Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.28.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az ellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért, a bölcsődében az étkeztetésért és az időszakos gyermekfelügyeletért kell térítési díjat fizetni.

(3) A polgármester dönt abban az esetben, ha a törvényes képviselő a személyi térítési díjat vitatja.

(4) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melyet a képviselőtestület rendelettel állapít meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A helyettes szülői ellátást igénybevevőnek nem kell térítési díjat fizetnie.

(6) Az aktuális havi személyi térítési díjról szóló értesítést a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának munkatársa megküldi a nevelési/oktatási intézményekbe tájékoztatásul, mely térítési díjat a szolgáltatás igénybe vevője csekken, vagy átutalással tud befizetni. A személyi térítési díj befizetésére a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban is lehetőség van ügyfélfogadási időben.

(7) Ha a személyi térítési díj fizetésre kötelezett határidőben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a polgármester 15 napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettségének teljesítésére és tájékoztatja a személyi térítési díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeire. Amennyiben az így közölt határidő eredménytelenül telik el és 60 napon túli étkezési térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett az igénybevevőnek, szülőnek (törvényes képviselőnek) az étkezés biztosítását meg kell szüntetni.

(8) Az étkeztetésből kizárt igénybevevők részére az étkezés ismételt igénybe vételét csak a hátralék megfizetését és az aktuális havi személyi térítési díj megfizetését követően lehet biztosítani.”

2. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A gyermekek után a jelen rendelettel megállapított intézményi térítési díj tekintetében a mindenkor hatályos Gyvt.-ben meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani. A személyi térítési díj összegéből a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján személyi térítési díjkedvezmény adható.”

3. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.