Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi költségvetését a képviselő-testület a 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.536.066.181 Ft bevétellel, 1.740.666.181 Ft kiadással, 204.600.000 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2021. évi költségvetési főösszeg 4.455.546.229 Ft.
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:
- Módosított bevételi előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Bevételek teljesítése: 4.855.131.439 Ft
- Bevételek teljesítése: 100 %.
- Módosított kiadási előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Kiadások teljesítése: 3.394.253.307 Ft
- Kiadások teljesítése: 76 %.
A bevétel-kiadás különbözete: 1.460.878.132 Ft.
A rendelet-tervezet 1.melléklete költségvetési szervenként és az önkormányzatra vonatkozóan, valamint összesen tartalmazza a kiadásokat és bevételeket főbb jogcímenként (rovatonként).
Az 2-13. mellékletek az 1.melléklet adatainak költségvetési szervenkénti és önkormányzatra vonatkozó részletezését tartalmazzák. Az 14-21. táblázatokban további részletezések láthatók, valamint a fejlesztési kiadásokat, a tartalék alakulását és a maradványt mutatjuk be.
Bevételek alakulása:
A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat jogcím az önkormányzatnál a költségvetési támogatásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások 217.808.069 Ft összegében a központi költségvetésből átvett 50.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 19.431.003 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 130.455.100 Ft támogatás, a közmunkaprogram 67.859.466 Ft támogatása teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2021. december 31-ig 100 %-ra teljesültek.
Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparűzési adó bevétel 265.507.976 Ft, ez 93 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (17. melléklet) A 2020-as veszélyhelyzet miatt a cégek iparűzési adóalapja csökkent, ezáltal kevesebb iparűzési adó befizetési kötelezettségük keletkezett.
A talajterhelési díj bevétel 2.379.120 Ft, ami 100 %-os teljesítést mutat. A talajterhelési díj felülvizsgálatok során felfedtük, hogy több adózó nem adott bevallást. Az ellenőrzési eljárás megkezdése után több évre visszamenőleg pótolták a befizetési kötelezettségüket.
Egyéb közhatalmi bevételek: az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, valamint a pótlékbevétel az önkormányzatnál 1.205.037 Ft, szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 826.844 Ft.
A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 63 %-os.
Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 173.990.090 Ft bevétel folyt be, ez 100 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 99 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 97 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 98 %-át, a Polgármesteri Hivatal 100 %-át, az Önkormányzat a 100 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 100 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 97 %-ra, az áfa visszatérítés 100 %-ra.
A felhalmozási célú támogatások kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 46 981 719 Ft támogatást, központi kezelésű előirányzattól 18.339.972 Ft támogatást, 55.766.165 Ft uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatást kapott.
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 2.027.200 Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 19.677 Ft összeg folyt be.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltségi hozzájárulása jelenik meg 601.500 Ft összegben, valamint a Művelődési Ház 10.000.000 Ft összegű közművelődési támogatása.
Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2020.évi maradvány felhasználása szerepel 2.535.287.175 Ft összegben, valamint az Áht. 78. § (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege, valamint a lekötött betét beváltásának bevétele 300.000.000 Ft összeggel.
Kiadások alakulása:
A kiadások között 35 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai teljesítése összességében 99 %-os. Valamennyi költségvetési szerv tény adata az előirányzat alatti.
A dologi kiadások 79 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 89 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 46 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 76 %-a jelenik meg kiadásként.
Összességében ugyanaz elmondható, mint a 2020.évi zárszámadás esetében, hogy mind a személyi kiadásoknál, mind pedig a dologi kiadásoknál az alacsonyabb teljesítés oka a pályázatok több éves költségvetése, ami miatt az uniós pályázatok kiadásai csak részben teljesültek ebben az időszakban.
Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az önkormányzat által folyósított segélyek jelennek meg. A kifizetett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása teljesítése 0, mert jogszabályi változás miatt ezeket a kiadásokat átfutó tételként kell könyvelni. (16.melléklet) Az önkormányzati rendeletben szabályozott, kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 82 %-ban teljesültek.
Az egyéb működési célú kiadások 49 %-ra teljesültek. Ezek elsősorban a különböző szervezeteknek nyújtott támogatásokat, ezek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. Itt jelentkezik a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye finanszírozására átadott pénzeszköz. (14. melléklet) Ezen a soron jelenik meg a tartalék összege is, valamint a visszafizetett uniós pályázat összege.
A felhalmozási kiadások 2021.évi teljesülése 60 %-os. (19. melléklet) Ennek oka , hogy az előirányzatok legnagyobb része a pályázatok kapcsán valósul meg, a legtöbb pályázat folyamatban van, befejezésük a következő években várható.
A beruházások között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a közmunka programhoz kisteherautó vásárlása, a Fejérvíz bérleti díjából szennyvízrendszer felújítás valósult meg. A Művelődési Ház közművelődési pályázatából a színpad felújítása történt meg.
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe fa dekoráció, udvari fa lengőhíd és udvari szemétgyűjtők kihelyezése, a Madarász József Könyvtárnál informatikai eszközök, a Zengő Óvodában a kazánház villamos rendszerének felújítása és bővítése, alu létra és porszívó vásárlása történt.
Felújításként a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, útfelújítás, valamint pályázati forrásból önkormányzati ingatlanok felújítása valósult meg.
A zárszámadás részét képezi a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 20. melléklet mutatja.
Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.425.000.999 Ft.
Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 1.460.878.132 Ft.
A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2021. évi visszafizetésének összege, az NEAK számlán lévő maradvány, a környezetvédelmi alap maradványa, az uniós pályázati összegek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, és az adótúlfizetések.
Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 22. melléklet mutatja be.
A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozásokat, a fejlesztési hitel 2021-ben visszafizetett részét és a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazzák, valamint a lekötött betét 300.000.000 Ft összegét..
Az intézményi, a hivatali és a közfoglalkoztatotti létszámot a 23. melléklet mutatja. A köztisztviselői és a közalkalmazotti létszám 2021-ben a tervezettel azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.
Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 24. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanuszoda beruházás előkészületeihez felvett hitel fennmaradó részét tartalmazza.
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 25. melléklet mutatja.
Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről az 26. melléklet tájékoztat. Ezen a mellékleten látható, hogy a folyamatban lévő pályázatok kiadásainak egy része került ez idáig kifizetésre. Megvalósításuk áthúzódik a 2022. és az azt követő évekre.
Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 27. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege jelentősen nem változott az előző évhez képest.
A követelések, kötelezettségek állománya nagyságrendileg megegyező az előző évivel.jelentősen nem változott.
Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2021. december 31-én:

Megnevezés

Névérték Ft

DÉSZOLG ZRT.

4.300.000

Az Önkormányzat részvényei 2021. december 31-én:

Megnevezés

Névérték Ft

OTP NyRt.

9.000

FORRÁS NyRt

14.000

FEJÉRVÍZ ZRt.

3.200.000