Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
Az Országgyűlés a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény megalkotásával, kihirdetésével és hatályba léptetésével több törvény módosítását rendelte el, melyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt a helyi rendelet módosítás is szükséges.
A törvénymódosítás „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” kifejezés használatát írja elő, mellyel új fogalommal kívánja szabályozni egyes szociális rászorultság alapján járó, vagy adható támogatások, igénybe vehető kedvezmények számítási módját.
A rendelet több helyen tartalmazza a támogatás igénybe vételének feltételeként számítandó jövedelem, vagy jövedelemhatár esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy annak százalékos mértékű szorzóját, mint számítási alapot, ezért a rendelet módosítás feltétlenül szükséges, azonban elsősorban technikai jellegű módosítást kíván, hiszen a szociális vetítési alap összege 2023. évben 28. 500.- Ft mely összeg megegyezik az öregségi nyugdíj jelenlegi legkisebb havi összegével.
Szükséges továbbá a fogalomrendszer módosítása a kérelem nyomtatványok Tájékoztatóiban és a térítési díj fizetési kötelezettséget tartalmazó 10. mellékletben is, hiszen a térítési díj fizetéshez kapcsolódó kedvezmény méltányosság elvén a nyugdíjminimum százalékában változik.