Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 20-i ülésén 9/2023.(I.20.) határozatában hozott döntést a költségvetés tervezéséhez és meghatározta a 2023. évi költségvetés tervezésének irányelveit.
Az intézményvezetőkkel – akik már a költségvetés előkészítésének folyamatában is tevékenyen részt vettek – 2023. február 6-án egyeztettünk a költségvetésről. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeltük.
A januári testületi ülés 2023. évi költségvetésről szóló anyagában tájékoztattuk a Képviselő-testületet a tervezés során figyelembe vett tényezőkről, szempontokról (fogyasztói árnövekedés, minimálbéremelés, helyi iparűzési adó, gépjárműadó változatlansága). A képviselő-testület a határozatban az alábbiakat fogadta el.
1. A forráshiány 253.752.524 Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a várható maradvánnyal kell finanszírozni.
2. 2023. évi bevételek tervezési szempontjai.
- helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat
- kintlévőségek behajtása.
3. A személyi-, és járulék előirányzatok terén:
- a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést kell tervezni
- közalkalmazottaknál 8.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatás tervezhető
-a közszolgálati tisztviselők részére a köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft- ra való felemelése, az éves teljesítményértékelést követően az alapilletmény eltérítése 10-50 %-kal
- a képviselői tiszteletdíjak a 76/2015. (V.08.) határozat alapján, a polgármester illetményét 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a költségtérítését a 17/2022. (I.21.) határozat alapján, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése a 28/2022. (I.21.) határozat alapján tervezhető
- 573/2022.(XII.23.) kormányrendelet alapján a kötelező legkisebb minimálbér és garantált bérminimum tervezhető.
4. A dologi kiadásoknál az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek
5. Sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetőek:
- OKSB táborozási pályázatra 800.000 Ft
- Bursa pályázat támogatására 800.000 Ft
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása 2.050.000 Ft
ebből: ESZB fogyatékos szerv.tám. 400.000 Ft
- Közművelődési tevékenység támogatására 15.385.000 Ft
ebből: Műv.Ház működtetésére 14.345.000 Ft
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására 1.926.000 Ft
- Sportcélú támogatás 3.700.000 Ft
6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:
- Városi ünnepek és rendezvények 3.000.000 Ft
- Testvér települési kapcsolatokra 400.000 Ft
7. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 5.500.000 Ft.
A költségvetési rendelet- tervezet az előbb felsoroltakat tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát, valamint az előterjesztés mellékletének tájékoztatására bemutatandó kimutatásokat.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. §. (4) bekezdés szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni, működési célú hitel az önkormányzatok költségvetésében 2013-tól nem tervezhető. Ez továbbra sem zárja ki az évközbeni átmeneti forráshiány finanszírozását likvid hitellel.
Az Mötv. 143. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben alkotja meg.
A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai a hiteltörlesztésen felül a költségvetési szervek működéséhez szükséges hozzájárulást tartalmazza, melynek fedezete az önkormányzat saját bevételei valamint az állami támogatás. A halmozódás elkerülése miatt a kiadások összesen oszlopa nem tartalmazza ezt az összeget.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a bevételi előirányzat 1.900.954.812 Ft a kiadási előirányzat 2.154.707.366 Ft, a forráshiány 253.752.524 Ft, melynek a tervezett finanszírozása a várható maradvány 300.000.000 Ft.
Az 2–7. mellékletek az 1 melléklet bevételeit és kiadásait részletezik költségvetési szervenként és az önkormányzatra összesen előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatok bontásban.
Az 8-14 mellékletek szintén az 1. melléklet jogszabály által előírtak szerint további részletezését tartalmazzák, a támogatásokat, helyi adó közhatalmi bevételeket, beruházási, felújítási kiadásokat.
A 15. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát részletezi.
A 16. melléklet a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket mutatja.
Az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat.
Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyben az előző évek bevételei és kiadásai szerepelnek.
Az előterjesztés 2. melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket tartalmazza.
Az előterjesztés 3. melléklete a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat kedvezményezettként és összegszerűen tartalmazza.
Az előterjesztés 4-8. melléklete az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként.
Az előterjesztés 9. melléklete a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
Az Áht. 25. §. szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a polgármester beszámol a képviselő-testületnek.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2023. január1-31. között a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak.
Bevételek: 106.814.298,-
- központi költségvetésből: 71.495.540,-
- NEAK finanszírozás: 14.276.100,-
- közfoglalkoztatás bértámogatás 3.421.939,-
- intézményüzemeltetési, egyéb saját bevételek: 17.620.719,-
Kiadások: 152.689.934,-
- Intézményi támogatás 56.400.000,-
- Közétkeztetés: 20.729.939,-
- Közüzemi díjak 7.785.768,-
- Városüzemeltetés, köztemető fenntartás 4.357.881,-
- Áfa befizetés 48.874.000,-
- Helyi közlekedés támogatása 3.385.854,-
- Egyéb dologi kiadás: 11.156.492,-
Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, az önkormányzati feladatok ellátása miatt ezek az összegek minden nap változnak.
A befolyt, beszedett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.