Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 12. 01- 2020. 12. 31


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint [2]39/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) a vagyoni típusú adók közül

aa) az építményadót,

ab) a telekadót,

b) a kommunális jellegű adók közül

ba) a magánszemély kommunális adóját,

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)[3] 

b)[4]

c) gyümölcsös: az ingatlan-nyilvántartásban ekként bejegyezett földrészlet[5];

d) [6]

e)[7] 

f) lakóterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 6. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában és 11-15. §-aiban meghatározott terület;

g) mezőgazdasági üzemi terület: az OTÉK 6. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjába tartozó, a 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés n) pontjában meghatározott terület;

h) nem beépíthető telek alatt olyan telket kell érteni, amelyen Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ), továbbá más jogszabályban foglalt beépíthetőségi követelmények, feltételek és az építéshatóság ezirányú hatósági szolgáltatási nyilatkozata vagy hatósági bizonyítványa alapján a Htv. 52. § 5.,6. pontjában meghatározott épület, épületrész  nem helyezhető el. 

i) [8]

j) településközponti vegyes terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont 2.1. alpontjában és 16. §-ában meghatározott terület;

k) [9]

l) [10];

m) [11]

n) [12]életvitelszerű lakóhely: a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás, ahonnan a magánszemély életét szervezi, például rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, és ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, mint például az étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


II. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1. Építményadó


3. § Az adó alapja az épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) m²-ben számított hasznos alapterülete.

4. § (1)[13] Az adó évi mértéke a 3. § szerinti adóalap esetén 500 Ft/m2.

(2) [14]

5. § (1)[15] A Htv. 13.-13/A. §-aiban meghatározottakon túl - továbbá az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül - mentes az adó alól a HÉSZ-ben

a) lakóterületként,

b) településközponti vegyes területként,

c) kertes mezőgazdasági területként

megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(2)[16] Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő részben üzleti célt szolgáló építmény vonatkozásában, annak kizárólag nem üzleti célt szolgáló helyiségei után az 56 m2 feletti rész.

(3) Mentes az adó alól a HÉSZ-ben Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) területként megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52. § 8. pontja szerinti építmény, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál, kivéve ha részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(4)[17] Jelen szakasz (1)-(3) bekezdései alkalmazása során a mentesség igénybevételéhez valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie.


2. Telekadó


6. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

7. §[18] (1) Az adó évi mértéke – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 100 Ft/m2.

(2) A HÉSZ-ben „Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)” és „Ipari terület (Gip)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke 140 Ft/m2

(3)A HÉSZ-ben „beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má)”, valamint „gazdasági erdőterület (Eg)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 60 Ft/m2.

(4) A HÉSZ-ben „Különleges terület – mezőgazdasági üzem (K-mü)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke

a) az adótárgy 1 hektárig terjedő telekrésze után 50 Ft/m2,

b) az adótárgy 1 hektárt meghaladó telekrésze után 10 Ft/m2.

8. § A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl, a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes az adó alól

a) a HÉSZ-ben lakóterületként, településközponti vegyes területként, megjelölt területen elhelyezkedő a Htv. 52. § 5., 6. pontjai szerinti építménnyel beépített telek,

b) a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként, valamint mezőgazdasági üzemi területként megjelölt területen elhelyezkedő telek,

c) a HÉSZ-ben Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) területként megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52. § 8. pontja szerinti építménnyel beépített telek, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál, kivéve ha a telek vagy az építmény részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

d) az ingatlan-nyilvántartásban kivett major művelési ágként bejegyzett, magánszemély tulajdonában álló telek.

e) a nem beépíthető vagy legfeljebb 5 %-ban beépíthető belterületi telek területének 75 %-a.


III. Fejezet

Kommunális jellegű adók

3. Magánszemély kommunális adója


9. §[19] (1) Az adó évi mértéke a Htv. 26. §-a szerinti adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 28.500 Ft.

(2) A 9. § (1) bekezdés szerinti adómértéket - a Htv. 52. § 8. pontjának megfeleltethető építmény kivételével –ingatlanonként egy adótárgy után kell megfizetni.

(3) Nem kell magánszemély kommunális adóját megfizetni

a) azon építmények után, amelyekre építményadó, illetve

b) azon telkek után, amelyekre telekadó

fizetési kötelezettség áll fenn.

10. §[20]


IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó


11. §[21] (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.

11/A.§[22] Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot


V. Fejezet

Záró rendelkezések


12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 26/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete.

14. §[23] 
                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2017. november 29. napján.


                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

[1]

A rendelet szövegét  a helyi adókról szóló  27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019.01.01. napi hatállyal, a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 2019.05.16. napi hatállyal, a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2020.01.01. napi hatállyal módosította, valamint a 29/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2020. december 1. napi hatállyal módosította..

[2]

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.16-tól

[6]

Hatályon kívül helyezte a .11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan: 2019.05.16-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[8]

A rendelet szövegét 2019.05.16. napi hatállyal a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályon kívül helyezte 2020.01.01-ével a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja Hatálytalan: 2019.05.16-tól

[11]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[12]

A rendelet szövegét 2019.05.16. napi hatállyal a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a, 2020.01.01. napi hatállyal a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

[13]

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[14]

Hatályon kívül helyezte a 29/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2020.december 1-től

[15]

A rendelet szövegét a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.16-tól

[16]

A rendelet szövegét 2019.05.16. napi hatállyal a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 2020.01.01. napi hatállyal a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította.

[17]

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[18]

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[19]

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[20]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től

[21]

A rendelet szövegét 2019.05.16-tól a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a, 2020.01.01. napi hatállyal a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította.

[22]

A rendelet szövegét 2019.01.01-től a 17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította, 2019.05.16. napi hatállyal a 11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a

[23]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2020.01.01-től