Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 11. 30

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról

2022.09.29.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali helyiség: Martonvásár Város Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (2462 Martonvásár, Budai út 13. szám alatti Geróts terem, a 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2. szám alatti Kiállítóterem)[1]

b) hivatali munkaidő: a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott mindenkori munkarend.

2. § (1) A házasulók a házasságkötésért, a felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a mindenkori bruttó minimálbér 25 %-ának megfelelő díjat (a továbbiakban: díj) kötelesek fizetni a Martonvásári Polgármesteri Hivatal részére

a) a hivatali munkaidőn túl lebonyolított házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat esetén,

b) a hivatali helyiségen kívül lebonyolított házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat esetén,

c) a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl lebonyolított házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat esetén.

(2) A házasulók, felek közeli halállal fenyegető állapota esetén a házasulók, illetve a felek az (1) bekezdés szerinti díj megfizetése alól mentesülnek.

(3) A befizetett díj az házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat elmaradása esetén visszatérítésre kerül, amennyiben az házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat elmaradásáról a kérelmező legkésőbb az házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját megelőző 7. naptári napig a jegyzőt írásban értesíti. Az házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat elmaradásának tényét a jegyző igazolja.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező köteles az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, csekk vagy számla bemutatásával igazolni.

(5)1 A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggő szolgáltatások költségeit (a továbbiakban: különszolgáltatási díj) az érintett felek viselik. Választható különszolgáltatási díjak:

a) fűtési szezonban többletenergia szolgáltatás (fűtés, világítás): bruttó 2.000 Ft/megkezdett óra;

b) fűtési szezonon kívüli többletenergia szolgáltatás (hűtés, világítás): bruttó 2.000 Ft/megkezdett óra.

3. § A 2. §-ban meghatározott díjat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzzel vagy számlájára átutalással Magyarország mindenkori hivatalos fizetőeszközében kell megfizetni a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékára irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg.

4. § Az anyakönyvvezetőt házasságkötésenként és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként a mindenkori bruttó minimálbér 25%-ával megegyező díj szociális hozzájárulási adóval csökkentett összege illeti meg.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 10/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (5) bekezdését a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.