Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 21-i ülésén 9/2022.(I.21.) határozatában hozott döntést a költségvetés tervezéséhez és meghatározta a 2022. évi költségvetés tervezésének irányelveit. Az intézményvezetőkkel – akik már a költségvetés előkészítésének folyamatában is tevékenyen részt vettek – 2022. február 2-án egyeztettünk a költségvetésről. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeltük. A januári testületi ülés 2022. évi költségvetésről szóló anyagában tájékoztattuk a Képviselő-testületet a tervezés során figyelembe vett tényezőkről, szempontokról (3,0 %-os tervezett fogyasztói árnövekedés, minimálbér emelés, helyi iparűzési adó, gépjárműadó változatlansága). A Képviselő –testület a határozatban az alábbiakat fogadta el.
1. A forráshiány 259.683.159 Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a várható maradvánnyal kell finanszírozni.
2. 2022. évi bevételek tervezési szempontjai.
- helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat
- kintlévőségek behajtása.
3. A személyi-, és járulék előirányzatok terén:
- a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést kell tervezni
- közalkalmazottaknál 8.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatás tervezhető
-a közszolgálati tisztviselők részére a köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft- ra való felemelése, az éves teljesítményértékelést követően az alapilletmény eltérítése 10-50 %-kal
- a képviselői tiszteletdíjak a 76/2015. (V.08.) határozat alapján, a polgármester illetményét és költségtérítését a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján, az alpolgármester tiszteletdíja a 15/2022. (I.21.) határozat a költségtérítése a 17/2022. (I.21.) határozat alapján tervezhető
- 703/2021.(XII.15.) kormányrendelet alapján a kötelező legkisebb minimálbér és garantált bérminimum tervezhető.
4. A dologi kiadásoknál az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek
5. Sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetőek:
- OKSB táborozási pályázatra 800.000 Ft
- Bursa pályázat támogatására 800.000 Ft
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása 2.050.000 Ft
ebből: ESZB fogyatékos szerv.tám. 400.000 Ft
- Közművelődési tevékenység támogatására 15.385.000 Ft
ebből: Műv.Ház működtetésére 14.345.000 Ft
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására 1.926.000 Ft
- Sportcélú támogatás 3.700.000 Ft
6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:
- Városi ünnepek és rendezvények 21.000.000 Ft
ebből: Sárbogárdi napokra 20.000.000 Ft
- Testvér települési kapcsolatokra 400.000 Ft
7. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 5.500.000 Ft.
A költségvetési rendelet- tervezet az előbb felsoroltakat tartalmazza.
A januári 27-én e-mailben tájékoztatott a Kincstár, hogy a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben szereplő kiegészítő támogatás eredeti előirányzatként tervezendő, amennyiben a helyi önkormányzat még nem fogadta el a 2022. évi költségvetési rendeletét. Emiatt az ebr42 rendszerben feltöltött jogcímek szerinti összeg is szerepel a bevételek között.
2022. január 31-én érkezett a Sárbogárdi Kulturális Egyesület elnökének a kérelme, melyben kéri a művelődési ház éves önkormányzati támogatását megemelni az emelkedő árak, infláció miatt 800.000 Ft-tal. Ezt az összeget is beépítettük a költségvetési rendelet-tervezetbe.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát, valamint az előterjesztés mellékletének tájékoztatására bemutatandó kimutatásokat.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. §. (4) bekezdés szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni, működési célú hitel az önkormányzatok költségvetésében 2013-tól nem tervezhető. Ez továbbra sem zárja ki az évközbeni átmeneti forráshiány finanszírozását likvid hitellel.
Az Mötv. 143. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben alkotja meg.
A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai a hiteltörlesztésen felül a költségvetési szervek működéséhez szükséges hozzájárulást tartalmazza, melynek fedezete az önkormányzat saját bevételei valamint az állami támogatás. A halmozódás elkerülése miatt a kiadások összesen oszlopa nem tartalmazza ezt az összeget.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében a bevételi előirányzat 1.787.826.911 Ft a kiadási előirányzat 1.952.761.564 Ft, a forráshiány 164.934.653 Ft, melynek a tervezett finanszírozása a várható maradvány 300.000.000 Ft.
Az 2–7. mellékletek az 1 melléklet bevételeit és kiadásait részletezik költségvetési szervenként és az önkormányzatra összesen előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatok bontásban.
Az 8-14 mellékletek szintén az 1. melléklet jogszabály által előírtak szerint további részletezését tartalmazzák, a támogatásokat, helyi adó közhatalmi bevételeket, beruházási, felújítási kiadásokat.
A 15. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát részletezi.
A 16. melléklet a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket mutatja.
Az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat.
Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyben az előző évek bevételei és kiadásai szerepelnek.
Az előterjesztés 2. melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket tartalmazza.
Az előterjesztés 3. melléklete a 2022. évre tervezett közvetett támogatásokat kedvezményezettként és összegszerűen tartalmazza.
Az előterjesztés 4-8. melléklete az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként.
Az előterjesztés 9. melléklete a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
Az Áht. 25. §. szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a polgármester beszámol a képviselő-testületnek.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2022. január1-31. között a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak.
Bevételek: 104.096.795,-
- központi költségvetésből: 67.017.356,-
- OEP finanszírozás: 14.317.700,-
- közfoglalkoztatás bértámogatás 3.011.337,-
- intézményüzemeltetési, egyéb saját bevételek: 19.750.402,-
Kiadások: 52.755.788,-
- Intézményi támogatás 21.000.000,-
- Közétkeztetés: 14.463.380,-
- Közüzemi díjak 4.251.600,-
- Városüzemeltetés, köztemető fenntartás 3.320.234,-
- Egyéb dologi kiadás: 9.720.574,-
Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, az önkormányzati feladatok ellátása miatt ezek az összegek minden nap változnak.
A befolyt, beszedett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.