Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2014. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat rendjét meghatározó önkormányzati rendeletet e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékeltében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) Mentes a közterület-használati díj megfizetése alól a kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az önkormányzat által vagy érdekében végzett, valamint az oktatási, tudományos és ismeretterjesztő célok érdekében végzett filmforgatások.

3. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot.

(2) Ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni az akadályozó tényező megszűnését követő 10 munkanapon belül, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

4. § (1) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít

 • a) a belváros: a Szent László út-Dózsa György út kereszteződésétől az Emlékezés tere – Szent László sétány – Sporttelep övezete,
 • b) a köztemető és a bejáratától számított 50 méteres körzet,
 • c) az önkormányzati intézmények bejáratától számított 100 méteres körzet.

(2) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

 • a) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő folyamatos megközelítését,
 • b) az eredeti állapot helyreállítását,
 • b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,
 • c) a keletkezett hulladék elszállítását,
 • d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a vonatkozó lényeges információkkal,
 • e) az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató médiában történő megjelentetését,
 • f) a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

(3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, az az elbírálás során elsőbbséget élvez.

5. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 1. §-a a következők szerint módosul:

„1. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a) a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire,
 • b) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakát, hirdetmény kihelyezésre,
 • c) a környezeti zajvédelem szabályaira.

(2) A rendeletben foglaltakat, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén, a közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.