyszerköltséget viselő kisnyugdíjas esetében legfeljebb havi 10. 000.- Ft.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.”

4. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Temetéshez nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok

Alulírott

Neve:............................................................................................................

Születési neve:.............................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap):..............................................................

Anyja neve:...................................................................................................

Személyi igazolvány száma:........................................................................

Sárbogárd,...................................................................................................

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre temetési támogatást segélyt megállapítani szíveskedjenek.

Elhunyt neve:................................................................................................

Temetés időpontja:.........................................................................................

Családi kapcsolata az elhunythoz: testvér, szülő, férj, feleség, élettárs, egyéb:...............................................

Kérelmező havi nettó jövedelme:..........................................Ft.

A családban élők száma:..........................fő

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, év, hó nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Sárbogárd, 20….év............................hó...........n
…....................................................
a kérelmező aláírása

3. Kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást

– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtásátmegelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről

– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot

– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz

3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat

4). A Rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozata

5) A temetési számla eredeti példányát és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

4. NYILATKOZAT

Alulírott

Név..............................................................................................................................................

Születési név...............................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap)..................................................................................................

Anyja neve..................................................................................................................................

Lakcím........................................................................................................................................

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy néhai Név.............................................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap).................................................................................................

Anyja neve.................................................................................................................................

Lakcím.......................................................................................................................................

szám alatti lakos hadirokkant járadékban

- részesült

-nem részesült*

Sárbogárd, 20.......év..................hó..........nap

.............................................................

aláírás

5. NYILATKOZAT

Alulírott

Név:.......................................................................................................................................................

Születési név:.........................................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap):............................................................................................................

Anyja neve:............................................................................................................................................

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Sárbogárd,.....................................................

…..................................................................................................

szám alatti családi házban/lakásban*egyedül élek.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. §. e) pontja értelmében egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Sárbogárd, 20......év............................hó.......nap

.....................................................
aláírás

*a megfelelő aláhúzandó

6. Tájékoztató

Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki

- az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

- tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

- az eltemettető családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át, egyedül élő személy esetén a 250%-át.

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A temetési támogatás mértéke

- családban élők esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 17%-a.

- egyedül élő esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 22 %-a.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a rendelet 8. melléklete tartalmazza, melyet a képviselő testület minden év április 30. napjáig felülvizsgál.

A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.”

5. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Krízistámogatás igényléséhez

1. Alulírott

Név:......................................................................................................................................................................

Születési név:........................................................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap):...........................................................................................................................

Anyja neve:...........................................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma:.................................................................................................................................

Sárbogárd,.............................................................................................................................................................

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre krízistámogatást megállapítani szíveskedjenek.

A közös háztartásban élők száma:..................fő

Név

Születési hely, év, hó nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

Családi állapotom: *
– Házas – egyedülálló
– Élettárs – különálló
– nőtlen/hajadon – özvegy
Tart-e albérlőt? * Igen Nem

A krízistámogatás kérelmem indoka:
a, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése*
b, a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt*
c, bűncselekmény károsultja*
d, az elemi kárt szenvedett (lakóingatlanát elemi kár érte, tűzeset, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.)*
*A megfelelő rész aláhúzandó!
A kialakult krízishelyzet részletes leírása:.................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársa, élettársa és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Sárbogárd, 20.......év.......................hó.........nap

….................................................
aláírás

3. Kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást

– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről

– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot

– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.

3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat

4). A Rendelet 12. melléklet szerinti nyilatkozata

5)

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

c) nyomozás megindításáról szóló rendőrségi, ügyészségi iratokat és

d) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet

Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk!A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

4. Tájékoztató

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

-akinek Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi okirattal igazolható jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

- magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

- önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,

- bűncselekmény - nyomozóhatóság által igazolt - károsultja

Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig részesíthető.

Elemi kár esetén a megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a meghatározott támogatási összegtől a szociális vetítési alap összegének legfeljebb tízszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.”

6. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Eseti rendkívüli települési támogatás igényléséhez

1. Alulírott

Név:...........................................................................................................................................

Születési név:.............................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap):................................................................................................

Anyja neve:................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma:......................................................................................................

Sárbogárd,.................................................................................................................................

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

A közös háztartásban élők száma:................fő

Név

Születési hely, év, hó nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

Családi állapotom: *
– Házas – egyedülálló
– Élettárs – különálló
– nőtlen/hajadon – özvegy

Tart-e albérlőt? * Igen Nem
1) Büntetőjogi nyilatkozom, hogy aktív korúak ellátásban (FHT, rendszeres szociális segély)*
-részesülök
-nem részesülök

2) Lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban/lakásfenntartási támogatásban *
-részesülök
20…………..…..-ig,….......…….- Ft .összegben
-nem részesülök

*A megfelelő rész aláhúzandó!
A kérelmező családjában önhibáján kívül kialakult létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetének, az időszakosan felmerült létfenntartási gondjainak részletes leírása:
….........................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársa, élettársa és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Sárbogárd, 20.....év..............................hó.......nap

…................................................
aláírás

3. Kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást

– munkanélküli ellátásról az illetékes Foglalkoztatási Osztály igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről

– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti

kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot

– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.

3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat

4). A Rendelet 12. melléklet szerinti nyilatkozatok

Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk! A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

4. Tájékoztató

Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

- a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át, és

- vagyona nincs.

Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

Eseti támogatást egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül, együttesen legfeljebb három alkalommal - bele nem értve a temetési, illetve a krízistámogatás eseteit – kaphat, melyek együttes összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének kétszeresét.

Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatásban az a személy - és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó -, aki aktív korúak ellátására jogosult és lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, vagy e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatásban is részesül.

Az eseti támogatás évente egy alkalommal legfeljebb hat havi kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege a jogosultsági feltételek fennállása esetén legfeljebb a szociális vetítési alap összegének háromszorosa.”

7. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

1. Sárbogárd város térítési díj mértékei

1

Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. u.) fizetendő térítési díj

napi
4.100.-Ft

2

Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendő térítési díj
napi2. 500.- Ft

3

Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéiga szociális vetítési alap összegétől -


a jövedelem 25 %-a
napi max.: 235.- Ft
havi max. 7. 125.- Ft

a jövedelem 35-%
napi max.: 1.330.- Ft
havi max.: 40.000.- Ft

4

Nappali ellátásban részesülők (Tompa M. u.) napi térítési díja


0.- Ft

5

S Szociális étkeztetés térítési díja
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéig
a szociális vetítési alap összegétől - annak 150 %-áig
a szociális vetítési alap összegének 150 %-ától annak 300 %-áig


a a szociális vetítési alap összegének 300 %-a feletti jövedelem
e esetén


Ebéd lakásra szállítása egységesen


228.- Ft + ÁFA
318.- Ft + ÁFA

394.- Ft + ÁFA

490.- Ft + ÁFA


100.- Ft

6

Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj
- szociális segítés
- személyi gondozás


400.-Ft
620.- Ft

7

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő napi díj

ha a jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem haladja meg

Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó
összeg

95.- Ft


0.- Ft

2. Nagylók és Hantos községek térítési díjai

Nagylók

Hantos

1.

Szociális étkeztetés térítési díja

0 Ft/fő
1-42.749 Ft/fő
42.750 – 85.499 Ft/fő
85.500 Ft/fő-től0 Ft
236 Ft + ÁFA
276 Ft + ÁFA
338 Ft + ÁFA0 Ft
252 Ft + ÁFA
328 Ft +ÁFA
420 Ft + ÁFA

Étel kiszállítási díja

60 Ft + ÁFA/ fő/adag

60 Ft/fő/adag

2.

Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális segítés
Személyi gondozás

50 .-Ft
100.- Ft


Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja

0 Ft/fő/adag