Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

2021.03.12.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el:

Első Rész

Általános Előírások

I. Fejezet

Általános Előírások

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen építési szabályzat mellékletei:

1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1 1-7., SZT-2 jelű tervlapok)

2. sz. melléklet: Sajátos jogintézmények

(3) Jelen építési szabályzat függelékei:

1. sz. függelék: Művi értékvédelem

2. sz. függelék: Régészeti területek

3. sz. függelék: Természetvédelem

4. sz. függelék: Mintakeresztszelvények

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Erdei termékek: faanyag, szaporítóanyag, karácsonyfa, bot, vessző, díszítőgally, gomba, vadgyümölcs, gyógynövény, vadhús.

b)

c) Fekvő telek: a közterülethez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek.

d) Fedett hely: legalább 1 m2 alapterületű, épületszerkezettel fedett terület, melynek egyik vízszintes irányú mérete legalább:

- a 3 méter belmagasságnál alacsonyabban levő, fedést biztosító épületszerkezet esetén 0,6 m
- egyéb esetben 1 m.
e) Kertépítészeti terv: jogosultsággal rendelkező kertépítész tervező által készítendő terv, amelynek munkarészei legalább:
- földmérő által készített geodéziai helyszínrajz
- tereprendezési terv – 1,0 m magasságot meghaladó tereprendezés esetén
- kertépítészeti terv, amelynek tartalma
- a kertkialakítás koncepciója
- megvédendő és új növényzet bemutatása
- a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti építmények – pergola, filagória (kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helye, javasolt anyaga
- favédelmi, fakivágási munkarész, amelynek tartalma
- a kivágandó fák: fás szárú növények darabszáma, faja, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérője
- a kivágás oka
- a pótlás módja
- műszaki leírás
f) Kialakítható legkisebb telekszélesség: előkerti építési határvonal és az oldalhatár metszéspontjában az oldalhatárra állított merőleges vonalában mért telekszélesség
g) Kialakult telek: Azon építési telek vagy telek, amely felosztása már megtörtént, tovább nem osztható, telekalakítás telekegyesítésen és telekhatár-rendezésen kívül nem végezhető. Telekhatár rendezés esetén az érintett telek területe +/- 5%-ban módosulhat.
h) Kialakult beépítettség: A település már beépült részén „történelmileg” kialakult beépítettség, mely beállt képet mutat. Új épület építése csak a meglévő épület bontása esetén, annak alapterületével megegyező mértékig történhet.
i) Közműsáv: nem közterületen vezetett közművek számára fenntartott terület, amelynek végleges szélességét részletes szakági műszaki terv alapján kell megállapítani, és amely számára szolgalmi jog jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba.
j) Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény.
k) Tájba illeszkedő: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt építmény együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely a környezettel való összhang megteremtését célozza. Természetvédelmi területeken az épületek, építmények tájba illesztéséről a MSZ 20376-1 rendelkezik.
l) Telek be nem építhető része: a telek azon része, mely nem építési hely, s ahol épület nem helyezhető el.
m)
n) Utcavonalas beépítés: Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata az utcai telekhatáron áll.

3. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA

3. § (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv módosításával történhet:

a) szabályozási vonal;

b) belterület határa, mely egyben övezethatár is;

c) építési övezet, övezet határa és jele;

d) telek be nem építhető része;

e) a kötelező erejű megszüntető jel;

f) közműsáv.

g) építési hely.

(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező érvényűek:

a) védőtávolságok;

b) műemlék;

c) műemléki környezet;

d) régészeti terület;

e) helyi védett épület, műtárgy;

f) Országos ökológiai hálózat magterület;

g) Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe;

h) Természetvédelmi terület határa;

i) Tájképvédelmi terület;

j) elkerülő út számára fenntartott terület;

k) kerékpárút.

(3) Tájékoztató szabályozási elemek, melyek nem kötelező érvényűek:

a) közigazgatási határ;

b) helyi védelemre javasolt épületek;

c) parkoló;

d) javasolt megszüntetés;

e) javasolt telekhatár;

f) meglévő-megtartandó és tervezett fasor;

g) gyalogút;

h) híd, átkelő;

i) vasúti csomópont.

(4) Sajátos jogintézmények:

a) elővásárlási jog;

b) beültetési kötelezettség.

4. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS

4. § (1) A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv tartalmazza.

(2) A Szabályozási terven belterületbe vonásra javasolt területeken a vonatkozó építési övezet szerinti építés a terület belterületbe vonását követően történhet.

(3) A belterületbe-vonás telekcsoportonként ütemezetten is megvalósítható, miután a telekcsoport területén a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően megtörténik a telekcsoport újraosztása.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó Előírások

5. § Közterület alakítási terv készíthető a településszerkezetileg, településképileg vagy forgalomtechnikailag együtt kezelendő közterületekre.

III. Fejezet

IV. Fejezet

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

8. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

10. § (1) A település területén található természet közeli élőhelyek, tájképi értékek, védett területek megóvását biztosítani kell.

(2)

11. § (1) A település területén az országos jelentőségű védett természeti területek, az Országos Ökológiai Hálózat Magterülete és az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó (továbbiakban: védett terület) lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza.

(2) Védett területen

a) tájba illő épület helyezhető el;

b) szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el.

(3)

12. §

V. Fejezet

Környezetvédelmi előírások

9. KÖRNYEZETVÉDELEM

13. § (1) A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:

a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,

b) kizárja a környezetkárosítást,

c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.

(2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük.

(3) Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények:

a) Haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó rendeltetésű épülettől 25 m-nél távolabb kell elhelyezni.

b) Haszonállattartó épület és trágyatároló, az élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és gyógyszertár telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető.

c) Állattartó épület a felszíni vizek part élétől számított 50 méteren belül nem létesíthető.

10. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME

14. § (1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos.

(2) A település a felszín alatti vízminőség-védelmi előírások alapján az „érzékeny” kategóriába tartozik.

(3) A vízbázisok védőterületein építési és egyéb tevékenységek csak a 24855/06 (ikt.sz.: 20329/2008.) ügyszámú kijelölő határozatban foglaltak figyelembe vételével, és a vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozásokkal folytathatók.

11. A LEVEGŐ VÉDELME

15. § A település területén telken kívüli védelmet igénylő tevékenység csak a Szabályozási terven védőtávolsággal rendelkező területek esetén folytatható.

12. A TERMŐFÖLD VÉDELME

16. § (1) A település területén csak olyan tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik.

(2) Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a termőréteg védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.

(3) A település területén feltöltésre környezetkárosító anyag nem használható.

(4) A település területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz talajszennyezést.

13. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

17. §

14. A ZAJ ELLENI VÉDELEM

18. § Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

VI. Fejezet

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások, Katasztrófavédelem

15. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

19. § (1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve védőterületet igénylő létesítményeket jelöl:

a) közlekedési területek,

b) közművek, közműlétesítmények,

c) szennyvízátemelő

d)

(2) A szennyvízátemelő védőtávolságával kapcsolatban a 28. § előírásai az irányadók.

VII. Fejezet

A településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló sajátos jogintézmények

15a. SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

19/A. § A település önkormányzata a vonatkozó törvényben meghatározott sajátos jogintézményeket alkalmazhatja a településrendezési feladatok végrehajtása érdekében.

16. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

20. § A település területén beültetési kötelezettséget kell bejegyezni a 2. melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában.

17. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

21. § A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára a 2. melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 2. sz. mellékletben megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb településrendezési cél érdekében, mely a helyi építési szabályzatban biztosított.

18. TELEKALAKÍTÁS

22. § (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló telkek alakja egyszerű kontúrral rendelkezik, s alakja az övezetnek, építési övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza.

(2) A település közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki.

(3) A település területén közmű- és közlekedési terület céljára telek az építési övezet, övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható.

(4) Új közforgalom elől elzárt vagy el nem zárt magánút szélességi mérete nem

lehet kisebb

- építési telkek feltárása esetén 6,0 m-nél,
- építési teleknek nem minősülő telkek feltárása esetén 4,0 m-nél.
(5)
(6) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a visszamaradó építési telek akkor is kialakítható, ha a kialakuló építési telek – minimális telekméretre, maximális beépítettségre és minimális zöldfelületre vonatkozó – paraméterei az építési övezet előírásaitól eltérnek.
(7) A már jellemzően beépült telektömbben az építési övezeti előírásoknál kisebb szélességű vagy területű telek is kialakítható, amennyiben
a) az eltérést a kialakult telekstruktúra vagy meglévő épület indokolja, és
b) az eltérés mértéke nem nagyobb 5%-nál.
(8) Telekalakítás eredményeként nem jöhet létre több építési övezetbe vagy övezetbe sorolt telek.
(9) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre vagy övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméretnél, telekszélességnél kisebb is lehet.
VIII. Fejezet

Közműellátás és Hírközlés

19. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

23. § (1) A meglévő és a tervezett közcélú:

a) vízellátás,

b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),

c) energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás),

d) elektronikus hírközlés

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell fenntartani, az arra vonatkozó előírások betartásával.

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.

(3) Új út építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt)

a) a tervezett közművek egyidejű megépítését,

b) a meglevő közművek szükséges felújítását,

c) a csapadékvizek elvezetését,

d) belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítás megépítését

meg kell oldani.

(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.

(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében

a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani,

b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,

bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.

bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell megoldani.

19/A. A KÖZMŰVESÍTÉS MÉRTÉKÉNEK ELŐÍRÁSA

23/A. § A településen építés vagy rendeltetés megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

a) az övezeti előírások szerinti közműellátás biztosított – mely teljes és részleges közműellátottság kötelezettsége esetén történhet a közüzemi energiaellátással egyenértékű alternatív energiaellátással is,

b) övezeti előírások hiányában a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított

c) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,

az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

20. VÍZELLÁTÁS

24. § (1) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál:

a) dn 100-as átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad,

b) csak műanyag (esetleg GÖV) alapanyagú csővezetéket szabad alkalmazni,

c) a közterületi hálózatot az ellátás biztonsága érdekében lehetőleg körvezetékként kell kiépíteni,

d) az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapokat kell elhelyezni.

(2) Beépítésre szánt területen új vízhálózat

a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető,

b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat üzembe helyezését megelőzően.

21. SZENNYVÍZELVEZETÉS

25. § (1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.

(2) A talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.

(3) Szennyvíz bevezetés:

a) nyílt árokba,

b) időszakos vagy állandó vízfolyásba

c) felhagyott kutakba

szigorúan tilos, előfordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.

26. § (1) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket, ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 3 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül:

a) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni, az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni;

b) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadás megoldható

bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,

bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,

bd) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.

(2) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 3 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül:

a) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

aa) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadó rendelkezésre áll,

ab) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint az illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,

ac) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,

ad) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.

b) ha kisberendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható építeni csak közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet.

(3) Közműpótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.

22. SZENNYVÍZKEZELÉS, SZENYYVÍZELHELYEZÉS

27. § (1) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága 20 m, kizárólag bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy létesíthető. A műszaki beavatkozás tényleges megvalósítása után a védőtávolság a hatóság által megállapított mértékűre csökken.

(2) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül beépítésre szánt területen lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást gyakorló ipar kivételével) épület nem létesíthető.

23. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

28. § (1) A felszíni vizek mederkarbantartó sávját szabadon kell hagyni. (Amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani.)

(2) Belvizes területen építeni csak a vízrendezést követően, a terület belvízmentességének megoldását követően lehet.

29. § (1) A parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni.

(2) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják.

(3) A kocsibehajtó

a) a szélessége ne legyen 3,5 m-nél nagyobb,

b) a szegély magassága legfeljebb 10 cm-es lehet,

c) közbenső telkenként legfeljebb 1, saroktelkenként legfeljebb 2 behajtó létesíthető.

24. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

30. § (1) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén új villamosenergia ellátási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(2)

(3) Külterület beépítésre nem szánt területen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

a) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

b) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni.

(4)

25. FÖLDGÁZELLÁTÁS

31. § Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

26. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

32. § (1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területein új elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(2) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területein, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, de azok hálózati rekonstrukciója a 32. § (1) bekezdése alapján csak földalatti elhelyezéssel építhető, ott új elektronikus hírközlési hálózatokat, vagy meglevő rekonstrukcióját is csak földalatti hálózatfektetéssel szabad kivitelezni.

(3) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Külterület beépítésre nem szánt területein új elektronikus hírközlési hálózatokat a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

27. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

33. § (1)

(2)

(3) Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(4) Beépítésre nem szánt és a (1) bekezdésben nem szereplő területen új antennák csak multifunkcionális kialakítással telepíthetők.

(5)

IX. Fejezet

Építés általános szabályai

28. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

34. § (1) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész kubatúrán belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de bővítése csak építési helyen belül lehetséges, amennyiben megfelel az egyéb övezeti előírásoknak.

(2) A település építési övezeteiben a minimális zöldfelületi aránynak megfelelő nagyságú zöldfelületbe nem számítható be a gyephézagos térburkolat.

(3) Két építési övezetbe ill. övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett építési övezet, övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe eső részének arányában.

(4) Az építési övezetben, övezetben előírt legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb meglévő telek is beépíthető.

(5) A Szabályozási terven jelölt, elkerülő út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsolódó egyéb műtárgy nem helyezhető el.

35. §

29. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK

36. §

37. § (1) Az építési övezetekben, övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága nem haladhatja meg az építési övezetben, övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét, kivéve:

a) különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) és ipari terület (Gip) építési övezeteiben, valamint általános mezőgazdasági terület (Má) övezeteiben toronysiló, szárító, valamint a kapcsolódó kiszolgáló építmények elhelyezése esetén;

b) valamennyi övezetben szélerőmű elhelyezése esetén;

c) ha az építési övezet, övezet előírásai másként nem rendelkeznek.

(2) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül

a)

b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy

c) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot max. 3 m-rel haladhatja meg,

d) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.

(3)

30. TEREPRENDEZÉS, RÉZSŰ, TÁMFAL, KERÍTÉS

38. § (1) Tereprendezés során egy adott pontban a terep természetes terepszintje az oldal- és hátsókertben – igazodva a szomszédos telek terepszintjéhez - legfeljebb 0,5 méterrel változtatható meg.

(2) Tereprendezés építési helyen kívül – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kizárólag az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítése céljából lehetséges.

(3) Támfal kialakítása a természetes terepszintet

a) felfelé legfeljebb 1,0 méterrel,

b) lefelé legfeljebb 1,0 méterrel

de együttesen legfeljebb 1,5 méterrel változtathatja meg.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag pinceszinti gépkocsi tároló megközelítését szolgáló lehajtót kísérő támfal alakítható ki.

39. § (1)

(2) Kerítés magassága – intézményi rendeltetés, továbbá Gksz, Gip, Gip-e, K-t, K-sp, K-mü, K-bü jelű építési övezetek kivételével - nem haladhatja meg az 1,8 m-t, a lábazat legfeljebb 0,6 m magas lehet.

(3) Sportpályák mellett elhelyezett labdafogó háló, labdafogó kerítés 6,0 m magasságig valamennyi építési övezetben illetve övezetben elhelyezhető.

(4)

(5) Gazdasági és védelmi erdőterületen kerítés csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve erdőgazdálkodási célból építhető.

31. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY

40. § (1) Újonnan beépítésre kerülő, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron álló beépítés esetén az egyik építési határvonal az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.

(2) Az előkerti építési vonal beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz igazodó kell, legyen.

(3) Saroktelek esetében az előkerti építési határvonalat, amely egyben építési vonal is – az utcakép egységessége és a településkép megőrzése érdekében – úgy kell megválasztani, hogy a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodjon. Ebben az esetben az építési övezet, övezet oldalhatárára vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az előkert mélysége 5 m.

(5) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben az előkerti építési határvonal:

a) kisvárosias lakóövezetek esetében: 5 m;

b) kertvárosias és falusias lakóövezetek esetében 5m, mely egyben kötelező építési vonal is;

c) ipari övezetek esetén 10 m;

d) egyéb övezet esetében 5 m.

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje 5,0 m, 13 m szélességet el nem érő telek esetében 4,0 m.

(7) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele, de legalább 3,0 m kell, legyen.

(8) Az építési telkek hátsókertje minimum 6,0 m.

(9) Fekvő telek esetében, ha az a szomszédos telek beépítését nem korlátozza, az előkert 3,0 méterre, a hátsókert 3,0 méterre csökkenthető.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes övezeti előírások

X. Fejezet

Beépítésre szánt területek

32. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

41. § A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetek:

a) Kisvárosias lakóterület (Lk)

b) Kertvárosias lakóterület (Lke)

c) Falusias lakóterület (Lf)

d) Településközpont terület (Vt)

e) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

f) Ipari terület (Gip)

g) Ipari terület – egyéb ipari terület (Gip-e)

h) Különleges területek

ha) temető (K-t)

hb) sportterület (K-sp)

hc) mezőgazdasági üzem (K-mü)

hd) büntetésvégrehajtási üzem (K-bü)

kastély (K-k)

32/A. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

41/A. § (1) Kisvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lk jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) kulturális

d) szállás jellegű

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein kereskedelmi rendeltetés legfeljebb bruttó 200 m2 szintterületen helyezhető el.

(4a) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként 2 parkolóhely biztosítása szükséges.

(5) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) kirakatszekrény;

b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

c) állatól, állatkifutó;

d) trágyatároló, komposztáló;

e) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

f) építménynek minősülő antennaszerkezet, zászlótartó oszlop.

(6) Kisvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

Lk1

SZ

2000

30

30

9,0

50

30

4

Lk2

SZ

1200

30

30

9,5

50

30

5

SZ szabadonálló beépítés

(7) Lk1 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 150 m2-t.
(8) Lk1 építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.
(9) Lk1 építési övezet építési telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.
(10) Lk2 építési övezet építési telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.

33. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

42. § (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lke jellel jelölt építési övezet, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális;

e) szállás jellegű;

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4)

(5) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein elhelyezett épület főbejáratát fedett helyről kell nyitni.

(5a) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként telken belül 2 parkolóhely biztosítása szükséges.

(6) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei: lakocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el.

(7) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) kirakatszekrény;

b) trágyatároló;

c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

d) építménynek minősülő antennaszerkezet.

(8) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén belül nem helyezhetők el:

a) állattól;

b) mosókonyha;

c) nyárikonyha;

d) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület.

(9) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein 2 vagy több lakó rendeltetési egységet magába foglaló épület esetén a beépíthető alapterületből rendeltetési egységenként legalább 20 m2 kizárólag gépkocsitároló céljára alakítható ki és használható fel.

(10) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az elő és oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 1,0 m-es teleksávban.

(11) A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Lke1, Lke1*

O

800

16

30

5,0

50

30

4

Lke2

O

1000

14

30

5,0

50

30

5

Lke3

SZ

800

18

30

5,5

50

30

6

Lke4

SZ

3000

30

20

6,0

60

20

7

Lke5

Z

250

24

30

5,5

50

30

8

Lke6

SZ

10000

80

30

6,5

60

30

9

Lke7

SZ

800

18

30

6,5

50

30

10

O - oldalhatáron álló beépítés
SZ - szabadon álló beépítés
Z - zártsorú beépítés

(12) Lke, Lke1* építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.
(13) Lke1, Lke1* építési övezetek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti épület, és további egy melléképület helyezhető el.
(13a) Lke, Lke1* építési övezetek építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetés helyezhető el.
(14) Lke1, Lke1* építési övezetek építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.
(15) Lke1 építési övezet építési telkein a telek be nem építhető részét - a Szabályozási terven jelöltek szerint - figyelembe kell venni.
(16) Lke1 építési övezet építési telkein állattartó épületen nem helyezhető el.
(17) Lke1* építési övezet építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület helyezhető el.
(18) Lke2 építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.
(19) Lke2 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el.
(20)
(20a) Lke2 építési övezet építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetés helyezhető el.
(21/A) Lke2 építési övezet építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy a meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.
(21) Lke2 építési övezet építési telkein az előkerti építési határvonal 5 m, az utcaszakasz kialakult építési vonalától függetlenül.
(22) Lke2 építési övezet építési telkein állattartó épületen nem helyezhető el.
(23)
(24) Lke3 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el.
(25) Lke3 építési övezet építési telkein állattartó épületen nem helyezhető el.
(25a) Lke3 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t.
(26) Lke4 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető.
(27) Lke4 építési övezet építési telkein állattartó épületen nem helyezhető el.
(28) Lke5 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el.
(29) Lke5 építési övezet építési telkein a meglévő rendeltetési egységek száma nem növelhető.
(30) Lke5 építési övezet építési telkein az épületegységek között kialakult épülethézag megtartása kötelező.
(31) Lke5 építési övezet építési telkein állattartó épületen nem helyezhető el.
(32) Lke5 építési övezet építési telkei kizárólag a meglévő rendeltetési egységek leválasztása céljából oszthatók meg.
(33) Lke6 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t.
(34) Lke7 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t

34. FALUSIAS LAKÓTERÜLET

43. § (1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely 5,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági;

c) a helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató;

d) szállás jellegű;

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

f) kulturális, közösségi szórakoztató;

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein újonnan legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(5) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein elhelyezett épület főbejáratát fedett helyről kell nyitni.

(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.

(7) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság földszintes gazdasági rendeltetésű épületek esetében 1,5 m-rel túlléphető, amennyiben az a közterület irányából takart és nem rontja a településképet.

(7a) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként 2 parkolóhely biztosítása szükséges.

(8) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el.

(9) Falusias lakóterület építési övezeteiben a 3,5 tonnát meghaladó járművek számára gépjárműtároló önálló építményként nem helyezhető el.

(10) Falusias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) kirakatszekrény;

b) trágyatároló;

c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

d) építménynek minősülő antennaszerkezet.

(11) Falusias lakóterület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén belül nem helyezhetők el:

a) állattól;

b) kerti építmények közül a tárolásra szolgáló műtárgyak;

c) mosókonyha;

d) nyárikonyha;

e) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület.

(12) Falusias lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az elő és oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 1,0 m-es teleksávban.

(13) A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

Lf1, Lf1*
Lf1*-CS

O

800

16

30

5,0

50

30

4

Lf2,
Lf2-CS

O

1200

18

25

5,0

60

25

5

Lf3,
Lf3-CS

SZ

1200

24

30

5,0

60

30

6

O oldalhatáron álló beépítés
SZ szabadonálló beépítés

(14) Lf1, Lf1*, Lf1*-CS építési övezetek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti épület, és további egy melléképület helyezhető el.
(15) Lf1, Lf1*, Lf1*-CS építési övezetek építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.
(16) Lf1 építési övezet építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.
(17) Lf1*, Lf1*-CS építési övezetek építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület helyezhető el.
(17/A) Lf1*-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.
(18) Lf2, Lf2-CS építési övezetek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti épület, és további egy melléképület helyezhető el.
(19) Lf2, Lf2-CS építési övezetek építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.
(20) Lf2, Lf2-CS építési övezetek építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület helyezhető el.
(20/A) Lf2-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.
(21) Lf3, Lf3-CS építési övezetek építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el.
(22) Lf3, Lf3-CS építési övezetek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.
(23) Lf3-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.

35. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET

44. § (1) A településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lakó;

b) igazgatási, iroda;

c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

e) kulturális, közösségi szórakoztató;

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el.

(5) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.

(6) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;

b) állattól, állatkifutó;

c) trágyatároló, komposztáló;

d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

e) építménynek minősülő antennaszerkezet.

(7) Településközpont terület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén belül nem helyezhetők el:

a) kerti építmények közül a tárolásra szolgáló műtárgyak;

b) mosókonyha;

c) nyárikonyha;

d) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület.

(8) A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Vt1

O

800

16

40

6,0

30

40

6

Vt2
Vt2*

SZ

2000

30

40

6,0

30

40

4

Vt3

SZ

1000

20

30

9,0

40

30

5

Vt4

SZ

5000

50

25

10,5

40

25

7

Vt5

Z

800

14

50

7,5

20

50

7a

Vt5*

Z

800

14

50

7,5

10

50

8

Vt6

Z

2000

30

60

7,5

25

60

9

Vt7

SZ

5000

50

40

10,5

30

40

10

K - kialakult állapot
O - oldalhatáron álló beépítés
SZ - szabadon álló beépítés
Z - zártsorú beépítés

(9)
(10)
(10a)
(11) Vt1 építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a (2) bekezdés szerinti, nem lakó rendeltetést is tartalmaz.
(12)
(13) Vt2, Vt2* építési övezet építési telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.
(13a) Vt2* építési övezet építési telkein uszoda építése esetén a legnagyobb épületmagasság 9,0 méter.
(13b) Vt2* építési övezet építési telkein az előkert - mely nem kötelező építési vonal - 0 m.(14) Vt3 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető.
(15) Vt4 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése esetén 3,0 méterrel túlléphető.
(16) Vt4 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető.
(17) Vt5, Vt5* építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a (2) bekezdés szerinti, nem lakó rendeltetést is tartalmaz.
(18)
(19) Vt5, Vt5* építési övezet építési telkein új épület építése esetén az új épület utcafronti párkánymagassága legalább 6,0 m, de legfeljebb 7,5 m lehet.
(20) Vt5, Vt5* építési övezet építési telkein 24,0 m-t meghaladó szélességű telek, vagy közfunkciót ellátó intézményi rendeltetésű épület esetén az utcavonalas beépítés nem kötelező.
(21) Vt5, Vt5* építési övezet építési telkein új épület építése esetén az új épület földszintjének utcafronttal határos épületrészében lakó rendeltetés nem helyezhető el.
(22) Vt7 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése esetén 3,0 méterrel túlléphető.
(23) Vt7 építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

36. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

45. § (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) igazgatási, iroda;

d) gazdasági épületen belül lakó;

rendeltetést is tartalmazhat

(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. Amennyiben a területen a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat nem került kiépítésre, úgy az építési övezetek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén is beépíthetők.

(4) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Gksz1

SZ

1000

25

50

6,0

20

50

4

Gksz2, Gksz2*

SZ

3000

30

40

7,5

20

40

6

Gksz3

SZ

5000

50

30

7,5

30

30

7

Gksz4

SZ

1500

25

50

7,5

20

50

8

SZ - szabadonálló beépítés

(6) Gksz2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 1,5 méterrel túlléphető.
(7) Gksz2* építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel túlléphető.
(8) Gksz2* építési övezetben a Szabályozási terven jelölt építési telkeket beültetési kötelezettség terheli a Szabályozási terven jelölt mértékig, melyen belül többszintű növényzet telepítése kötelező.
(9) Gksz3 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 1,5 méterrel túlléphető.
(10) Gksz4 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel túlléphető.

37. IPARI TERÜLET

46. §

38. EGYÉB IPARI TERÜLET

47. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven Gip-e jellel szabályozott építési övezet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari létesítmények és az energiaszolgáltatás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezhető épület elhelyezhető:

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari,

b) kereskedelmi, szolgáltató

c) energiaszolgáltatási, üzemeltetési;

d) igazgatási, iroda;

e) gazdasági épületen belül lakó

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el.

(5a) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.

(6) Az egyéb ipari terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Gip-e1

SZ

5000

80

40

9,0

40

30

4

Gip-e2

Sz

10000

80

50

12,0

25

50

5

Gip-e3

Sz

5000

50

10

6,0

60

10

6

SZ - szabadonálló beépítés

(7) Gip-e1 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetén a legnagyobb épületmagasság 12,0 m.
(8) Gip-e1 építési övezet II. ütembe sorolt telkei csak az I. ütembe sorolt terület legalább 70%-os kialakítását és beépítését követően építhetők be.
(9) Gip-e2 építési övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el.
(10) Gip-e2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetén a legnagyobb épületmagasság 16,0 m.
(11) Gip2 építési övezet építési telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 20,0 m-t. Az építési telken elhelyezett épület beépített alapterületének legfeljebb 20%-a haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb épületmagasságot – a (10) bekezdés figyelembe vételével.
(12) Gip-e2 építési övezetben a (2) bekezdésben meghatározott épületek mellett naperőmű műtárgyai, s az ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületek elhelyezhetők.
(13) Gip-e2 építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.
(14) Gip-e3 építési övezetben a (2) bekezdés a)-b) pont szerinti rendeltetések nem helyezhetők el.
(15) Gip-e3 építési övezetben elhelyezett műtárgy legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,0 m-t.

39. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

48. § (1) Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következők:

a) temető (K-t)

b) sportterület (K-sp)

c) mezőgazdasági üzem (K-mü)

d) büntetés-végrehajtási üzem (K-bü)

e) kastély (K-k)

(2) A különleges terület építési övezeteiben önálló gépjárműtároló épület elhelyezése nem megengedett.

40. KÜLÖNLEGES TERÜLET – TEMETŐ

49. § (1) Különleges terület - temető a Szabályozási terven K-t jellel jelölt építési övezet, mely kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei, s az azt kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület – temető építési övezeteiben elhelyezhető épület kegyeleti és ehhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület – temető építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Különleges terület – temető építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) A különleges terület - temető építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-t

SZ

K

K

10

5,0

40

10

K - kialakult állapot
SZ - szabadonálló beépítés

(6) K-t építési övezetben harangtorony, illetve harangláb építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető.

41. KÜLÖNLEGES TERÜLET – SPORTTERÜLET

50. § (1) Különleges terület - sportterület a Szabályozási terven K-sp jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület – sportterület építési övezeteiben elhelyezhető épület sport és ehhez kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges terület – sportterület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(4) A különleges terület - sportterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-sp

Sz

3000

30

10

7,5

40

10

4

SZ - szabadonálló beépítés

(5) K-sp építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(6) K-sp építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése esetén 6,0 méterrel túlléphető.

42. KÜLÖNLEGES TERÜLET – MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET

51. § (1) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület a Szabályozási terven K-mü jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, -feldolgozást illetve a nagyüzemi állattartást szolgáló épületek illetve az ezekkel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület – mezőgazdasági üzem terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) nagyüzemi állattartó és ehhez kapcsolódó;

b) növénytermesztéshez, -tároláshoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó;

c) egyéb mezőgazdasági;

d) igazgatási, iroda;

e) lakó

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Különleges terület – mezőgazdasági üzem terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteinek építési telkein önálló épületként elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület vagy lakás.

(5) Különleges terület – mezőgazdasági üzem építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5a) Különleges terület – mezőgazdasági üzem építési övezeteinek építési telkein – amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik – állattartó épület nem helyezhető el.

(6) A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-mü1

SZ

10 000

80

40

6,0

40

30

4

K-mü2

SZ

5000

50

40

6,0

40

30

5

K-mü3

SZ

3000

30

40

6,0

40

30

6

K-mü4

SZ

10000

80

30

7,5

40

30

7

K-mü5

SZ

5000

50

40

12,0

40

30

8

SZ szabadonálló beépítés

(7) K-mü1 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m
(8) K-mü1 építési övezet építési telkein állattartó épület elhelyezhető.
(9) K-mü2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m.
(10) K-mü3 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m.
(11) K-mü4 építési övezet építési telkein a (2) bekezdés szerinti épületek mellett a mezőgazdasági kutatás-fejesztéshez kapcsolódó rendeltetésű épületek, továbbá a mezőgazdasági kutatás-fejlesztés létesítményei is elhelyezhetők.

43. KÜLÖNLEGES TERÜLET – BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI TERÜLET

52. § (1) Különleges terület – büntetés-végrehajtási terület a Szabályozási terven K-bü jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a büntetés-végrehajtás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület –büntetés-végrehajtási terület övezeteiben elhelyezhető épület:

a) büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó szállás;

b) büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó gazdasági;

c) igazgatási, iroda;

d) lakó

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Különleges terület – büntetés-végrehajtási terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Különleges terület – büntetés-végrehajtási terület építési övezeteinek építési telkein önálló épületként elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület vagy lakás.

(5) Különleges terület – büntetés-végrehajtási terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(6) A különleges terület – büntetés-végrehajtási terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-bü

SZ

10 000

80

30

6,0

40

30

4

SZ - szabadonálló beépítés

(8) K-bü építési övezet építési telkein a 6,0 m-t meghaladó épületmagasságú épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, bővíthető a kialakult épületmagasság mértékéig.

44. KÜLÖNLEGES TERÜLET – KASTÉLY

53. § (1) Különleges terület – kastély terület a Szabályozási terven K-k jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a kutatás-fejlesztés, oktatás és idegenforgalom építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület – kastély terület övezeteiben elhelyezhető épület:

a) idegenforgalmi;

b) kutatás-fejlesztési;

c) oktatási;

d) közösségi szórakoztató, kulturális;

e) igazgatási, iroda;

f) szállás jellegű;

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Különleges terület – kastély terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Különleges terület – kastély terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) A különleges terület – kastély terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe
(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-k

SZ

K

K

40

13,0

40

40

4

K kialakult állapot
SZ szabadonálló beépítés

(6) K-k építési övezet építési telkein új épület a védett ősfák figyelembe vételével építhető.
(7)
(8)
(9) K-k építési övezet építési telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 16,5 m-t.
(10)
XI. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

45. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

54. § A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő övezetek:

a) Zöldterület (Közkert) (Zkk)

b) Erdőterületek

ba) Védelmi (Ev)

bb) Gazdasági (Eg)

bc) Közjóléti (Ek)

c) Mezőgazdasági területek

ca) Általános mezőgazdasági terület (Má)

cb) Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

d) Vízgazdálkodási terület:

da) Vízfelszín (V)

db) Vízbázis (Vb)

dc) Horgásztó céljára hasznosítható terület (Vh)

e) Természetközeli terület (Tk)

f) Különleges beépítésre nem szánt terület

fa) Turisztikai terület (Kb-tur)

fb) Kastély terület (Kb-k)

fc) Állatklinika (Kb-áll).

fd) Vadaspark (Kb-vad)

g) Közlekedési terület

ga) Közúti (Köu)

gb) Kötöttpályás (Kök)

46. ZÖLDTERÜLET

55. § (1) Zöldterület - közkert a Szabályozási terven Zkk jellel jelölt övezet, mely állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület.

(2) Zöldterület övezeteinek telkein föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, és annak műtárgyai – közvilágítás kivételével – nem helyezhetők el.

(2a) Zöldterület övezeteinek telkein a szomszédos építési telkek feltárását szolgáló útkapcsolat biztosítható.

(3) Zkk1 övezetben elhelyezhető

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény,

b) a terület fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges építmény.

(4) Zkk1 övezet telkein az épületek szabadon álló módon, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, legfeljebb 5,0 m-es épületmagassággal helyezhetők el, legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén.

(5) Zkk2 övezetben a megújuló energiaforrás műtárgyai közül a napelemes kiserőmű műtárgyai, s az ahhoz kapcsolódó épületek elhelyezhetők, egyéb épület nem helyezhető el.

(6) Zkk3 övezet telkein épület nem helyezhető el.

47. ERDŐTERÜLET – VÉDELMI ERDŐ

56. § (1) A védelmi rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt övezet, mely elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgál.

(2) Ev övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

48. ERDŐTERÜLET – GAZDASÁGI ERDŐ

57. § (1) A gazdasági erdőterület a Szabályozási terven Eg jellel jelölt övezet, melyen a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és hasznosítása.

(2) Gazdasági erdőterület övezeteiben az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el.

(3) Eg övezet telkein az építés feltételei:

a) a beépíthető telek területe legalább 200.000 m2 (20 ha),

b) a beépítés módja: szabadonálló,

c) a beépítés mértéke legfeljebb: 0,5 %,

d) a megengedett maximális épületmagasság: 4,5 m,

e) közművesíttség mértéke: legalább részleges.

(4) Eg övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a népegészségügyi szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott.

(5) Eg övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-ellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás egyedileg megoldott.

49. ERDŐTERÜLET – KÖZJÓLÉTI ERDŐ

58. § (1) Közjóléti erdőterület a Szabályozási terven Ek jellel jelölt övezet, mely egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgál.

(2) Ek övezetben elhelyezhető:

a) erdő- és vadgazdálkodási célú, illetve ahhoz kapcsolódó;

b) szállás, vendéglátó;

c) oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kutatási;

e) közösségi szórakoztató, kulturális;

f) hitéleti;

g) sportoláshoz kapcsolódó építmény.

(3) Ek övezet telkein az épületek elhelyezésének feltételei:

a) a beépíthető telek területe legalább 30.000 m2 (3 ha),

b) a beépítés módja: szabadonálló,

c) a beépítés mértéke legfeljebb: 5 %,

d) a megengedett maximális épületmagasság: 4,5 m.

e) közművesítettség mértéke: legalább részleges, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése mellett.

50. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

59. § (1) A Szabályozási terven Má1, Má2 jellel jelölt övezet elsősorban a növénytermesztés, és az állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület.

(2)

(3) Általános mezőgazdasági terület övezeteinek telkein lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el.

(4) Má1 övezetben elhelyezhető:

a) növénytermesztéshez kapcsolódó;

b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó;

c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei;

d) lakó építmény.

(5) Má1 övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők a művelési ág függvényében:

A

B

C

1

Szántó

Szőlő, gyümölcs

2

Kialakítható/beépíthető legkisebb telekméret

10 ha

2 ha

3

Kialakítható/beépíthető legkisebb telekszélesség

80 m

50 m

4

Beépítési mód

szabadon álló

szabadon álló

5

Legnagyobb beépíthetőség

1,5%
(max. 1500 m2)

3%
(max. 1000 m2)

6

Legnagyobb épületmagasság

4,5 m

4,5 m

7

Közművesítettség mértéke

részleges

részleges

(6) Má1 övezet telkein lakóépület csak gazdasági épület megléte, vagy azzal egyidejű építés esetén építhető. Lakóépület legfeljebb 100 m2 alapterületű lehet.
(7) Má1 övezetben földszintes gazdasági és állattartó épület esetén az övezetben előírt legnagyobb megengedhető épületmagasság 3 m-rel túlléphető.
(8) Má1 övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a népegészségügyi szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott.
(9) Má1 övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-ellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás egyedileg megoldott.
(10) Má1 övezetben a beépíthető telekméretet el nem érő telken csak a növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor létesíthető.
(11) Má1 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha a mezőgazdasági birtoktest legalább 50 ha (500.000 m2) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 5 ha (50.000 m2). A birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 15 %.
(12) Má1 övezetben létesített birtokközpont csak közútról, vagy önálló helyrajzi számon nyilvántartott magánútról megközelíthető földrészleten alakítható ki.
(13) Má1 övezetben létesített birtokközpont épületegyüttese körül 10 m széles takarófásítás létesítendő.
(14) Má2 övezetben épület nem helyezhető el, a földrészleteken csak a növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor létesíthető.
(15) Má3 övezetben elhelyezhető:
a) növénytermesztéshez kapcsolódó építmény;
b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó építmény;
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei;
(16) Má3 övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők:
a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10000 m2(1 ha);
b) a beépítés módja: szabadonálló;
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%;
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 5,0 m;
e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 5%.

51. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

60. § (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű termelést illetve saját ellátás biztosítását szolgáló terület.

(2) Mk övezetben elhelyezhető építmények:

a) kertészeti termelés építményei;

b) szőlőtermesztéshez kapcsolódó építmények;

c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei.

(3) Mk övezet telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el.

(4)

(5) Mk övezetben az építmények elhelyezésének feltételei a következők:

a) az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14 m

c) a beépítés módja: szabadonálló

d) legnagyobb beépíthetőség: 3% (max. 25 m2)

e) legnagyobb épületmagasság: 3 m

(6) Mk övezet telkein lakóépület nem építhető.

(7) Ivóvízhálózatra történő rákötés csak a szennyvízkezelés egyidejű – a környezetet nem terhelő – megoldása esetén létesíthető.

52. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

61. § (1) Vízgazdálkodási terület a Szabályozási terven V, Vb illetve Vh jellel jelölt övezet.

(2) V övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető csatornák medre és parti sávja.

(3) Vb övezet a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek területe, amely területbe a települési vízmű-kutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik.

(4) Vh övezetbe a település területén horgásztó céljára hasznosítható vízfelület tartozik.

(5) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint.

(6) Vh övezet telkein legfeljebb 2%-os beépítettséggel, 4,5 m-es épületmagassággal elhelyezhetők a pihenést, kikapcsolódást szolgáló, valamint a terület fenntartásához szükséges építmények – a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

52/A. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

61/A. § (1) Természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet, amely kialakulására az ember csekély mértékben hatott, és amely területen a természeteshez közelítő állapot jött létre.

(2) Természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el.

53. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

62. § Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következők:

a) turisztikai, rekreációs terület (Kb-tur)

b) kastély (Kb-k)

54. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TURISZTIKAI, REKREÁCIÓS TERÜLET

63. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület a Szabályozási terven Kb-tur jellel szabályozott övezet, mely elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs területen elhelyezhető építmény:

a) turisztikai;

b) szállás jellegű, vendéglátó;

c) közösségi szórakoztató, kulturális;

d) oktatási, egészségügyi;

e) hitéleti

f)

g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteinek telkein több épület is elhelyezhető.

(4) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(5) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteinek telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be.

(6) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a népegészségügyi szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott.

(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-ellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás egyedileg megoldott.

(8) Kb-tur1 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2;

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m;

c) a beépítés módja szabadonálló;

d) a beépítettség mértéke 10%;

e) legnagyobb megengedhető épületmagasság 7,5 m;

f) minimális zöldfelület arány 70%

(9) Kb-tur1 övezet telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.

(10) Kb-tur2 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2;

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m;

c) a beépítés módja szabadonálló;

d) a beépítettség mértéke 10%;

e) legnagyobb megengedhető épületmagasság 12,0 m;

f) minimális zöldfelület arány 70%.”

(11) Kb-tur2 övezet telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.

(12) Kb-tur2 övezetben a Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.

55. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – KASTÉLY

64. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – kastély a Szabályozási terven Kb-k jellel szabályozott övezet, mely a védett kastélypark területe.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - kastély területen elhelyezhető építmény:

a) idegenforgalmi;

b) kutatás-fejlesztés;

c) oktatási;

d) közösségi szórakoztató, kulturális;

e) szállás jellegű;

f) lakó

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Kb-k övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(4) Kb-k övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekméret kialakult;

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség kialakult;

c) a beépítés módja szabadonálló;

d) a beépítettség mértéke 4,5%;

e) legnagyobb megengedhető épületmagasság 9,0 m;

f) minimális zöldfelület arány 80%

(5) Kb-k övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(6) Kb-k övezet telkein új épület a szabályozási terven jelölt építési helyen építhető. Az építési helyen kívül kizárólag a turizmushoz és a rekreációhoz kapcsolódó kiszolgáló- és fedett, nyitott létesítmény, ennek kiszolgáló helyiségei és nyilvános illemhelyiség helyezhető el.

(6a) Kb-k övezet telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg

a 11,0 m-t.

(7) Kb-k övezet telkein a szabályozási terven jelölt építési helyen kívül eső meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, de nem alakítható át, s nem bővíthető.

(8)

55/A. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – ÁLLATKLINIKA

64/A. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – állatklinika terület a Szabályozási terven Kb-áll jellel szabályozott övezet, mely az állatorvoslással kapcsolatos építmények és annak működését kiszolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - állatklinika területen elhelyezhető építmény:

a) állatorvoslással kapcsolatos,
b) állatorvoslást kiszolgáló
1. oktatási, egészségügyi;
2. kutatás-fejlesztési;
3. iroda
c) állattartó
rendeltetést tartalmazhat
(3) Kb-áll övezet telkein több épület is elhelyezhető.
(4) Kb-áll övezet telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
(5) Kb-áll övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
a) a kialakítható legkisebb telekméret 8.000 m2;
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m;
c) a beépítés módja szabadonálló;
d) a beépítettség mértéke 10%;
e) legnagyobb megengedhető épületmagasság 7,5 m;
f) minimális zöldfelület arány 70%

55/B. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – VADASPARK

64/B. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark a Szabályozási terven Kb-vad jellel szabályozott övezet, mely az állatok bemutatásával, tartásával kapcsolatos építmények, kifutók és azok működését kiszolgáló állatkerti létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark területen elhelyezhető építmény:

a) állattartással kapcsolatos,
b) állattartást, bemutatást kiszolgáló
1. oktatási, egészségügyi;
2. iroda
c) egyéb állatkerti
rendeltetést tartalmazhat
(3) Kb-vad övezet telkein több épület is elhelyezhető.
(4) Kb-vad övezet telkein az értékes fás szárú növényzet megőrzendő.
(4a) Kb-vad övezet telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
(5) Kb-vad övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
a) a kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2;
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m;
c) a beépítés módja szabadonálló;
d) a beépítettség mértéke 5%;
h) legnagyobb megengedhető épületmagasság 5,0 m;
i) minimális zöldfelület arány 70%
(6) Kb-vad övezet telkein kizárólag földszintes épület helyezhető el.
(7) Kb-vad övezet telkein madárröptető ketrec építése esetén a legnagyobb épületmagasság 7,0 méter.

56. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

65. § (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a Köu (közúti) és Kök (kötöttpályás) jellel jelölt övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület.

(2) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű- és hírközlési létesítmények, valamint utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető.

(3) A közlekedési területek és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja:

A

B

C

D

1

Út

kategória

Közlekedési terület szélessége

Védőtávolság
(külterület)

2

M7 autópálya

Autópálya

Meglévő
(60-100 m)

100 m – 100 m

3

7.sz. főút

Országos főút

Meglévő

100 m – 100 m

4

6204 j. összekötő út

Országos mellékút

Meglévő

50 m – 50 m

5

81108 j. bekötő út

Országos mellékút

Meglévő

50 m – 50 m

6

7.sz. főút belterületi szakasza
(Budai út, Fehérvári út)

Települési gyűjtőút

Meglévő

-

7

6204 j. összekötő út belterületi szakasza
(Hunyadi út, Brunszvik út, Dózsa Gy. út)

Települési gyűjtőút

Meglévő

-

8

81108 j. bekötő út belterületi szakasza
(Szent László út)

Települési gyűjtőút

Meglévő

-

9

Lakó és kiszolgáló utak

Meglévő

-

10

Tervezett lakó- és kiszolgáló utak

12 m

11

MÁV 30a sz.
Budapest - Martonvásár - Székesfehérvár vasútvonal

-

Meglévő
(35-100 m)

50 m-50 m

(4)
(5) 8 méternél keskenyebb szabályozási szélességű út csak vegyes használatú útként építhető ki.
(6) Településközpont terület építési övezeteiben intézményi rendeltetés esetén, az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%-a, nem lakó rendeltetés esetén a várakozóhelyek 70%-a közterületen is biztosítható a jogszabályban előírt tartalmú közlekedési vizsgálat alapján. Vt6 építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%-a biztosítható a közterületen, rendeltetéstől függetlenül.
(7) K-k építési övezetben és Kb-k építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 75%-a közterületen is biztosítható a jogszabályban előírt tartalmú közlekedési vizsgálat alapján.
(8) Közlekedési terület zöldfelületként fenntartandó részén felszíni parkoló legfeljebb a lehatárolás 20%-án létesíthető, kapubehajtó és bejárat megközelítési helye szilárd vagy nem szilárd burkolattal kialakítható.
(9) Közterületi felszíni gépjármű-várakozóhely (parkoló) és autóbusz megálló huzamos tartózkodás céljára szolgáló földszinti helyiség homlokzati nyílászárójától számított 2,0 m-en belül nem helyezhető el.
HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a) Martonvásár város helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22)

b) Martonvásár város helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II.2.)

c) Martonvásár város helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2011. (XI.10.)

önkormányzati rendelete.

1. melléklet

2. melléklet

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
2.1. Elővásárlási joggal érintett területek

A

B

C

Helyrajzi szám

Fekvés

Településrendezési cél

1.

189/1

Fehérvári út 1.

Városüzemeltetés

2.

470

Szent László út 1.

Városüzemeltetés

3.

552/1

Széchenyi István u.

Közlekedési terület - parkoló kialakítása

4.

685

Deák F. u. 8.

Közlekedési terület kialakítása

5.

690, 692, 693, 694/1, 726/6, 728, 732, 736, 738, 739

Budai úttól délre

Városi alközpont kialakítása

6.

994, 1034

Budai út 40., Orgona u. 21.

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

7.

1016, 1017, 1018

Rákóczi u. 17

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

8.

1063

Budai út 2.

Városüzemeltetés

9.

1070/2, 1071, 1072

Emlékezés tere K-i oldal

Városközponti funkció erősítése

10.

1077/2-3, 1077/7-8,

Rákóczi u.

Településközpont kialakítása

11.

1240/2, 1240/3

Temetőtől északra

Városüzemeltetés

12.

1243, 1244, 1246

Orgona utca

Temetőbővítés

13.

1251

Ady E. u. 24.

Városüzemeltetés

14.

1298/3-7

Orgona u.

Szociális lakásépítés

15.

0152/1

Autópálya-csomópont északi oldala

Helyi gazdaság bővítése

16.

0172/2, 0212, 0216/4

Szőlőhegyi u. (külterület)

Közjóléti erdő kialakítása

17.

0180/5, 0181/3-4

Szent László-patak északi szakasza

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása

18.

0210

Orbánhegy utcától délre

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása

19.

0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/17, 0243/18, 0243/23,

Estike utca – Béke utca menti terület

Városi alközpont kialakítása

2.2. Beültetési kötelezettség
1721-1730 hrsz-ú ingatlanokon (Ady E. u.) – 20 m széles sávban (Gksz3 építési övezet)

1. függelék a 2. melléklethez

2. függelék a 2. melléklethez

3. függelék a 2. melléklethez

4. függelék a 2. melléklethez