Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2021. 12. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről[1]

2021.12.02.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2) A rendelet 4. §-ában meghatározottakat a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati ügykezelőkre és munkavállalókra is alkalmazni kell.

(3) A rendelet 5. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól és jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

(4) A rendelet hatálya a főállású polgármesterre, foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a szerinti eltérésekkel terjed ki.

2. § [2] (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3. § A Hivatalban a köztisztviselő osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

4. § (1) A Hivatalban a köztisztviselő részére egyéb juttatásként szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás, szociális és kegyeleti támogatás nyújtható az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2)1 E rendelet hatálya alá tartozó

a) jóléti juttatásként a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-a alapján cafetéria juttatásra,

b) egészségügyi juttatásként,

ba) amennyiben munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges a részére szükséges szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához vissza nem térítendő hozzájárulásra,

bb) évi egyszeri kiegészítő egészségpénztári munkáltatói hozzájárulásra,

c) meghatározott munkakör betöltése esetén egyéb jogszabályban előírt egyenruha, formaruha ellátásra lehet jogosult.

(3) A köztisztviselő részére a Hivatal, szakember szükségletének biztosítása érdekében,

a) tanulmányi ösztöndíjat,

b) képzési-, továbbképzési támogatást,

c) nyelvtanulási támogatást

biztosíthat.

(4) A köztisztviselő részére szociális juttatásként

a) saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, javítása céljából, lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez kamatmentes visszatérítendő vagy vissza nem térítendő lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) anyagi gondjainak enyhítésére, saját, méltányolható lakhatási igényének biztosítása céljából átmeneti, vissza nem térítendő lakhatási- és albérleti díj hozzájárulás,

c) gyermeke születésekor családalapítási támogatás,

d) életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására eseti pénzbeli szociális és temetési támogatás,

f) átmeneti anyagi gondjai enyhítése érdekében illetményelőleg

nyújtható.

(5) Kegyeleti támogatásként

a) a köztisztviselő részére, hozzátartozójának halála esetén, kérelemre temetési segély,

b) az elhunyt közszolgálati tisztviselővel közös háztartásban élt hozzátartozó részére, amennyiben a közszolgálati tisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelemre temetési segély

biztosítható. E szakasz értelmezésében hozzátartozónak minősülnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 11. pontjában meghatározott személyek.

5. § Az önkormányzat a nyugállományú köztisztviselő részére az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított szociális keret terhére pénzbeli támogatásként

a) eseti szociális segélyt,

b) temetési segélyt

biztosít.

6. § A jegyző - a polgármesterrel előzetesen egyeztetve - az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg

a) a juttatások mértékét, feltételeit,

b) az elbírálás és elszámolás rendjét,

c) a visszatérítés szabályait.

8. § A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja.

9. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete.

1

A 4. § (2) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.