Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével és a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában a kibocsátó fogalma: a 2003. évi LXXXIX. törvény. 2. §. a.) pontja szerinti környezethasználó (a továbbiakban kibocsátó).

1.A rendelet hatálya

2. §

a) A rendelet személyi hatálya kiterjed arra a környezethasználóra [ 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 2. § (2) bekezdés], aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

b) A rendelet tárgyi hatálya a talajba juttatott szennyvízre terjed ki (a továbbiakban: környezetterhelő anyag).

c)[2] A rendelet területi hatálya – a közcsatornázottság hiánya miatt Kismarton településrész kivételével - Martonvásár Város közigazgatási területére terjed ki, és a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

3.A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

3. § (1) Nem kötelezhető talajterhelési díj fizetésére az a kibocsátó, akinél a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató igazolja, hogy a közcsatornára való rákötés műszakilag nem oldható meg.

(2) A díjfizetési kötelezettség –amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe- a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli a kibocsátót.

(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.

4. A díjfizetés alapja és mértéke

4. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

(2) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány víz mennyisége:

 • a) csak udvari csappal rendelkező kibocsátó esetén 40 liter/fő/nap,
 • b) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel rendelkező kibocsátó esetén 95 liter/fő/nap,
 • c) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítőt alkalmazó fürdőszobával rendelkező kibocsátó esetén 120 liter/fő/nap,
 • d) a c) pont szerinti kibocsátó árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő vízmelegítővel rendelkező esetén 150 liter/fő/nap,
 • e) közkifolyók 150 m-es körzetében lakó kibocsátó esetén 30 liter/fő/nap.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.

(4) A talajterhelési díj mértékét az (1) bekezdésben meghatározott alap, a (3) bekezdés szerinti egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Részletes szabályozása a következő:

a díj mértéke: TTD = E x A x T

ahol:

TTD = a fizetendő éves talajterhelési díj

E = az egységdíj (Ft/m3)

A = a díjfizetési alap (m3)

T = Martonvásár Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 3. számú mellékletének 1. számú táblázata alapján, melynek mértéke - a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelettel összhangban –

a) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó talajterhelés esetén 1,5;

b) az a) ponton kívüli esetekben a vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelés esetén 2,0.

(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el, és annak folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

5. Eljárási, ellenőrzési és adatszolgáltatási szabályok

5. § (1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségről önadózással évente, a tárgyévet követő március 31. napjáig, illetve a csatornára kötéstől számított 30 napon belül Martonvásár Város Jegyzőjéhez, mint Önkormányzati Adóhatósághoz (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.

(2) [3] A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóságnál átvehető készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással a OTP Banknál vezetett 11736082-15727433-03920000 számú Martonvásár Város Önkormányzata Talajterhelési Díj számla javára kell befizetni.

(3) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az, aki a bevallási évet megelőző naptári évben betöltötte a 70. életévét és az ingatlant egyedül, vagy a bevallási évet megelőző naptári évben 70. életévét szintén betöltött korú házastársával, bejegyzett élettársával, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett élettársi nyilatkozatok országos nyilvántartásában közösen szerepelő élettársával lakás céljára használja.

(4) Nem illeti meg a (2) bekezdés szerinti mentesség azt a kibocsátót, aki az ingatlan használatát részben vagy egészben harmadik személy részére átengedi.

(5) [4] Fél évig mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató igazolása alapján a megépült közcsatorna átadását követő 6 hónapon belül ráköt a közcsatornára, ezen időszakba beleértve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint biztosított időszakot is.

6. § (1) A talajterhelési díj megállapításához a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató adatot szolgáltat

 • a) a talajterhelési díjra kötelezhető kibocsátó nevéről és címéről tárgyévet megelőző adatok alapján tárgyév március 31-ig,
 • b) a tárgyévben szolgáltatott víz mennyiségéről - korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel- kibocsátónként tárgyévet követő év február 28-ig,
 • c) az év közben történő közcsatornára rákötések időpontjáról folyamatosan.

(2) Az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a kibocsátók azonosításához és a bevallások ellenőrzésére használja fel és kezeli.

(3) A talajterhelési díj a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató által szolgáltatott adatok és a kibocsátó által tett bevallás egyeztetésével kerül megállapításra.

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett, valamint a mentességben részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság számítógépes nyilvántartást vezet

 • a) a kibocsátók beazonosítására szolgáló adatokról,
 • b) a fizetendő díj összegéről,
 • c) a befizetésekről.

II. FEJEZET

6. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 22/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1. számú melléklet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2015. (XII.16.) számú önkormányzati rendelethez:

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

20 …….. évről

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve:

Születési helye:

ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adószáma: □□□□□□□□- □-□□

Adóazonosító jele:□□□□□□□□□□

Statisztikai számjele: □□□□□□□□- □□□□-□□□ -□□

Lakóhelye □□□□...................... város, község ...................közterület .................közterület jellege hsz.............. ép............... lh............. em ........ajtó

Levelezési címe: □□□□...................... város, község ...................közterület .................közterület jellege hsz.............. ép............... lh............. em ........ajtó

Telefonszáma:........................

e-mail címe:..........................

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: □□□□................................ város, község .....................................közterület ......................közterület jellege hsz.............. ép............... lh............. em ........ajtó

Helyrajzi száma: □□□□/□□□□/□□□□/□□□□

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve):

Születési helye:

ideje:□□□□ év□□ hó □□nap

Anyja születési családi és utóneve:

Levelezési címe □□□□...................... város, község ...................közterület .................közterület jellege hsz.............. ép............... lh............. em ........ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1.

A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni!)

m3

2.

Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

m3

3.

Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított

szennyvíz mennyisége:

m3

4.

Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

m3

5.

A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):

m3

6.

A talajterhelési díj egységmértéke:

1 200 Ft/m3

7.

Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

8.

A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )

Ft

9.

Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

Ft

10.

Fizetendő talajterhelési díj:

Ft"