Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (I.18.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2017. 01. 19- 2017. 02. 20

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjérőlMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Adományozható önkormányzati elismerések


1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerő címként

a) „Martonvásár Városáért – Pro Urbe” kitüntető címet, valamint

b) „Martonvásár díszpolgára” címet

alapít.

(2) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntetésként

a) „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” díjat,

b) „Martonvásár Kultúrájáért” díjat,

c) „Martonvásár Jólétéért” díjat,

d) „Martonvásár Sportjáért” díjat,

e) „Martonvásár Szolgálatában” díjat,

f) „Év Fiatal Példaképe” díjat, valamint

g) „Év Vállalkozója Martonvásáron” díjat

alapít.


2. „Pro Urbe - Martonvásár Városáért” kitüntető cím


2. § (1) „Martonvásár Városáért - Pro Urbe” kitüntető cím (a továbbiakban: kitüntető cím) adományozható az elismerés és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, valamint azok részére, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl különös hatékonysággal erősítik vagy erősítették.

(2) A kitüntető cím elhunyt személy részére posztumusz is adományozható.

(3) A kitüntető cím évente egy alkalommal adományozható. Az egy alkalommal kiadható kitüntető címek száma kettő, melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek.

(4) A kitüntető cím adományozása együtt jár

a) az adományozáshoz kapcsolódó díszoklevél, valamint

b) a rendelet 1. mellékletében meghatározott arculati elemekkel bíró emléktárgy és Martonvásár címerét ábrázoló kitűző,

díjazott részére történő átadásával. Posztumusz adományozott cím esetén a legközelebbi ismert hozzátartozó jogosult átvenni a díjat.


3. „Martonvásár díszpolgára” cím


3. § (1) „Martonvásár díszpolgára” cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható, az elismerés és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen, annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki eredményes és sikeres tevékenységével, egész életművével elismerést vívott ki.

(2) A díszpolgári cím elhunyt személy részére posztumusz is adományozható.

(3) A díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható. Az egy alkalommal kiadható díszpolgári címek száma kettő, melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek.

(4) A díszpolgári cím adományozása együtt jár

a) az adományozáshoz kapcsolódó díszoklevél, valamint

b) a rendelet 2. mellékletében meghatározott arculati elemekkel bíró emléktárgy és Martonvásár címerét ábrázoló kitűző,

díjazott részére történő átadásával. Posztumusz adományozott cím esetén a legközelebbi ismert hozzátartozó jogosult átvenni a díjat.

(5) Martonvásár díszpolgára külön felkérés alapján jogosult a települést delegációban képviselni.


4. Kitüntető díjak


4. § (1) Kitüntetésként díj (a továbbiakban: díj) adományozható azon martonvásári kötődésű természetes személynek, jogi személynek, közösségnek, illetve civil szervezetnek, akik a város életében kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét erősítették, az alábbi kategóriákban:

a) „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely kiemelkedő eredményt ért el a gyermekek, a fiatalok nevelésében, az óvodai nevelés, a köznevelés, a művészetoktatás továbbá más, iskolarendszeren kívüli nevelés-oktatás vagy a tehetséggondozás területén.

b) „Martonvásár Kultúrájáért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely a kultúra, a művészet és a közművelődés területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végzett, országos vagy nemzetközi hírnevet vívott ki, tevékenységével hozzájárult a város jó híre növeléséhez, vagy jelentős mértékben támogatta Martonvásár város kulturális életét valamely rendezvény, művészeti csoport vagy kulturális tevékenységet folytató civil szervezet patronálásával.

c) „Martonvásár Jólétéért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek ellátása területén, valamint az egészségügyi alap-, szakellátás és egészségmegőrzés, betegellátás, -szállítás területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végez vagy végzett, kiemelkedő eredményeket ért el, munkája során példamutató egyéni magatartást tanúsított.

d) „Martonvásár Sportjáért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely magas színvonalú sportszakmai, oktatói munkájával, kiemelkedő sporteredményeivel, sporttal kapcsolatos tevékenységével elismerést szerzett Martonvásárnak.

e) „Martonvásár Szolgálatában” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonya, munkaviszonya vagy polgárőr egyesületi tagsága keretében Martonvásár város közigazgatási területén teljesít vagy teljesített szolgálatot a köz érdekében, kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult az őt foglalkoztató szervezet, intézmény, hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez, a közigazgatás, a helyi közügyek és közfeladat ellátása, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, megbecsülést szerezve önmagának és a városnak.

f) „Év Fiatal Példaképe” díj adományozható azon Martonvásárhoz kötődő természetes személynek, aki legfeljebb a díj odaítélésének évében tölti be 35. életévét és tanulmányaival, szakmai előmenetelével, közéleti tevékenységével, illetve életvitelével példaként szolgál az őt követő generációk számára.

g) „Év Vállalkozója Martonvásáron” díj adományozható azon természetes vagy jogi személyeknek, kiemelten a vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak, amelyek a város gazdasági fejlődése vonatkozásában kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtottak, több éves, egyenletes gazdasági teljesítményük alapján hozzájárultak a város gazdaságának fejlődéséhez, vagy a város gazdasága számára fontos fejlesztési program megvalósításához, Martonvásár épített környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékek megőrzése területén példaértékű fejlesztéseket végeztek.

(2) Az (1) bekezdés a) – g) pontja szerinti díjak (a továbbiakban együtt: díjak) – kategóriánként - évente egy alkalommal adományozhatók. Az egy alkalommal kiadható díjak száma kategóriánként legfeljebb egy.

(3) A díjak adományozása - az (1) bekezdés g) pontja szerinti díj kivételével - együtt jár

a) az adományozáshoz kapcsolódó elismerő oklevél,

b) Martonvásár címerét ábrázoló kitűző, valamint

c) nettó 100.000,- Ft pénzjutalom, amennyiben a díjban jogi személy, közösség, civil szervezet részesül, abban az esetben egy összegű bruttó 300.000,- Ft pénzjutalom

díjazott, a díjazott képviselője részére történő átadásával.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti díj adományozása együtt jár

a) az adományozáshoz kapcsolódó elismerő oklevél, valamint

b) Martonvásár címerét ábrázoló kitűző

díjazott vagy annak képviselője részére történő átadásával.

5. § (1) A címeket és díjakat (a továbbiakban együtt: elismerések) a Képviselő-testület adományozza.

(2) Az elismerések adományozására javaslatot tehet

a) a képviselő-testület és bizottságainak tagjai,

b) helyi társadalmi szervezet, egyházi szervezet,

c) a településen működő közintézmény vezetője,

d) az önkormányzat honlapján és hivatalos lapjában közzétett kérdőíven a város lakossága.

(3) A javaslatokat az arra történő felhívástól számított 15. napig a polgármesterhez kell benyújtani, mely felhívást a város honlapján és helyi önkormányzati lap januári számában kell közzétenni.

(4) A javaslatokat a képviselő-testület bizottsági elnökeiből, a polgármesterből és alpolgármesterekből álló előkészítő bizottság terjeszti döntésre a képviselő-testület elé.

(5) Az elismerések átadására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(6) A polgármester az elismeréseket tárgyév március 15-i önkormányzati ünnepséghez kapcsolódóan, ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében adja át.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól a Képviselő-testület az elismerést megállapító döntésében foglalt módon egyedileg, indokolt esetben eltérhet.

6. § (1) Az adományozás költségeit az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az elismerésben részesítettekről a jegyző nyilvántartás vezet. A nyilvántartás jelen rendelet 1. függelékét képezi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az elismerésben részesült nevét,

b) az elismerés típusának megnevezését,

c) az adományozás időpontját,

d) az adományozásról szóló határozatot,

e) az esetleges visszavonás tényét és dátumát.

(3) Az elismerésben részesültekről a város honlapján tájékoztatást kell adni.

7. § (1) Az elismerések visszavonhatóak, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné, méltatlanná válik, vagy közbotrányokozással hívta fel magára a figyelmet.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) Az elismerések visszavonását az 5. § (2) bekezdésében felsoroltak javasolhatják, indoklással.

(4) Az elismerés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott elismerésekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket a rendelet hatályba lépése nem érinti.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról szóló 18/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete.
                     Dr. Szabó Tibor                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                       polgármester                                                                jegyzőKihirdetve: 2017. január 18.


                                                                                             Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                           jegyző