Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését, 4.238.421.542 Ft bevétellel, 4.238.421.542 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten

a) Működési költségvetési bevételek 1.927.367.816 Ft, ebből:

aa) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.479.547.293 Ft

ab) Közhatalmi bevételek 285.000.000 Ft

ac) Működési bevételek 162.820.523 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 906.948.525 Ft, ebből:

Felhalmozási célú támogatások 906.948.525 Ft

(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) Működési költségvetési kiadások 2.611.192.946 Ft, ebből:

aa) Személyi juttatások 863.075.290 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.740.565 Ft

ac) Dologi kiadások 1.094.244.056 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 502.133.035 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kádasok 1.116.160.565, ebből:

ba) Beruházások 1.087.776.363 Ft

bb) Felújítások 28.384.202 Ft

c)Tartalékok 205.134.590 Ft

c) Finanszírozási kiadások 305.933.441 Ft

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.116.160.565 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

K1. Személyi juttatások

59 062 649

22 114 969

329 083 110

223 380 753

229 433 809

863 075 290

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 741 425

2 922 626

49 738 651

33 075 667

25 262 196

118 740 565

K3. Dologi kiadások

12 033 304

11 436 503

142 184 712

72 805 893

855 783 644

1 094 244 056

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 000 000

33 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

213 386

668 072

706 386 167

707 267 625

K6. Beruházási kiadások

320 600

2 100 000

512 750

5 040 630

1 079 802 383

1 087 776 363

K7. Felújítások

3 000 000

25 384 202

28 384 202

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

79 157 978

38 787 484

521 519 223

337 971 015

2 955 052 401

3 932 488 101

K9. Finanszírozási kiadások

1 249 543 680

305 933 441

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

79 157 978

38 787 484

521 519 223

337 971 015

4 204 596 081

4 238 421 542

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 479 547 293

1 479 547 293

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

906 948 525

906 948 525

B3. Közhatalmi bevételek

285 000 000

285 000 000

B4. Működési bevételek

804 672

563 500

3 583 025

24 909 622

132 959 704

162 820 523

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

804 672

563 500

3 583 025

24 909 622

2 804 455 522

2 834 316 341

B8. Finanszírozási bevételek

78 353 306

38 223 984

517 936 198

313 061 393

1 400 140 559

1 404 105 201

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

79 157 978

38 787 484

521 519 223

337 971 015

4 204 596 081

4 238 421 542

2. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

804 672

804 672

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

804 672

804 672

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

804 672

804 672

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-78 032 706

-78 032 706

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-320 600

-320 600

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

125 802

125 802

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

78 227 504

78 227 504

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

78 353 306

78 353 306

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

78 353 306

78 353 306

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

79 157 978

79 157 978

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 762 649

58 762 649

Külső személyi juttatások

K12

300 000

300 000

Személyi juttatások

K1

59 062 649

59 062 649

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 741 425

7 741 425

Készletbeszerzés

K31

4 117 314

4 117 314

Kommunikációs szolgáltatások

K32

241 000

241 000

Szolgáltatási kiadások

K33

5 113 132

5 113 132

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 541 858

2 541 858

Dologi kiadások

K3

12 033 304

12 033 304

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

78 837 378

78 837 378

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

258 500

258 500

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

62 100

62 100

Beruházások

K6

320 600

320 600

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

320 600

320 600

Költségvetési kiadások

K1-K8

79 157 978

79 157 978

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

79 157 978

79 157 978

3. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

563 500

563 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

563 500

563 500

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

563 500

563 500

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-36 123 984

-36 123 984

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-2 100 000

-2 100 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

273 369

273 369

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

37 950 615

37 950 615

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

38 223 984

38 223 984

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

38 223 984

38 223 984

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 787 484

38 787 484

Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 114 969

22 114 969

Külső személyi juttatások

K12

Személyi juttatások

K1

22 114 969

22 114 969

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 922 626

2 922 626

Készletbeszerzés

K31

2 872 000

2 872 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 339 520

1 339 520

Szolgáltatási kiadások

K33

4 911 865

4 911 865

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 283 118

2 283 118

Dologi kiadások

K3

11 436 503

11 436 503

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

213 386

213 386

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

213 386

213 386

Működési költségvetés előirányzat csoport

36 687 484

36 687 484

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 000 000

2 000 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

100 000

Beruházások

K6

2 100 000

2 100 000

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 100 000

2 100 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 787 484

38 787 484

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 787 484

38 787 484

4. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

3 583 025

3 583 025

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 583 025

3 583 025

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 583 025

3 583 025

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-517 423 448

-517 423 448

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-512 750

-512 750

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

507 578

507 578

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

517 428 620

517 428 620

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

517 936 198

517 936 198

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

517 936 198

517 936 198

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

521 519 223

521 519 223

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

325 807 110

325 807 110

Külső személyi juttatások

K12

3 276 000

3 276 000

Személyi juttatások

K1

329 083 110

329 083 110

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

49 738 651

49 738 651

Készletbeszerzés

K31

3 290 000

3 290 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

785 328

785 328

Szolgáltatási kiadások

K33

110 225 376

110 225 376

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

135 000

135 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

27 749 008

27 749 008

Dologi kiadások

K3

142 184 712

142 184 712

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

521 006 473

521 006 473

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

403 740

403 740

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

109 010

109 010

Beruházások

K6

512 750

512 750

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

512 750

512 750

Költségvetési kiadások

K1-K8

521 519 223

521 519 223

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

521 519 223

521 519 223

5. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

24 909 622

24 909 622

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

24 909 622

24 909 622

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

24 909 622

24 909 622

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-273 501 656

-31 519 107

-305 020 763

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-8 040 630

-8 040 630

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

3 057 893

3 057 893

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

279 285 330

30 718 170

310 003 500

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

282 343 223

30 718 170

313 061 393

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

282 343 223

30 718 170

313 061 393

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

307 252 845

30 718 170

337 971 015

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

199 653 372

22 143 708

221 797 080

Külső személyi juttatások

K12

1 523 673

60 000

1 583 673

Személyi juttatások

K1

201 177 045

22 203 708

223 380 753

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 785 568

3 290 099

33 075 667

Készletbeszerzés

K31

4 086 000

454 000

4 540 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 205 000

245 000

2 450 000

Szolgáltatási kiadások

K33

46 491 790

3 976 000

50 467 790

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

270 000

30 000

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 727 803

1 320 300

15 048 103

Dologi kiadások

K3

66 780 593

6 025 300

72 805 893

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

668 072

668 072

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

668 072

668 072

Működési költségvetés előirányzat csoport

298 411 278

31 519 107

329 930 385

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 469 000

1 469 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 000 000

2 000 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 071 630

1 071 630

Beruházások

K6

5 040 630

5 040 630

Ingatlanok felújítása

K71

2 362 205

2 362 205

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 795

637 795

Felújítások

K7

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

8 040 630

8 040 630

Költségvetési kiadások

K1-K8

306 451 908

31 519 107

337 971 015

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

306 451 908

31 519 107

337 971 015

6. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 267 161 615

1 267 161 615

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

212 385 678

212 385 678

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 479 547 293

1 479 547 293

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

243 600 000

30 800 000

5 600 000

280 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

243 600 000

30 800 000

5 600 000

280 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

5 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

248 600 000

30 800 000

5 600 000

285 000 000

Működési bevételek

B4

132 959 704

132 959 704

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 861 106 997

30 800 000

5 600 000

1 897 506 997

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

906 948 525

906 948 525

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

906 948 525

906 948 525

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

906 948 525

906 948 525

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 768 055 522

30 800 000

5 600 000

2 804 455 522

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

48 176 832

2 181 677

-2 717 328

47 641 181

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-198 238 060

-198 238 060

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 150 140 559

1 150 140 559

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

250 000 000

250 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 400 140 559

1 400 140 559

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

1 400 140 559

1 400 140 559

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 168 196 081

30 800 000

5 600 000

4 204 596 081

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

192 445 119

192 445 119

Külső személyi juttatások

K12

20 575 930

16 412 760

36 988 690

Személyi juttatások

K1

213 021 049

16 412 760

229 433 809

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23 128 537

2 133 659

25 262 196

Készletbeszerzés

K31

19 313 232

314 960

374 625

20 002 817

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 444 567

49 889

2 494 456

Szolgáltatási kiadások

K33

478 456 334

6 171 225

484 627 559

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

620 000

620 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

346 232 183

85 040

1 721 589

348 038 812

Dologi kiadások

K3

847 066 316

400 000

8 317 328

855 783 644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

33 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

8 653 140

8 653 140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

388 546 437

388 546 437

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

94 380 096

9 671 904

104 052 000

Tartalékok-általános

K513

205 134 590

205 134 590

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

696 714 263

9 671 904

706 386 167

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 812 930 165

28 618 323

8 317 328

1 849 865 816

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

70 378

70 378

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 077 709 925

1 077 709 925

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

442 662

442 662

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 134 563

1 134 563

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

444 855

444 855

Beruházások

K6

1 079 802 383

1 079 802 383

Ingatlanok felújítása

K71

19 366 535

19 366 535

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

621 025

621 025

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 396 642

5 396 642

Felújítások

K7

25 384 202

25 384 202

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 105 186 585

1 105 186 585

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 918 116 750

28 618 323

8 317 328

2 955 052 401

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

8 325 000

8 325 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

8 325 000

8 325 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

47 608 441

47 608 441

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

943 610 239

943 610 239

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

250 000 000

250 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

951 935 239

1 249 543 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 870 051 989

28 618 323

8 317 328

4 204 596 081

7. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 267 161 615

1 267 161 615

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

212 385 678

212 385 678

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 479 547 293

1 479 547 293

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

243 600 000

30 800 000

5 600 000

280 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

243 600 000

30 800 000

5 600 000

280 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

5 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

248 600 000

30 800 000

5 600 000

285 000 000

Működési bevételek

B4

162 820 523

162 820 523

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 890 967 816

30 800 000

5 600 000

1 927 367 816

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

906 948 525

906 948 525

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

906 948 525

906 948 525

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

906 948 525

906 948 525

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 797 916 341

30 800 000

5 600 000

2 834 316 341

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-856 904 962

2 181 677

-34 236 435

-888 959 720

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-209 212 040

-209 212 040

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 154 105 201

1 154 105 201

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

250 000 000

250 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 404 105 201

1 404 105 201

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

1 404 105 201

1 404 105 201

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 202 021 542

30 800 000

5 600 000

4 238 421 542

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

798 783 219

22 143 708

820 926 927

Külső személyi juttatások

K12

25 675 603

16 412 760

60 000

42 148 363

Személyi juttatások

K1

824 458 822

16 412 760

22 203 708

863 075 290

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

113 316 807

2 133 659

3 290 099

118 740 565

Készletbeszerzés

K31

33 678 546

314 960

828 625

34 822 131

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7 015 415

294 889

7 310 304

Szolgáltatási kiadások

K33

645 198 497

10 147 225

655 345 722

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 075 000

30 000

1 105 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

392 533 970

85 040

3 041 889

395 660 899

Dologi kiadások

K3

1 079 501 428

400 000

14 342 628

1 094 244 056

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

33 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

8 653 140

8 653 140

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

389 427 895

389 427 895

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

94 380 096

9 671 904

104 052 000

Tartalékok-általános

K513

205 134 590

205 134 590

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

697 595 721

9 671 904

707 267 625

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 747 872 778

28 618 323

39 836 435

2 816 327 536

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

570 378

570 378

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 077 709 925

1 077 709 925

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 911 662

1 911 662

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 796 803

5 796 803

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 787 595

1 787 595

Beruházások

K6

1 087 776 363

1 087 776 363

Ingatlanok felújítása

K71

21 728 740

21 728 740

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

621 025

621 025

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 034 437

6 034 437

Felújítások

K7

28 384 202

28 384 202

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 116 160 565

1 116 160 565

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 864 033 343

28 618 323

39 836 435

3 932 488 101

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

8 325 000

8 325 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

8 325 000

8 325 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

47 608 441

47 608 441

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

250 000 000

250 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

305 933 441

305 933 441

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 169 966 784

28 618 323

39 836 435

4 238 421 542

8. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

389 327 895

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

100 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

389 427 895

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

12 835 860

háztartások részére

K512

800 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

90 416 140

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

104 052 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

9. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

194 505 180

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

17 880 498

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

212 385 678

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ]

K42

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. § ]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

33 000 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. § ]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

11. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

280 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

280 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

2 000 000

talajterhelési díj

B36

2 000 000

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

1 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

12. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

77 906 904

35 850 615

516 915 870

301 962 870

932 636 259

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

320 600

2 100 000

512 750

8 040 630

10 973 980

ÖSSZESEN:

78 227 504

37 950 615

517 428 620

310 003 500

943 610 239

13. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

Vagyonértékű jogok beszerzése

500 000

70 378

570 378

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

70 378

570 378

Sportcsarnok építés

1 076 732 925

1 076 732 925

Kerítés építés

977 000

977 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 077 709 925

1 077 709 925

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 469 000

442 662

1 911 662

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 469 000

442 662

1 911 662

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

258 500

2 000 000

403 740

2 000 000

1 134 563

5 796 803

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

258 500

2 000 000

403 740

2 000 000

1 134 563

5 796 803

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

62 100

100 000

109 010

1 071 630

444 855

1 787 595

Beruházások

K6

320 600

2 100 000

512 750

5 040 630

1 079 802 383

1 087 776 363

Hajléktalan szálló tető felújítás

2 204 724

2 204 724

Szociális otthon tető felújítás

5 511 811

5 511 811

Hivatali épület felújítás

2 362 205

2 362 205

bérleti díj terhére felújítás (Engie, Fejérvíz)

11 650 000

11 650 000

Ingatlanok felújítása

K71

2 362 205

19 366 535

21 728 740

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

621 025

621 025

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 795

5 396 642

6 034 437

Felújítások

K7

3 000 000

25 384 202

28 384 202

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Összesen

14. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

5 500 000

5 500 000

Intézmények közüzemi díj

-3 050 000

-3 050 000

maradvány

202 684 590

202 684 590

összesen

205 134 590

205 134 590

Céltartalékok-

K513

15. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

20

20

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

4

4

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

35

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

A, B fizetési osztály összesen

2

14

1,5

17,5

C, D fizetési osztály összesen

3

3

21

2

29

E - J fizetési osztály összesen

4

1

4

9

18

Gyakornok

0

pedagógus I.

1

15

16

pedagógus II.

14

14

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

3

4

szakorvos

3

3

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

11

5

71

15,5

102,5

fizikai alkalmazott,

1

7

8

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

16

16

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

23

24

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

9

9

alpolgármester

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11

11

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

5

71

36

49,5

172,5

16. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek 2023. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

2023

2024

2025

2026

2027

2028

további évek

Helyi adóból származó bevétel

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

18 604 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint

1 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek

299 604 000

328 000 000

328 000 000

328 000 000

328 000 000

328 000 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

149 802 000

164 000 000

164 000 000

164 000 000

164 000 000

164 000 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2023

2024

2025

2026

további évek

Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés

2015

8 325 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

8 325 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata

700 000

Összesen:

9 025 000