Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő működő és lezárt (nem működő) köztemetőkre (a továbbiakban: köztemető) terjed ki.


(2) Martonvásár Város közigazgatási területén köztemető

a.) Martonvásár 1241 helyrajzi számon nyilvántartott működő temető,

b.) Martonvásár 1247 helyrajzi számon nyilvántartott lezárt temető.


2. § (1) A köztemetők tulajdonosa és fenntartója az Önkormányzat.


(2) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményeik fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat település üzemeltetési szerződés alapján és keretein belül látja el.


3. § A köztemetőben polgári és - felekezeti hovatartozásra tekintett nélkül - egyházi temetés egyaránt lebonyolítható.


4. § A sírhelytáblákat (parcellákat) összekötő belső úthálózatnak biztosítaniuk kell az akadálymentes közlekedést.

2. A temetőlátogatás rendje


5. §      (1)     A temető

                     a.)     április 1.-től szeptember 30.-ig        8.00 - 20.00 óráig

                     b.)     október 1.-től március 31.-ig            8.00 - 17.00 óráig

                     c.)     kiemelt ünnepnapokon                     8.00 – 22.00 óráig

                     tart nyitva.

            (2)     A temető látogatása szempontjából kiemelt ünnepnapok:

                     a.)     Húsvét

                     b.)     Mindenszentek és halottak napja körüli időszak: november 1. – 2. és az ezt megelőző és követő 1 hét

                     c.)     Karácsony szenteste: december 24.

                     d.)     Újév:  január 1.

            (3)     A temetőt látogatni nyitvatartási időn belül lehet.

6. §      (1)     Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti, kegyeleti szertartást zavarhatja.

            (2)     A köztemető területén

                     a.)     14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat,

          b.)     járművel közlekedni tilos,

                               ba.)   az üzemeltetésben részt vevők,

                               bb.)   a temetkezési- illetve kegyeleti szolgáltatást végzők,

                               bc.)   a sírgondozás céljából emberi erővel nem mozdítható anyag szállítását végzők,

                               bd.)   a mozgásukban korlátozott látogatók

                               kivételével,

                     c.)     hulladékot égetni tilos,

d.)     a sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható,

                     e.)     tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni,

                     f.)      a sírok és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül, padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

           (3)     A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével – tilos.

3. Temetkezési szabályok


7. §      (1)     A temetkezésre használt helyek a köztemetőkben a következők lehetnek:

                     a.)      koporsós temetésnél

                               aa.)    egyszemélyes sírhely,

                               ab.)    kétszemélyes sírhely,

                               ac.)    hármas sírhely (csak a meglévők rátemetésével),

                               ad.)    négyes sírhely (csak a meglévők rátemetésével),

                               ae.)    sírbolthely (kriptahely),

                     b.)     hamvasztásos temetésnél

                               ba.)    egyszemélyes sírhely,

                               bb.)   kétszemélyes sírhely,

                               bc.)    sírbolthely (kriptahely),

                               bd.)   urnafülke (kolumbárium),

                               be.)    urnasírhely.

            (2)     Koporsós temetésnél a sírhelyek felnőtt sírhelyek. Mélyített sírhely és gyermeksírhely kialakítása nem lehetséges.

            (3)     Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urnát elhelyezni

                     a.)      urnaférőhelyekbe,

                     b.)     sírhelybe,

                     c.)      sírboltba rátemetéssel

                     lehet. 

            (4)     A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadóképessége határozza meg. Minden férőhely után legfeljebb 4 db urna helyezhető el.

            (5)     Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

7/A.§             [1]

8. §      (1)     Az önkormányzat, erről szóló döntésével, a köztemetőben díszsírhelyet biztosíthat.

            (2)     Díszsírhelyként biztosítható

                     a)       egyszemélyes sírhely,

                     b.)     kétszemélyes sírhely,

                     c.)      urnasírhely.

            (3)     A díszsírhely használata a temető fennállásáig tart.

(4)     A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az elhunyt mellett további egy fő közeli hozzátartozó eltemethető.

(5) A díszsírhelyeket a köztemető erre a célra elkülönített részében kell kialakítani.

(6) Az elhunyt hozzátartozóinak kérésére díszsírhellyé nyilvánítható az elhunyt családjának meglévő (megváltott) sírhelye, amennyiben az elhunytat ott temetik el.

(7)     A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozója, ennek hiányában az  üzemeltető köteles gondoskodni.

(8)     A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli.

 9. §     (1)     A köztemetőben levő

                     a.)  egyszemélyes sírhely szélessége 0,90 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m;

                     b.)  kétszemélyes sírhely szélessége 1,80 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m;

                     c.)  háromszemélyes sírhely szélessége 2,70 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m;

                     d.)  négyszemélyes sírhely szélessége 3,60 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m;

                     e.)  sírbolthely szélessége 3,00 m, hossza 3,00 m, mélysége 3,00 m;

                     f.)   urnasírhely szélessége 0,60 m, hossza 0,80 m, mélysége 0,60 m;

                     g.)  urnafülke szélessége 0,30 m, magassága 0,30 m, mélysége 0,30 m

                     méretű lehet.

            (2)     A síremlékek megengedett magassága legfeljebb

                     a.)      sírkő esetén                                  1,50 m

                     b.)     emlékoszlop esetén                      2,50 m

                     c.)      kripta esetén                                2,00 m.

10. §    (1)     Az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni

                     a.)      a síremlék;

                     b.)     a tartozékai;

                     c.)      az emlékoszlop

                     tervét (vázrajzát).

            (2)     A temetési helyen

                     a.)      sírok fölé épített

                               aa.)    szegélykő,

                               ab.)    síremlék,

                               ac.)    sírbolt,

                               ad.)    sírjel

nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén,

                     b.)     egyes, kettős-, hármas-, négyes sírhelyen sírboltot építeni nem lehet.

11. §    (1)     Az előírásoknak nem megfelelő sírjelet, vagy annak részét, a használó az üzemeltető felszólítására 15 napon belül köteles eltávolítani.

            (2)     Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a használó az előírt határidőn belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető a használó költségére eltávolíttatja azt.

12. §    (1)     A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, legfeljebb 100 cm lehet, az urnasírokat 40 cm távolságra kell elhelyezni.

          (2)     A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(3)     A sírhely fedlapjának rendezett talajszinttől számított magassága legfeljebb 50 cm lehet.

13. §    (1)     A sírok fölé emelt sírjelek karbantartása, helyreállítása, és felújítása a használó kötelezettsége.

          (2)     Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az üzemeltető a használót – 15 napos teljesítési határidő kitűzése mellett – felszólítja.

          (3)     A sírjel állékonyságát vagy biztonságos használatát veszélyeztető állapot esetén az üzemeltető a használót 15 napos határidő kitűzésével a helyreállításra felszólítja.

          (4)     A (2), (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, baleset-, életveszély elhárításához a szükséges munkálatokat az üzemeltető a használó költségére elvégezteti.

            (5)     A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

14. §    (1)     A temetési helyre 1,00 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok nem ültethetők ki. A már meglévő kiültetett és zavaró, 1 méternél magasabbra növő fákat, cserjéket az üzemeltető felszólítására a használó eltávolít(tat)ja.

          (2)     Amennyiben a használó az (1) bekezdésben foglalat kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, úgy az üzemeltető a használó költségére elvégezteti azt.

15. §    (1)     A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni

                     a.)      síremlék építése, felújítása, átépítése esetén a munkák megkezdése előtt 8 nappal,

                     b.)     temetés miatti sírbontást, a munkák megkezdése előtt 1 munkanappal.

16. §    (1)     Síremléket készíteni e célra előre gyártott elemekből lehet.

(2)     Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek.

(3)     Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé.

(4)     Koporsós temetésnél az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az üzemeltető feladata.

(5)     A sírhely építéshez szükséges ömlesztett anyag (különösen beton, homok, kavics) csak ideiglenes burkolaton tárolható, keverhető.

(6)     A temetőben csak a napi felhasználásnak megfelelő mennyiségű anyag tárolható.

            (7)     Építési törmelék a temetőben 8 órát meghaladóan nem tárolható.[1] Beiktatta  2014. január 1-jével a 16/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.12.) önkorányzati rendelet 1. §-a.

4. A rendelkezési jog jogosultjának kötelezettségei


17. §    (1)     A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, gyakorlója (a továbbiakban: használó) köteles

          a)      a használatában lévő sírhelyet, és síremléket folyamatosan tisztán-, rendben- és karbantartani,

          b.)     folyamatosan gondoskodni a síremlék karbantartásról, megfelelő műszaki állapotának fenntartásáról,

          c.)     baleset- vagy életveszélyessé vált síremléket haladéktalanul felújítani, vagy visszabontani,

                     d.)     gondoskodni

                               da.)   a sírhely díszítéséről, virágosításáról,

                               db.)   a sírfeliratok olvashatóságáról,

                               dc.)   a sírok beazonosíthatóságáról,

          e.)     a sírhely megváltási idejének lejárta előtt 60 nappal nyilatkozni arról, hogy továbbra is meg kívánja-e váltani a helyet,

                     f.)      gondoskodni

                               fa.)    a sír áthelyezése,

                               fb.)    felújítása,

                               fc.)    új síremlék állítása,

                               fd.)    exhumálás

miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról, annak feleslegessé válásától számított 15 napon belül,

          g.)     a sírkőmaradványt az elszállításig az üzemeltető által kijelölt, a köztemető területén kialakított, kőtárolóba köteles elhelyezni.

(2)     A kőtárolóban elhelyezett síremlékek esetleges megrongálásáért az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.

(3)     Sírjelet és kegyeleti tárgyakat helyreállítás, vagy csere céljából – vagyonvédelmi okból - kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, annak írásbeli engedélyével a használó, vagy annak megbízottja viheti ki.

5. Temetői díjak


18. §    (1)     A temetői díjak beszedésére, a működési költségek fedezetének biztosítására, az üzemeltető jogosult.

            (2)     Az üzemeltető köteles az alábbi díjakat beszedni:

                     a.)      a sírhelymegváltási díját,

                     b.)     temető fenntartási hozzájárulását,

                     c.)      halott hűtő díját,

                     d.)     áramvételezési díját,

                     e.)      kőtároló díját,

                     f.)      kauciót.

19. §    (1)     Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, az eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás), mellyel a sír megváltásának idejére temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez.

  (2)[1]    A sírhely megváltásának és újra megváltásának ÁFÁ-val növelt díja

                     a)       egyszemélyes sírhely            25 évre         20 320 Ft

                     b)      kétszemélyes sírhely            25 évre         50 800 Ft

                     c)       háromszemélyes sírhely        25 évre         76 200 Ft     (csak újra megváltás lehetséges);

                 d)      négyszemélyes sírhely          25 évre       101 600 Ft     (csak újra megváltás lehetséges);

                     e)       sírbolthely                           60 évre       330 200 Ft

                     f)       urnasírhely                           10 évre         16 510 Ft

                     g)       urnafülke                             10 évre         25 400 Ft

                     h)       urnaoszlop                          10 évre          38 100 Ft

(2a)[2]  A képviselők egyharmadának javaslatára a Képviselő-testület az egyszemélyes, kétszemélyes sírhely, urnasírhely, urnafülke, urnaoszlop egyszeri megváltása, illetve egyszeri újraváltása díjának megfizetésétől eltekinthet amennyiben az elhunyt, illetve a sírhelyet megváltani szándékozó részére díszsírhelyet nem biztosít, azonban ő valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével települési, illetve országos vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, illetve példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

            (3)     A díszsírhely megváltása és újraváltása díjmentes.

            (4)     A 8. § (6) bekezdés szerinti díszsírhely után a sírhely megváltás és újraváltás díja a 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékével csökken, de legfeljebb 0.-Ft.

            (5)     Amennyiben a sírhelymegváltás haláleset miatt történik, a megváltás díja a mindenkori díj 50 %-a.

            (6)     Rátemetés, illetve többszemélyes sírhelyeknél betemetkezés esetén, amennyiben a sírhely megváltásából már csak 10 évnél kevesebb idő van hátra, a sírhelyet újra meg kell váltani. Ez esetben a temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának ideje az első megváltásból még hátra lévő időnek a 19. § (2) bekezdés szerinti megváltási idővel növelt összege.

            (7)     A megváltott, de fel nem használt, illetve visszaadott sírhely díja sem részben, sem egészben nem téríthető vissza.

            (8)     Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a megváltási díjból visszatérítés nem jár. 

20. §    (1)     Jogi személy köztemetőben temetési helyet csak abból a célból válthat meg, hogy oda a saját halottjának tekintett elhunyt személyt, azaz vele munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állt természetes személy elhunyt holttestét vagy hamvait helyezze el úgy, hogy meghatározza a rendelkezési jog jogosultját.

            (2)     A temetkezésre használt hely

                     a.)      csere,

                     b.)     adás-vétel,

                     c.)      ajándékozás

                     tárgya nem lehet. 

            (3)     A rendelkezési jog jogosultjának kivételével rátemetést csak a jogosult hozzájárulásával lehet végezni.

21. §    (1)     A használó jogosult a sírhelyet a lejárati idő után újra megváltani (a továbbiakban: újra megváltási lehetőség).

          (2)     A használati idő temető tulajdonos általi korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. 

            (3)     Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása,ha

                     a.)      ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár;

                     b.)     a temetési hely megszűnik;

c.)      a használó és az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján – az elhunyt új temetési helyre történő áthelyezésével, illetőleg elhamvasztásával, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

22. §[3]   (1)     A köztemetőben

                     a)       a temető fenntartási hozzájárulás                           4.115 Ft /alkalom;

          b)      halotthűtő használata

                   ba.)    1-3 nap között                                            2.600 Ft /nap,

                   bb.)   minden további nap                                     4.000 Ft /nap;

                     c)       áramvételezési díj                                                 4.000 Ft /nap;

                     d)      ravatalozó használata                                            20.300 Ft /alkalom;

                     e)       hirdető, vagy tájékoztató

                               tábla (30 x 21 cm)                                                13.300 Ft /év;

                     f)       kőtároló                                                               260 Ft / alapterület m2-e;

                     g)       kaució                                                                  26.500 Ft /alkalom.

            (2)     A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.[1] 2013.01.01-ével módosította a 28/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Beiktatta  2014. január 1-jével a 16/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[3] 2013.01.01-vel módosította a 28/2012. (XI.28) önkormányzati rendelet 2. §-a.

6. Záró és átmeneti rendelkezések


23. §    (1)     Ez a rendelet 2012. július 1.-én lép hatályba.

            (2)     A rendeletben hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az ügyfélre kedvezőbb rendelkezéseket kell alkalmazni.

            (3)     Hatályát veszíti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő Testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete.                        Dr. Szabó Tibor                                                Dr. Koltai Gábor

                          polgármester                                                          jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2012. június 27.                                                         Dr. Koltai Gábor

                                                                                                            jegyző