Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 05. 15


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) a vagyoni típusú adók közül

aa) az építményadót,

ab) a telekadót,

b) a kommunális jellegű adók közül

ba) a magánszemély kommunális adóját,

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) épület alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 5. pontjában foglaltakat kell érteni;

b) épületrész: a Htv. 52. § 6. pontjában meghatározott építmény;

c) gyümölcsös: az ingatlan-nyilvántartásban ekként bejegyezett ingatlan;

d) ingatlan alatt a Htv. 52. § 15. pontjában foglaltakat kell érteni;

e) kertes mezőgazdasági terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont 4.1 alpontjában és 29. §-ában meghatározott terület;

f) lakóterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 6. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában és 11-15. §-aiban meghatározott terület;

g) mezőgazdasági üzemi terület: az OTÉK 6. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjába tartozó, a 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés n) pontjában meghatározott terület;

h) nem beépíthető telek alatt olyan telket kell érteni, amelyen Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ), továbbá más jogszabályban foglalt beépíthetőségi követelmények, feltételek és az építéshatóság ezirányú hatósági szolgáltatási nyilatkozata vagy hatósági bizonyítványa alapján a Htv. 52. § 5.,6. pontjában meghatározott épület, épületrész  nem helyezhető el. 

i) szőlőültetvény: szőlővel legalább 60 %-ban beültetett ingatlan, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek, ilyen célból szőlőt telepítenek, azzal, hogy ebben az esetben teleknek minősül a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (7) bekezdése szerinti ingatlan is.

j) településközponti vegyes terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont 2.1. alpontjában és 16. §-ában meghatározott terület;

k) telek: a Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott földterület;

l) tulajdonos: a Htv. 12. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott adóalanyok;

m) vállalkozó alatt a Htv. 52. § 26. pontjában foglaltakat kell érteni;

n) életvitelszerű lakóhely: az a Htv. 52. § 8. pontja szerinti ingatlan, ahonnan a magánszemély életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál és mely tényt magánszemély különösen nevére szóló közüzemi számlával, lakcímigazolvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítani tud.


II. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1. Építményadó


3. § Az adó alapja az épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) m²-ben számított hasznos alapterülete.

4. § (1) Az adó évi mértéke a 3. § szerinti adóalap esetén 400 Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke a Htv. 15/A. § szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2.

5. § (1) A Htv. 13.- 13/A. §-aiban meghatározottakon túl, mentes az adó alól a HÉSZ-ben

a) lakóterületként,

b) településközponti vegyes területként,

c) kertes mezőgazdasági területként

megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő részben üzleti célt szolgáló építmény vonatkozásában, annak kizárólag nem üzleti célt szolgáló helyiségei után a 70 m2 feletti rész.

(3) Mentes az adó alól a HÉSZ-ben Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) területként megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52. § 8. pontja szerinti építmény, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál, kivéve ha részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(4) Több tulajdonos esetén az adó alóli mentességhez valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie.


2. Telekadó


6. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

7. § (1) Az adó évi mértéke 100 Ft/m2.

(2) A HÉSZ-ben beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má), valamint gazdasági erdőterület (Eg) területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 60 Ft/m2.

(3) A HÉSZ-ben Különleges terület – mezőgazdasági üzemi (K-mü) területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke 0 Ft/m2.

8. § A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl, a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes az adó alól

a) a HÉSZ-ben lakóterületként, településközponti vegyes területként, megjelölt területen elhelyezkedő a Htv. 52. § 5., 6. pontjai szerinti építménnyel beépített telek,

b) a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként, valamint mezőgazdasági üzemi területként megjelölt területen elhelyezkedő telek,

c) a HÉSZ-ben Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) területként megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52. § 8. pontja szerinti építménnyel beépített telek, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál, kivéve ha a telek vagy az építmény részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

d) az ingatlan-nyilvántartásban kivett major művelési ágként bejegyzett, magánszemély tulajdonában álló telek.

e) a nem beépíthető vagy legfeljebb 5 %-ban beépíthető belterületi telek területének 75 %-a.


III. Fejezet

Kommunális jellegű adók

3. Magánszemély kommunális adója


9. § (1) Az adó évi mértéke a Htv. 26. §-a szerinti adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28.500 Ft.

10. § (1) Mentes az adó alól a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvény, továbbá a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő gyümölcsös.

(2)[2] Mentes az adó alól a földrészleten belül elhelyezkedő, a magánszemélyek kommunális adójának tárgyát képező épületen kívüli egyéb épület (pl. gazdasági épület) kivéve, ha az lakás célját szolgálja vagy új önálló rendeltetésű lakórészként funkcionál​.

(3) Nem kell magánszemély kommunális adóját megfizetni

a) azon építmények után, amelyekre építményadó, illetve

b) azon telkek után, amelyekre telekadó

fizetési kötelezettség áll fenn.


IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó


10. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.

11.§[3] Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.​


V. Fejezet

Záró rendelkezések


12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 26/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete.

14. § A 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2017. november 29. napján.


                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

[1]

A rendelet szövegét  a helyi adókról szóló  27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019.01.01. napi hatállyal módosította.

[2]

A rendelet szövegét a 17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01-től