Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról

Hatályos: 2019. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki, azaz az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakra, valamint az azok részét képező járdákra és gyalogutakra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az Önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, azok hídjai, műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: helyi közutak) kezelésére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, akik a közterületet, különösen a helyi közutat:

 • a) fel kívánják bontani,
 • b) annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel),
 • c) a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel használják.

(4) Amennyiben a közterület felbontása, közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a beruházó és a kivitelező nem azonos, akkor a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen a kérelmet benyújtóra (a továbbiakban: kérelmező) kell alkalmazni.

2. A helyi közutakkal kapcsolatos igazgatási feladatok

2. § (1) A Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak vonatkozásában

 • a) a helyi közutak forgalmi rendjéből következő közlekedési szabályok meghatározásáról,
 • b) továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások engedélyezéséről

a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva Martonvásár Város jegyzője (a továbbiakban: jegyző) dönt.

3. § A jegyző, mint e rendelet hatálya alá tartozó létesítmények kezelője, 2. §-ban meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi feladatokat látja el:

a. a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése,

b. a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése és a fizetendő díj megállapítása,

c. a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése,

d. a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő hozzájárulások kiadása, nyilatkozatok megtétele,

e. helyreállítási, üzemeltetési, fenntartási kötelezettség ellenőrzése,

f. rendkívüli eseményekhez (mint elemi csapás, közúti baleset) kapcsolódó intézkedések megtétele (forgalomterelés, közúti jelzések kitétele).

g. útkezelők közötti egyeztetések lefolytatása, hatósági és egyéb eljárásokban az útügyi érdekek érvényesítése, ennek keretében az 5 éven belüli út- és járdafelújításokról vezetett nyilvántartás közzététele.

3. Üzemeltetési és fenntartási feladatok

4. § (1) A közutak egyes üzemeltetési és fenntartási feladatait – a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel – az Önkormányzattal, mint a közút kezelőjével kötött közszolgáltatási szerződés keretében a Martongazda Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.) végzi (a továbbiakban: Üzemeltető).

(2) Az Üzemeltető, e rendeletben foglaltakra figyelemmel, ellátja a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet szerinti feladatokat. Ezek különösen:

 • 1. utak tisztántartása;
 • 2. téli útüzemeltetés;
 • 3. közhasználatú várakozóhelyek üzemeltetése;
 • 4. a közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata;
 • 5. az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése;
 • 6. a közút melletti növényzet gondozása, alakítása a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott városközponti területeket érintően;
 • 7. vízelvezetés az utakról és az utak mellett;
 • 8. üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén;
 • 9. a közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség;
 • 10. földutak fenntartása;
 • 11. burkolt utak kátyúzása, hibáinak javítása;
 • 12. kerékpárutak, támfalak, lépcsők, lejtők fenntartása;
 • 13. önkormányzati tulajdonban levő parkolók fenntartása;
 • 14. műtárgyak, úttartozékok fenntartása;
 • 15. biztonsági-, forgalomirányító berendezések fenntartása, a forgalom szabályozására szolgáló táblák és jelzések kihelyezése és karbantartása;
 • 16. kapcsolódó vízelvezető rendszerek fenntartása.

(3) A közút nem közlekedési igénybevétele esetén a tisztántartásról a használó köteles gondoskodni.

(4) Az Üzemeltető a közút fenntartója felé éves üzemeltetési tervet készít, melyre vonatkozó szabályokat (ajánlási szinteket) a közút fenntartója határoz meg és vizsgál felül 5 évente.

(5) A közút fenntartója határoz a helyi közutak közútkezelési osztályba sorolásáról, mely besorolást legalább 5 évente felülvizsgál.

(6) A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 évenként felül kell vizsgálni.

4. A közút nem közlekedési célú igénybevétele, közterület felbontása, helyreállítása

5. § A közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark)

 • a) burkolatát megbontani,
 • b) burkolatát érintően, az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni,
 • c) továbbá a közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni

a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával szabad.

6. § A helyi közutat nem közlekedési célból igénybe venni csak e rendeletben meghatározott díjak megfizetése mellett, a közútkezelő hozzájárulásának birtokában, és az abban előírtak szerint szabad, kivéve a rendkívüli igénybevétel esetét.

7. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelmet, amely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély-kérelmet is, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon - a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal - a jegyzőhöz kell benyújtani a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A kérelemhez csatolni kell két példányban a hatályos jogszabályi és műszaki előírásoknak való megfelelés szempontjából szükséges az engedélyezési (kiviteli) és forgalomterelési, forgalomkorlátozási tervet, valamint a kérelem alátámasztáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokat és mellékleteket.

8. § (1) Amennyiben az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges, (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel) akkor a kérelmező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb 24 órán belül szóban, ezt követően három napon belül írásban is a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a jegyzőhöz.

(2) Rendkívüli igénybevétel esetén

 • a) folyamatosan, lehetőség szerint többműszakos munkavégzéssel kell a munkát elvégezni,
 • b) 1,0 x 0,5 méter méretű, a kivitelező nevét feltüntető „üzemzavar elhárítás” szövegű táblát kell a helyszínen elhelyezni.

9. § Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából - a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve - a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag az érdekelt ingatlan tulajdonosa, vagy a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti (a továbbiakban: engedélyes). A kérelemben meg kell jelölni a munka kivitelezőjét is.

10. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, a közterület felbontása, útátfúrás iránti kérelmekre a kezelői hozzájárulásokat a közút (közterület) kezelője, a jegyző bírálja el és adja ki.

(2) Az eljárás során a jelen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rend rendelet), valamint az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A kezelői hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

11. § Nyomvonalas jellegű közterület bontások esetén a lakosság tájékoztatását a forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés időtartamáról az engedélyesnek kell biztosítani. A kivitelezés időtartamát, annak kezdeti és várható befejezési időpontját, a kivitelező nevét és címét a munkaterületen ki kell táblázni.

12. § Az 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, térburkolat, zöldterület bontása - függetlenül a kezelő személyéjétől - csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti burkolati anyaggal engedélyezhető a helyreállítás 15. § szerinti előírásával.

13. § Szilárd burkolatú közút, közterület bontására, helyreállítására csak útépítési referenciával rendelkező szakirányú cég megjelölése esetén adható kezelői hozzájárulás. Nem vehető figyelembe a referencia vizsgálatánál olyan vállalkozás, aki korábbi szerződéses viszonyában önkormányzati útszakaszon végzett munkái során hibásan teljesített, valamint garanciális kötelezettségeinek nem tett eleget a kérelem beadását megelőző 3 éven belül. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kivitelező személye nem meghatározott, úgy a kérelmező a kivitelezési munka megkezdésekor köteles bejelentési nyomtatványon a kivitelezőt megjelölni.

14. § Burkolt útfelület alatt keresztirányú átvezetés – amennyiben egyéb műszaki akadálya nincsen – csak átfúrással történhet.

15. § A közterületek helyreállításáról - a kiadott kezelői hozzájárulásban foglalt előírások szerint – a kérelmező köteles gondoskodni.

16. § Az igénybe vett területek helyreállítása

(1) A kérelmező által igénybe vett, és helyreállítandó felület a műszaki szabványok szerinti munkaárok mérete +0,5 m.

(2) Útpályát érintő igénybevétel esetén:

 • a) a helyreállításhoz megfelelően tömörített alépítményt kell kialakítani,
 • b) az élvágásnak hosszirányban az út tengelyével párhuzamosnak, keresztirányban arra merőlegesnek kell lennie,
 • c) amennyiben a helyreállítandó felület és a burkolat széle között 50 cm-nél kevesebb távolság van, a kopóréteget a széléig (padka, kiemelt szegély) vissza kell bontani, és helyreállítani,
 • d) az út tengelyével párhuzamos munkaárok esetén amennyiben a helyreállítandó felület meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,
 • e) úttengelyben, illetve úttengelyen átnyúló igénybe vett terület esetén, ha a munkaárok széle és a padka közötti burkolat szélessége bármelyik irányban kevesebb, mint 2,0m, az útpálya teljes felületén új kopóréteget kell építeni,
 • f) szakaszos bontás esetén, ahol a burkolatban megnyitott „ablakok” egymástól 3,0 m távolságon belül helyezkednek el, összefüggő félpályás (1 forgalmi sávos) aszfaltozás szükséges.

(3) Járda, gyalogút (gyalogosok által használt terület) igénybevétele esetén:

 • a) térkő burkolatnál minden esetben a felbontott burkolati anyag visszaépítésével kell helyreállítani, hosszirányú bontás esetén a teljes burkolatot vissza kell bontani, függetlenül a járda szélességétől,
 • b) aszfalt burkolat esetén,
  • ba) amennyiben a járda szélessége kevesebb, mint 1,5 méter, a kopóréteget teljes szélességben helyre kell állítani,
  • bb) amennyiben a járda 1,5 méternél szélesebb, úgy - függetlenül a munkaárok szélességétől - csak egy munkahézag lehet és a kopóréteg helyreállítását a járda széléig kell elvégezni,
  • bc) amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége az 1,5 méternél szélesebb járda szélességének az 50 %-át meghaladja, a teljes felületet új kopóréteggel kell ellátni,
 • c) járdaburkolat keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni

​​(4) Kiemelt szegéllyel határolt út illetve járda esetén a helyreállítás a szegélyig történik, a szegély átépítését a kezelői hozzájárulásban a jegyző megfelelően indokolt esetben előírhatja.

17. § A közterületek bontás utáni helyreállítása csak a kezelő hozzájárulásával kezdhető meg. Kérelmezőnek a helyreállítás megkezdése előtt legalább 2 nappal írásban be kell jelentenie a helyreállítás megkezdésének időpontját, és a kezelő képviselőjét a helyszínre kell hívnia. A hozzájárulást az alépítmény, útalap, és a burkolat teljes rétegrendjének megfelelően rétegenként meg kell kérni. A helyreállítás menetét, valamint a bontási engedélyben rögzített egyéb szempontok betartását a közút kezelője és útellenőr is ellenőrizheti.

18. § A kérelemmel érintett út vagy járda(szakasz) helyreállítása után a garanciális kötelezettség az engedélyest terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások leghosszabb időtartamáig áll fenn.

5. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak

19. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője a rendelet 2. mellékletében meghatározott mértékű díjat szed.

(2) A díj meghatározásának alapja a forgalomkorlátozási tervben meghatározott elzárt terület nagysága és a terület igénybevételének ideje, naptári napban megállapítva, mely függ az igénybevétel kategóriájától, valamint e rendelet 1. mellékletében meghatározott, figyelembe veendő egyéb súlyozási szempontoktól. A fizetendő díj összege az igénybevétellel érintett napok és az igénybevétellel érintett felület négyzetméterben megadott nagysága után naponta az adott kategóriára meghatározott díj és amennyiben irányadó, a súlyozási szempont szerinti szorzószám szorzata.

(3) A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

(4) Városi jelentőségű rendezvény megtartása esetén, illetve az önkormányzat érdekében végzett tevékenység esetén a díjfizetési kötelezettség alól felmentés adható.

6. Szankciók

20. § Az engedéllyel nem rendelkező, vagy lejárt engedély mellett történő munkavégzés esetén, illetve a helyreállítási kötelezettségek teljesítéséért, a jogszabályellenes magatartás jogkövetkezményeiért az felel, akinek az érdekében az út, vagy járda bontása történt.

21. § Jelen rendeletben foglaltak megsértése esetén Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés szabályairól és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete szerinti, a közterület engedély nélküli használatára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezés

22. § (1) E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

23. § A Rend rendelet II. Fejezet 13. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „o) közterület bontása esetében, ide nem értve az útrendelet hatálya alá tartozó utak és járdák bontását: 400.- Ft/m2/nap;

1. melléklet

KÉRELEM

helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

1./Az igénybevétel helye: ...................................................................................................................

célja: ....................................................................................................................................................

2./Annak a személyek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel

történik (a hozzájárulás jogosultja): ....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

A kivitelező neve, címe , telefon- és faxszáma: .................................................................................

.............................................................................................................................................................

Építésvezető neve, címe, telefonszáma: .............................................................................................

.............................................................................................................................................................

3./Az igénybe venni kívánt közút / közterület területe :

Úttest / kerékpárút / járda

úttest

kerékpárút

járda

a./ burkolata

b./ hosszúsága

………………….. m

………………….. m

………………….. m

c./ szélessége

………………….. m

………………….. m

………………….. m

d./ nagysága

………………….. m2

………………….. m2

………………….. m2

Kapubejáró / parkoló / útárok

kapubejáró

parkoló

útárok

a./ burkolata

b./ hosszúsága

………………….. m

………………….. m

………………….. m

c./ szélessége

………………….. m

………………….. m

………………….. m

d./ nagysága

………………….. m2

………………….. m2

………………….. m2

Útpadka / zöldfelület / egyéb terület

útpadka

zöldfelület

egyéb terület

a./ burkolata

b./ hosszúsága

………………….. m

………………….. m

………………….. m

c./ szélessége

………………….. m

………………….. m

………………….. m

d./ nagysága

………………….. m2

………………….. m2

………………….. m2

4./Az igénybevétel

a./ kezdetének tervezett időpontja: .....................................................................................................

b./ befejezésének tervezett időpontja: .................................................................................................

5./A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a./ neve: ...............................................................................................................................................

d./ címe: .........................................................................................................................................

e./ telefonszáma: .................................................................................................................................

6./Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

a./ tulajdonosának neve: ......................................................................................................................

címe: ............................................................................telefon- és faxszáma:.....................................

b./ üzemeltetőjének neve: ...................................................................................................................

címe: ............................................................................telefon- és faxszáma:.....................................

Martonvásár, ..............év .....................hó ..........nap

......................................................

(cégszerű) aláírás

Szükséges mellékletek:

1. engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban,

2. közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 2 példányban,

3. igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 2 példányban

4. helyreállításra vonatkozó terv/megrendelő

5. egyéb alátámasztó dokumentum

2. melléklet


1.


Közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak

Kategória

Díj

1.1.

I. díj kategória 24 órát meg nem haladó bejelentett igénybevétel

0 Ft/m2/nap

1.2.

II. díj kategória ( aszfalt burkolatú utak legfeljebb a keresztmetszet 50%-ig felbontva)

100,- Ft/m2/nap,(legalább 1000.-Ft)

1.3.

III. díj kategória (egyéb közutak, járdák)

60,- Ft/m2/nap (legalább 1.000.-Ft)

2.

Figyelembe veendő egyéb szempontSzempont

Szorzószám

2.1.

Közút teljes lezárása

5

2.2.

Engedély, bejelentés nélküli közterület igénybevétel

15

2.3.

5 évnél nem régebben készült útburkolat igénybevétele esetén

20