Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Hatályos: 2020. 10. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

2020.10.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási határán belül található, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1-2. §-ában meghatározott személyekre, szolgáltatókra (a továbbiakban: üzlet).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. üzleten a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 27. pontjában;
2. kereskedelmi tevékenységen a Kertv. 2. § 9. pontjában;
3. kiskereskedelmi tevékenységen a Kertv. 13. pontjában;
4. vendéglátáson a Kertv. 2. § 30. pontjában;
5. szeszes italon a Kertv. 2. § 23a. pontjában;
6. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekményen a Kertv. 2. § 31. pontjában
foglaltakat kell érteni.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának általános szabályai

3. § (1) Martonvásár Város Önkormányzatának közigazgatási területén a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének további korlátozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Hétfő: 23.00 – másnap 06.00 óra között zárva
Kedd: 23.00 – másnap 06.00 óra között zárva
Szerda: 23.00 – másnap 06. 00 óra között zárva
Csütörtök: 23.00 – másnap 06. 00 óra között zárva
Szombat: 01.30 – 06. 00 óra között zárva
Vasárnap: 01.30 – 06. 00 óra és 23.00 – másnap 06.00 között zárva
(2) December 31-én 22.00 órától másnap 04.30 óráig az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően külön engedély nélkül – az üzemeltető által meghatározott időben - nyitva tarthatnak az üzletek.
(3) Előzetes bejelentés alapján, kérelemre, vendéglátó egységenként és naptári évenként a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási időtől eltérő nyitvatartás engedélyezhető, alkalomszerűen, 30 napot meg nem haladó időtartamban. A kérelmet a kérelmezett időpont napját legalább 4 munkanappal megelőzően kell benyújtani a jegyzőhöz - az 1. melléklet szerinti nyomtatványon -, aki azt az előzetes tapasztalatok, észrevételek alapján megvizsgálja, engedélyezés esetén a bejelentést záradékolja.[2]
(4) Olyan kérelmező esetében, aki korábban kért eseti nyitvatartási idő hosszabbítást és közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt a rendezvénye alatt és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás megállapításra került – melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó döntése is alátámasztott – a jegyző a kérelmet elutasíthatja.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott nyitvatartási idővel ellentétes működés esetén a jegyző – a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével - legfeljebb 150.000,- Ft-ig, azaz százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.

4. Felügyeleti díj mértéke meghatározásának szabályai

4. § (1) Az üzlet köteles a 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat az Önkormányzat részére megfizetni.

(2) A felügyeleti díj mértéke 0 Ft / fő / éjszakai nyitvatartási nap, amelyet a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség szerint kell számítani, összege azonban nem haladhatja meg az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át.

(3) A felügyeleti díjat negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időszak alatt a tevékenységet befejező üzlet a megszűnés tényének bejelentése napjáig fennálló felügyeleti díj fizetési kötelezettségének a jelen rendeletben meghatározott módon köteles eleget tenni.

5. § (1) A felügyeleti díj meghatározásával, illetve az annak meg nem fizetésével összefüggő eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.

(2) A jegyző a felügyeleti díj alapját a negyedév első napján fennálló adatok alapján határozza meg, vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetén az alapterület, valamint az éjszakai nyitvatartási napok száma alapján.

(3) A jelen rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezések megsértése esetén a jegyző a Kertv. 9. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése alapján jár el.

6. § Az Önkormányzat részére befolyt felügyeleti díj felhasználásáról készült beszámolót minden évben a zárszámadással egyidejűleg elfogadásra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

5. Az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény bekövetkezésére vonatkozó ellenőrzés

7. § (1) Az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény bekövetkezésére vonatkozó ellenőrzést a Martonvásári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a jegyző által előre meghatározott ütemtervben foglaltak szerint ellenőrzi.

(2) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az ütemtervnek megfelelő ellenőrzéseken tapasztaltakról, valamint a megtett intézkedésekről köteles negyedévente, az azt követő hónap utolsó napjáig a jegyző részére, az általa meghatározott adattartalommal és szempontok szerint, beszámolót készíteni.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

9. § A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását e rendelettel összhangban, a hatályba lépéstől számított 30 napon belül újra meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel céljából a jegyzőhöz be kell jelenteni.

1. melléklet

MEGHATÁROZOTT NYITVA TARTÁSI IDŐTŐL1 ELTÉRŐ NYITVATARTÁS SZÁNDÉKÁNAK BEJELENTÉSE
KERESKEDŐ:

Neve:

Székhelye:

Adószáma:

Telefonszáma:

E-mail címe:

ÜZLET:

Címe:

Nyilvántartási száma:

Az üzlet NYITVATARTÁSI IDEJE: …… év. ……… hónap ….. napjától
… év. ……… hónap ….. napjáig az alábbiak szerint módosul:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjakról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 3. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási időtől eltérő nyitvatartási szándékát az azt megelőző 4 napon belül köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
Amennyiben nem a kérelmező egyéni vállalkozó vagy a vállalkozás képviseletre jogosult tagja jár el személyesen, meghatalmazást csatolni kell!
Martonvásár, 20……………………….
………………………………………….
Kérelmező aláírása”
1

15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdése:3. § (1) Martonvásár Város Önkormányzatának közigazgatási területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének további korlátozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:Hétfő: 23.00 – másnap 06.00 óra között zárvaKedd: 23.00 – másnap 06.00 óra között zárvaSzerda: 23.00 – másnap 06. 00 óra között zárvaCsütörtök: 23.00 – másnap 06. 00 óra között zárvaSzombat: 01.30 – 06. 00 óra között zárvaVasárnap: 01.30 – 06. 00 óra és 23.00 – másnap 06.00 között zárva(2) December 31-én 22.00 órától másnap 04.30 óráig az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően külön engedély nélkül – az üzemeltető által meghatározott időben - nyitva tarthatnak az üzletek.