Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2020. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról [1]

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. A rendelet hatálya, a közművelődési feladatellátás helyi alapelvei


1. § (1) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed

a) a Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által alapított, fenntartott közművelődési intézményekre és szervezetekre,

b) a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira,

c) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel az önkormányzat közművelődési feladatokra megállapodást köt.

d) mindazokra, akik az önkormányzat közművelődési feladatellátásában részt vesznek vagy abban részesülnek.

2. §      A város minden lakosának és közösségének joga, hogy

a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait,valamint a közművelődési megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat,

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben, közösségi színtereken gyakorolhassa és azoktól szakmai segítséget kapjon.

3. § Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a település fejlesztését a településen kialakult művelődési hagyományokra, a város fejlesztésének koncepciójára, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva, pályázatokon való részvétel mellett, a helyi lakosság elvárható igényeinek kiszolgálása és a családbarát turizmus lehetőségeinek felkutatása és kihasználása érdekében, a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse.


2. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok


4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti, e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, és

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával

(a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.

5. § Az önkormányzat közművelődési feladatának tekinti a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a), b), valamint e) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat.

6. § (1) A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása alapszolgáltatás körében különösen:

a) a helyben tevékenykedő egyesületek, szervezetek, alapítványok támogatását,

b) az iskolai képzést kiegészítő tevékenységek közül a nyelvi, a számítástechnikai és a képességfejlesztő formák, alkotótáborok szervezését,

c) a humán és közhasznú információs szolgáltatások és fórumok szervezését,

d) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeinek kulturált kiszolgálását.

(2) A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás körében különösen:

a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását, a város kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és a szellemi vonzerő növelése érdekében, valamint a helyi kitüntetések ápolását,

b) a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét, helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,

c) a környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztését,

d) családbarát egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat, különösen a nyilvános könyvtári ellátás és az Óvodamúzeum működéséhez kapcsolódó közművelődési feladatellátást,

e) a helyi hagyományokon alapuló nagyrendezvények szervezését, az ünnepek kultúrájának gondozását, különös tekintettel a Brunszvik-Beethoven-Dreher kultúrkörbe tartozó emlékek ápolását,

f) a hagyományos ünnepek közismertté tételét,

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet, a közösségi művelődés színtereinek és infrastruktúrájának biztosítását, kapcsolódó szolgáltatások kiépítésének ösztönzését, a művészeti tevékenységek és a sport támogatását, idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenységek színterének biztosítását és a közművelődési helyszín biztosításával kapcsolatos szolgáltatási feladatokat

h) a gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését,

i) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más nemzetiségi kultúrák megismertetését, bemutatását, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

j) kapcsolat építését a határon túli magyarság művelődési közösségeivel és a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

k) az iskolarendszeren kívüli, az öntevékeny és önképző formák, az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, felnőttképzési lehetőségek megteremtését,

l) az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását,

(3) A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása alapszolgáltatás körében különösen:

a) az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

b) együttműködés kialakítását a közművelődés és a helyi művészeti élet támogatóival.


3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


7. § [2](1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségét intézményben, közszolgáltatási szerződés keretében, közművelődési megállapodás alapján látja el, továbbá közösségi színterek fenntartásával biztosítja.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a Kult. tv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését. 

7/A. §[3] Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmény: MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MartonSport NKft.).

a) A közművelődési feladatellátás formája: közművelődési intézmény

b) A közművelődési intézmény típusa: integrált közművelődési intézmény, Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: BBK)

c) A feladatellátás módja: az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal kötött közszolgáltatási szerződés.

d) A Martonvásár Kft. közművelődési és kulturális feladatok ellátására kötött közművelődési megállapodás alapján látja el a Kult. tv. 76. § (3) bekezdése szerint a közművelődési alapszolgáltatásokat.

e) Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

f) Telephelyei:

fa) Tóth Iván Sportcsarnok, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

fb) Horváth Ottó Sportközpont, 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 17.

fc) BBK, 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

fd) Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény, 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

fe) Martonvásári Városi Könyvtár, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

ff) Ifjúsági és közösségi színtér - klubterem, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1. 

8. §[4] (1) A BBK és az intézménnyel együttműködő civil szervezetek, valamint az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek - a középtávú közművelődési koncepció figyelembe vételével készült - éves munka- és szolgáltatási tervet (rendezvénytervet) nyújtanak be a tárgyévet megelőző év utolsó rendes képviselő-testületi ülésére. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves munka és szolgáltatási tervek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott, kultúráért felelős bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezése után kerülnek előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

9. § Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátó szervezetek a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a település polgárait

a) elektronikus úton, kiemelten az önkormányzat és intézményei honlapján, továbbá egyéb közösségi média felületeken,

b) írott sajtó útján, elsősorban a Forum Martini önkormányzati lapban,

c) plakátokon, hirdetőtáblákon, műsorfüzetekben és szórólapokon. 

10. §[5] (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatokat közösségi színterein keresztül látja el.

(2) Az önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatai folyamatos ellátása és megvalósítása érdekében közművelődési színtérként a következő helyszíneket működteti:

a) BBK (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

b) Martonvásári Városi Könyvtár (Martonvásár, Szent László út 2.),

c) Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény (Martonvásár, Dózsa Gy. út 13.),

d) Ifjúsági és közösségi színtér – klubterem (Martonvásár, Deák F. u. 1.).

(3) Az önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatai folyamatos ellátása és megvalósítása érdekében igény szerint kijelöli

a) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola tornatermét és udvarát (tanítási időn kívül)

b) a város egyes, nagyobb rendezvények megtartására alkalmas közterületeit, melyek különösen:

ba) Emlékezés tere

bb) Ifjúsági park

bc) Brunszvik Teréz Óvoda aulája és udvara (nevelési időn kívül)

bd) Polgármesteri Hivatal udvara és tanácsterme

c) külön megállapodás szerint

ca) a Brunszvik-kertet,

cb) a Tóth Iván Sportcsarnokot és a Horváth Ottó Sportközpontot .

11. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a településen működő közösségi színterekkel,

b) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel,

c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

d) az egyházakkal,

e) a városban működő köznevelési intézményekkel,

f) a Helyi Értéktár Bizottsággal,

g) azokkal az országos szervezetekkel, amelyek a város területén érdekeltek vagy érdekeltségekkel rendelkeznek,

h) más önkormányzatokkal és kulturális intézményekkel.

12. § (1) A 11. § szerinti együttműködés módjai kiemelten:

a) az önkormányzat a feladatellátásba bevont, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatatok megvalósítására közművelődési megállapodást köt a Kult. tv-ben meghatározott tartalommal,

b) a Bizottság – a képviselő-testület által átruházott hatáskörében, évente, az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépését követően, a költségvetésben erre a célra biztosított előirányzat erejéig, az e rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatok ellátása érdekében kiírt - közművelődési pályázatra jelentkezett civil szervezet részére támogatást ítél meg, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és államháztartáson kívüli és belüli forrás átadására vonatkozó szabályokról szóló helyi rendeletben foglaltak figyelembevételével,

c) a Képviselő-testület egyedi támogatást állapít meg az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában együttműködést vállaló részére az államháztartáson kívüli forrás átvételére és államháztartáson kívüli és belüli forrás átadására vonatkozó szabályokról szóló helyi rendeletben foglaltak figyelembevételével.

12/A. §[6] (1) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet közművelődési alapszolgáltatások - a Kult. tv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő - biztosítására és közösségi tér fenntartására, melybe a Kult. tv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:

a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények,

b) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei,

c) közművelődési célú társadalmi szervezetek, valamint

d) közművelődési célú gazdálkodó szervezetek.

(2) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni,

a) amely rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,

b) amelyet a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vett, és

c) amelynek köztartozása nincs.

(3) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha  

a) közművelődési végzettséggel és

b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint

c) köztartozása nincs.

(4) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

a) alapdokumentumában szerepel a közművelődési tevékenység, és

b) a részvénytársaság esetében az igazgatóság, a korlátolt felelősségű társaság és közkereseti társaság  esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja közművelődési szakember. 

13.§ (1) A helyi közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladat- és hatáskörökben a Bizottság gyakorolja.

(2) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület és bizottságai munkatervében meghatározottak szerint kötelesek beszámolni évente.


4. A közművelődés finanszírozása


14. § (1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása

a) az önkormányzat éves költségvetési előirányzataiban foglaltak, beleértve az állami támogatást is (saját forrás),

b) az államháztartáson belülről vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások, és a működésből adódó szolgáltatási bevételek,

c) pályázati források.

(2)[7] A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésének összeállítása során, a benyújtott munka- és szolgáltatási tervek figyelembe vételével biztosítja. 

(3) Az önkormányzat

a) a közművelődési feladatellátást végző önkormányzati intézmény működési költségeit a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint finanszírozza,

b) a közművelődési megállapodás alapján adott szervezet által vállalt alapszolgáltatásokért járó díj összegét évente állapítja meg költségvetési rendeletében.

15. § (1) A közművelődési feladatellátást biztosító szervezetrendszer finanszírozása az alábbi sorrend figyelembe vételével történik:

a) BBK,

b) közművelődési megállapodás vagy együttműködési megállapodás alapján működő szervezetek,

c) egyéb helyben tevékeny civil szervezetek,

d) más feladatellátók.

(2) Az önkormányzati ünnepségek, kiemelt rendezvények megrendezéséhez a Képviselő-testület által nyújtandó támogatás összegét az önkormányzat éves költségvetése önálló előirányzatként tartalmazza.

16. § (1) A díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről tárgyévet megelőzően, de legkésőbb a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni. 

(2) Közösségi színtér gazdasági célú és a magán szférát érintő rendezvényekre történő igénybevétele esetén az igénybevevő a Képviselő-testület által meghatározottak szerint bérleti díjat köteles fizetni.


5. Záró rendelkezések


17. § (1) Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon történő közzé tételen kívül, a rendeletben nevesített közművelődési színtereken is ki kell helyezni, azok lakossági forgalom számára megnyitott terében.

18. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete.                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2019. február 13.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                            aljegyző          


   


[1]

Egységes szerkezetben a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020.07.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 1-jétől

[3]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a egészítette ki. Hatályos: 2020. július 1-jétől

[4]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 1-jétől

[5]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 1-jétől

[6]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a egészítette ki. Hatályos: 2020. július 1-jétől

[7]

A rendelet szövegét a 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 1-jétől