Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 05. 23

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2024.02.22.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)1 A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését, 4.727.074.410 Ft bevétellel, 4.727.074.410 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 253.752.524 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 2., 3., 4., 5., 6. és 7.mellékletek mutatják.

(5)2 A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten

a) Működési költségvetési bevételek 2.262.319.598 Ft, ebből:

aa) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.772.032.237 Ft

ab) Közhatalmi bevételek 285.000.000 Ft

ac) Működési bevételek 204.887.361 Ft

ad) Átvett pénzeszköz 400.000 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 1.058.960.716 Ft, ebből:

Felhalmozási célú támogatások 1.058.960.716 Ft

c) Finanszírozási bevétel 1.405.794.096 Ft

(6)3 A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) Működési költségvetési kiadások 2.906.563.601 Ft, ebből:

aa) Személyi juttatások 943.328.340 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129.901.183 Ft

ac) Dologi kiadások 1.244.957.416 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 36.572.000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 551.804.662 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kádasok 1.023.732.197 Ft, ebből:

ba) Beruházások 1.185.642.125 Ft

bb) Felújítások 59.503.866 Ft

c)Tartalékok 327.246.348 Ft

d) Finanszírozási kiadások 307.622.336 Ft
(7) 4 A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.185.642.125 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület
(8) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból a támogatások, kölcsönön bevételeit a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. mellékletben, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletben, az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. mellékletben határozza meg a Képviselő-testület.

3. § A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 16. melléklet szerint határozza meg.

4. § A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányait a 15. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.

5. § A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási törvény végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 16. melléklet szerint határozza meg.

6. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben a 14. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

A polgármesteri átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszhatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 104.052.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint a költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást három évenként kell végrehajtani.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

a) hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

b) hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

c) hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználásra a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(4) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükséges átcsoportosítást hajtson végre.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelenetős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

11. § A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésekor kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, annak végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

13. § Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

14. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.700.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 800.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.

Vegyes rendelkezések

15. § A környezetvédelmi alap bevételét a 41/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

16. § (1) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.

17. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.