Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 189. § előírása kiegészíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 48. § (4) bekezdését b) ponttal, mely alapján 2021. december 1. napjától ismét a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a „b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”
A Kt. előírása a háztartási tevékenységgel okozott avar és kerti hulladékégetés, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályainak megalkotására nyújt lehetőséget az önkormányzatok részére.
A jogszabályalkotásra vonatkozó törvényi felhatalmazás nem terjed ki pl. a közterületeken, illetve a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken, vagy a nem háztartási tevékenységgel okozott avar és kerti hulladék égetésére, illetve a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékok szabadtéri égetésére vonatkozó előírások önkormányzati rendeletben történő szabályozhatóságára.
Az önkormányzatoknak a magasabb rendű jogszabályok alapján a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló kertgondozási tevékenységből fakadó avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megalkotására van felhatalmazása.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ 225. § (1) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Az OTSZ 226. § (1) – (2) bekezdése alapján, ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendelet tervezetet véleményezésre megküldtük a Fejér Megyei Kormányhivatalnak, továbbá állásfoglalás céljából a Fejér Megyei Önkormányzat részére.