Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 04. 02
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Végső előterjesztői indokolás
A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/47-16/2021. ügyszámon érkezett megkeresésében tájékoztatást adott arról, hogy az Országgyűlés elfogadta az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény hatályba lépése - annak 99. §-a alapján - lépcsőzetes.
2021. év március 1-től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. §-a kiegészült az alábbi (4) bekezdéssel:
„a települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.”
A Törvény 52. §-a értelmében - szintén 2021. március 1-től - a Ht. 35. § (1) bekezdése kiegészült az alábbi h) ponttal:
(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)
„h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.””
A Kormányhivatal kérte, hogy a fentiek alapján vizsgáljuk felül a hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletünket és a felhatalmazásban foglalt rendelkezésekkel a felülvizsgálat eredményének megfelelően gondoskodjunk annak kiegészítéséről.
(A kormányhivatal tájékoztatott arról is, hogy a hivatkozott Törvény alapján a hulladékgazdálkodási tárgyú rendeletünk felülvizsgálata esedékessé válik 2023. január 1. nappal és 2023. július 1. nappal is.)
A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról” szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (kiegészítése) a Ht. 2021. március 1-i hatályos állapota alapján szükséges.