Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

  9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata

2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2018. évi teljesítését
1.926.469

E Ft 

költségvetési bevétellel,
2.542.241

E Ft 

finanszírozási bevétellel,

336.182

E Ft 

személyi juttatással,
72.148

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

429.882

E Ft 

dologi kiadással,
294.454

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,


798.192

E Ft 

felhalmozási kiadással,

866.154

E Ft 

finanszírozási kiadással,


hagyja jóvá az 1-19. mellékletek szerinti tatalommal.(2)

Az Önkormányzat és intézményei

a) 2018. évi költségvetési maradványát

1.671.698

E Ft-ban


b) a sajátos elszámolások kötelezettségeivel helyesbített maradványát

1.605.634

E Ft-ban


c) a felhasználható (pénzeszköz) maradványát1.605.634

E Ft-ban


állapítja meg.


(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából

eredő visszafizetési kötelezettséget 141 E Ft-ban hagyja jóvá.

 2.§ [2]​Az Önkormányzat 13. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt maradványa 62.425 E Ft.

  

  


3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

4.§  Elrendeli a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.

5. §  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


     Dr. Szabó Tibor                                                                                                         Miklósné Pető Rita

         polgármester                                                                                                                  aljegyző
Kihirdetve: 2019. május 15.                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                                                                     aljegyző

                   


               


[1]

Egységes szerkezetben a Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 9/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel

[2]

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

Mellékletek