Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2019. 03. 31


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a 13. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőt rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya és célja


 1. § (1) A rendelet hatálya Martonvásár város közigazgatási területén lévő közterületekre, magánutakra, ingatlanokra, az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.
 1. A rendelet célja a közterület-nevek, szükség szerint a magánutak elnevezése, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
 2. Martonvásár város közigazgatási területén új közterületet, magánutat elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet, magánút nevét és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott földterület, továbbá az önkormányzati vagy állami tulajdonú, közhasználatú közlekedési terület (kivett közút, kivett út, kivett közlekedési területként nyilvántartott ingatlan).

b)  Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm rendelet 2. § (3) bekezdésének j) pontja szerinti meghatározás

 1. Építési telek: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti telek
 2. Önálló rendeltetési egység: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott épületrész.
 3. Cím: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § 2. pontjában meghatározott egyedi azonosító.

f)  Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § 7. pont szerinti megjelölés.


II. FEJEZET

A közterületek elnevezése, az elnevezések megváltoztatása


3. A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának általános szabályai


3. § (1) A település beépítésre szánt területén, valamint már beépített területein a (2) bekezdésben foglaltak kivételével minden közterületet el kell nevezni.

(2) Nem kötelező nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, továbbá olyan, a földhivatali nyilvántartásban kivett közterületként vagy közlekedési területként szereplő ingatlanoknak, amelyekhez kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kötelező nevet adni a címadási szempontból nem érintett külterületi utaknak .

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 3 éven belül kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben lehet megváltoztatni. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, különösen, ha a személy, akiről a közterületet elnevezték méltatlanná válik arra, hogy a közterület a nevét viselje.

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (a továbbiakban: meghosszabbítás).

(6) El lehet nevezni az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként vagy közlekedési területként lejegyzett, a valóságban ekként használt ingatlanokat is, azonban ezeknek a házszámozás során címelemként való használata mindaddig nem lehetséges, amíg az ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág és megnevezés átvezetés meg nem történt.

(7) Egy közterületnek csak egy elnevezése lehet.

4. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet közterületjellegtől függetlenül.

(3) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen. Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.

(4) A közterületet elnevezni csak élőlényről, tárgyról vagy fogalomról lehet az egyéb, központi jogszabályokkal való összhangban.

5. § A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

6. §  (1) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a)  akinek közismert tevékenysége kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b)  aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c)  akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Martonvásár fejlődéséhez.

(2) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.

7. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

 1. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, Martonvásár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testületnek mind a Humán Bizottsága, mind a Gazdasági Bizottsága véleményezi.

8. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 5 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

9. § A közterület elnevezéssel, vagy az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága látja el. Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem támogatja.

10. § (1) A megállapított közterületnév a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.

(2) A közterület elnevezésével, vagy az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a járási hivatalt, az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságot, a helyben illetékes rendőrkapitányságot és rendőrörsöt, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.

(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Martonvásár Város Önkormányzata gondoskodik.

(4) A közterület-névadást követően az új táblák felszerelése mellett, a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

11. § Az elnevezés, illetve az elnevezés változás következtében módosuló házszámokat, azok változásait a Martonvásár Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) állapítja meg a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően.


4. KÖZTERÜLETNEVEK MEGSZÜNTETÉSE


12. § (1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. A közterület megszüntetéséről külön határozatban dönt a Képviselő-testület.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


5. MAGÁNUTAK ELNEVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI


13. § A közforgalom elől elzárt magánút elnevezésére kizárólag a tulajdonos vagy az érintettek kérelmére, a tulajdonos hozzájárulásával kerülhet sor, azzal, hogy amennyiben a kezdeményezést a képviselő-testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 3-12. §ában foglalt eljárási szabályok az irányadóak.


III. FEJEZET

Házszámozás


6. A házszámozás általános szabályai


14. § (1) Ha egy építési telekre, önálló épületre, illetve önálló rendeltetési egységre (a továbbiakban együtt: ingatlan) több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol az ingatlan főbejárata található. Kivételt jelentenek azok az esetek, amikor a bejárattal megegyező számozás jelentősen megváltoztatná az adott utca kialakult számozását. Ekkor azt a lehetőséget kell választani, amelyik a lakcímek változása tekintetében a kisebb módosítással jár.

(2) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.

(3) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.

15. § (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) az utcák házszámai mindig a város központjától kifelé haladva növekedjenek (Martonvásár központja a Budai-Fehérvári út találkozása), zsákutcát a bejáratától kezdve, mellékutat a főút felé eső végétől kezdve kell házszámokkal ellátni,

b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi házszámmal ellátható területig, ha az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható,

c) új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni,

d) a terek épületeinek, telkeinek számozása – kialakult rendszer hiányában - folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. ???

e) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma nem szűnik meg , az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből álló alátörést kap,

f) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat     megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé      tenni,

g) a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell          megállapítani.

h) egyebekben a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 11-20.§ rendelkezései irányadóak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.

16. § A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


7. A házszámok megállapításának eljárási szabályai


17. § (1) Házszámozási kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott felsorolt, a tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel együtt.

 1. A házszámozás határozattal történő megállapítása a Polgármester hatásköre.
 2. Házszám megállapítását az ingatlan tulajdonosa köteles kérni, házszámmal nem rendelkező újonnan létesült

a) építési telek esetén az ingatlan földhivatali bejegyzését,

b) önálló épület esetén, az épületre kiadott jogerős használatbavételi engedély birtokában az épület földhivatal általi feltüntetését

c) önálló rendeltetési egység esetén annak kialakulását

követő 30 napon belül.

 1. A házszámot a Polgármester hivatalból állapítja meg a következő esetekben:
  1. új közterület létrejötte,
  2. kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány,
  3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megállapított, illetve megváltoztatott közterület-elnevezés

esetén.

 1. Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként – az összes érintett ingatlanra vonatkozóan – egy határozatban történhet.
 2. A határozatnak tartalmaznia kell:
 1. a kérelmező nevét, bejelentett lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),
 2. a házszámozás iránti eljárást elrendelő szerv azonosító adatait (hivatalból indult eljárás esetén),
 3. a házszám megállapítás okát,
 4. a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát,
 5. a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése, házszám, alátörés).

(7)[2] A házszámozás iránti eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.


8. AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI


18. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszámának megállapításával kapcsolatban beállt változást bejelenteni, különösen a személyi okmányaiban, az ingatlan-nyilvántartásban, a közüzemi szerződéseiben és ott ahol jogszabály bejelentési kötelezettségét megállapítja.

(2) A tulajdonos köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyeket tájékoztatni az épület új házszámáról.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(4) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.


IV. FEJEZET

Záró rendelkezések


19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 15/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete.       Dr. Szabó Tibor                                                               Miklósné Pető Rita

       polgármester                                                                           aljegyző             Kihirdetve: 2016. december 14.

                                                                                                                                                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                      aljegyző

[1]

2018.január 1. napi hatállyal módosította az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 31/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

[2]

2018.január 1. napi hatállyal módosította a 31/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

Mellékletek