Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által az államháztartáson kívüli forrás átvételére és államháztartáson kívüli és belüli forrás átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2019. 04. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által az államháztartáson kívüli forrás átvételére és államháztartáson kívüli és belüli forrás átadására vonatkozó szabályokról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartás körébe tartozó és nem tartozó jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: támogatott), aki részére a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás, Támogató) pénzeszközt ad át, vagy államháztartáson körébe nem tartozó jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. § (1) A Társulás Tanácsa a költségvetésről szóló határozatában meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(2) A céljellegű támogatás általános működési célú támogatás, amely a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában támogatásnak minősül a Társulás által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből a Társuláson keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

3. § (1) Támogatásban az részesülhet, akinek javára a Társulás mindenkori költségvetési előirányzatában nevesítetten támogatás került megállapításra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megítélésének további feltétele, hogy a támogatott a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és a székhelye szerinti önkormányzati, állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

4. § A támogatásokról a tárgyévi költségvetési határozatban, önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Társulás Tanácsa dönt.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Társulás elnökéhez kell benyújtani.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, székhelyét vagy címét, elérhetőségét, képviselője nevét, adószámát, bankszámlaszámát, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

6. § (1) A Társulás által nyújtott támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 • a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
 • b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
 • c) a forrás összegét,
 • d) a forrás felhasználásának célját,
 • e) a forrás felhasználásának feltételeit,
 • f) a pénzügyi teljesítést,
 • g) a teljesítés ütemezését,
 • h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
 • i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
 • j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatás kifizetése, folyósítása egy összegben, utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás formájában történik.

(3) A Társulás Tanácsa a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatási megállapodás aláírására a Társulás Tanácsa döntése esetén az elnök jogosult.

(7) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását a Társulás elnökének külön erre irányuló utasítása alapján a Társulás munkaszervezete jogosult ellenőrizni.

(9) A támogatás felhasználásának kezdő időpontja tárgyév január 1., végső határideje tárgyév december 31.

7. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről - értékhatárra tekintet nélkül - megállapodást kell kötni. A megállapodás megkötésére az elnök jogosult.

8. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni, elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:

 • a) rövid szöveges beszámolót a támogatás felhasználásáról,
 • b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, melyek eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét,
 • c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,
 • d) egyéb, a szerződésben meghatározott igazolást (pl. felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, teljesítésigazolás)

(2) A támogatás tekintetében az elszámolási határidő a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint, de legkésőbb tárgyév december 31.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat ellenőrizni kell, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 6. § (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles a Társulás számlájára visszafizetni.

(7) A támogató ellenőrzést végezhet a Társulás költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(8) Elutasított, vagy részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét a Társulás számlájára a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 30 napon belül visszafizetni.

(9) Támogató a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

9. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

 • a) a támogatást nyújtó megnevezését,
 • b) a támogatott nevét, címét,
 • c) a támogatott képviselőjének nevét,
 • d) a támogatás összegét és célját,
 • e) a támogatás átutalásának idejét,
 • f) a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét,
 • g) az elszámolás időpontját, valamint
 • h) az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, számát.

10. § (1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan a Társulást az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(2) A kedvezményezettek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a székhelytelepülés jegyzője annak honlapján közzéteszi a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül.

(3) A támogató a támogatás elbírálására, folyósítására és ellenőrzésére irányuló eljárás során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelheti a támogatás megítélésével összefüggő adatokat.

11. § Jelen rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.