Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 24

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról[1]

2022.11.24.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: támogatott), aki részére Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2)1 A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, az önkormányzat által alapított kitüntetésekért járó pénzjutalmakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben helyi rendelet a támogatásról szóló döntést más hatáskörbe nem utalta - a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(2) A céljellegű támogatás lehet

a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, amely a támogatott működéséhez biztosít rendszeres pénzbeli támogatást.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában támogatásnak minősül az Önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az Önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

3. § (1) Támogatásban az részesülhet

a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be, vagy

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be, vagy

c)2 akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában nevesítetten támogatás került megállapításra, vagy

d)3 akivel az önkormányzat közszolgáltatási feladatok ellátására szerződést kötött, a feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint ezzel összefüggő kiadásai körében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megítélésének további feltétele, hogy a támogatott a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és a helyi, állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

4. § (1) A támogatásokról a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján

a) egyedi (kiemelkedő jelentőségű, év közben felmerült vagy pályázathoz kapcsolódó) kérelem és alapítványi forrás átadása-átvétele esetén a Képviselő-testület,

b) a civil szervezetek és sportegyesületek részére kiírt éves pályázat esetén az illetékes szakbizottság,

c) a polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester

(a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről, az átvételre felajánlott vagyon működtetésével és fenntartásával kapcsolatos költségek és kötelezettségek mérlegelése mellett – az alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) Pályázat során a támogatási kérelmek a szakbizottság által jóváhagyott pályázati adatlap kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, székhelyét vagy címét, elérhetőségét, képviselője nevét, adószámát, bankszámlaszámát, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(3) A képviselő-testület a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatási megállapodás aláírására jogosultak:

a) képviselő-testületi döntés esetén a polgármester,

b) bizottsági döntés esetén a bizottság elnöke,

c) polgármesteri döntés esetén a polgármester.

(7) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult ellenőrizni.

(9)4

7. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről - értékhatárra tekintet nélkül - megállapodást kell kötni.

(2) A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

8. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni, elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) rövid szöveges beszámolót a támogatás felhasználásáról,

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, melyek eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét,

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,

d) egyéb, a szerződésben meghatározott igazolást (pl. felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, teljesítésigazolás)

(2)5 Az elszámolási határidőről a Képviselő-testület dönt a támogatás odaítélése során, mely kivételes esetben legfeljebb kétszer módosítható.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat ellenőrizni kell, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 6. § (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(7) A támogató ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(8) Elutasított, vagy részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 30 napon belül visszafizetni.

(9) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

9. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a támogatást nyújtó megnevezését,

b) a támogatott nevét, címét,

c) a támogatott képviselőjének nevét,

d) a támogatás összegét és célját,

e) a támogatás átutalásának idejét,

f) a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét,

g) az elszámolás időpontját, valamint

h) az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, számát.

10. § (1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(2) A kedvezményezettek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jegyző a város honlapján közzéteszi a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül.

(3) A támogató a támogatás elbírálására, folyósítására és ellenőrzésére irányuló eljárás során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelheti a támogatás megítélésével összefüggő adatokat.

11. § Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 6. § (9) bekezdését a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (2) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.