Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Hatályos: 2022. 07. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

2022.07.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat (a továbbiakban: őrszolgálat) létesítésével gondoskodik.

(2) Az őrszolgálat működési területe Martonvásár Város közigazgatási területén lévő termőföldekre terjed ki, a mezei őrszolgálat szabályait meghatározó törvényben foglalt kivétellel. Az őrszolgálat működési területéről az önkormányzat nyilvántartást vezet.

(3) Az őrszolgálat létszáma 1 fő. Az őrszolgálatot a mezőőr látja el.

2. § (1) A mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége azt terheli, akinek a termőföld a használatában, ha az ismeretlen, a tulajdonában van tárgyév január 1. napján.

(2) Amennyiben az őrzött ingatlannak több használója, tulajdonosa van, a járulékfizetés alanya az, aki ezt bevallásában felvállalja, ennek hiányában tulajdoni hányad alapján kell a járulékot megfizetni.

(3) A járulékfizetési kötelezettség az ingatlan használatbavételét, a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik.

(4) A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változás évének utolsó napján szűnik meg.

3. § (1)1 A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 1500.-Ft.

(2) A mezőőri járulék mértékét évente felül kell vizsgálni.

4. § (1) A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon köteles a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a használatában és/vagy tulajdonában lévő vagy abból kikerült termőföldet.

(2) A termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

(3) A mezőőri járulékot a kötelezett félévenként egyenlő részletekben kamatmentesen fizetheti meg március 15. illetve szeptember 15. napjáig.

(4) A mezőőri járulékot Martonvásár Város elkülönítetten kezelt számlájára kell teljesíteni.

(5) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg az őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

5. § (1) E rendelet 2016. január 1.-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 21/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

BEJELENTÉS
a mezőőri járulék befizetésére kötelezett személyében történő változásrólAlulírott……………………………(név) (szül. hely: ……………………………………….

idő:………………….…………… a.n.: …….……………………….………….)

………………………………………………………………............ sz. alatti lakos, mint a

Martonvásár, ………………hrsz-ú ………………….. művelési ágú, …..……... ha alapterületű ingatlan tulajdonosa / földhasználója 2 bejelentem, hogy a nevezett

ingatlan ………...... részét ………. év ………………….. hó ……… napjától a következő személy(ek) részére adás-vétel útján értékesítettem / földhasználati jogát átadtam 3:……………………………… (név) (szül. hely:……………………… idő:………............., a.n.:………………………….) ……………………………………………….sz. alatti lakos tulajdoni/földhasználati hányad mértéke:……………..

……………………………… (név) (szül. hely:……………………… idő:………............., a.n.:………………………….) ……………………………………………….sz. alatti lakos tulajdoni/földhasználati hányad mértéke:……………..Dátum:……………………………

………………………………
Aláírás

1

A 3. § (1) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A megfelelő rész aláhúzandó.

3

A megfelelő rész aláhúzandó.