Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 15

[1]Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


  1. fejezet

A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Testület), annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

(3) A Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek          

  1. az Önkormányzat
  2. és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,  
  3. Brunszvik Teréz Óvoda,
  4. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

(továbbiakban: intézmények), melyek gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

(4) A Testület a 2020. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá.

2. §A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit 196.110 E Ft-tal növeli és 2. 412.602 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.[2]

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait 196.110 E Ft-tal növeli és 2.412.602 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1.-6. melléklet szerint.[3]                               

(2) A beruházásokat és felújításokat a 7-8. mellékletek tartalmazzák

(3) A Martongazda Nonprofit Kft. és a Martonsport Nonprofit Közhasznú Kft. önkormányzati finanszírozását és kötelező feladatait az 5.f melléklet, míg feladatonkénti részletes finanszírozását a mellékelt tájékoztató tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzat 51,5 fő, amelynek részletezését az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal bér- és létszámgazdálkodása a bértömeg gazdálkodás szabályai szerint történik.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi, több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

6.§ A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására is – az igénybe vehető likvidhitel keretösszegét legfeljebb 120.000 E Ft-ban határozza meg.

7. §  (1) Az intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, továbbá az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények,  költségvetésüket érintő pénzforgalmukat önálló intézményi fizetési számlán bonyolítják.

(3) A Hivatal, az önkormányzat és intézményei közötti - a feladatok finanszírozására szolgáló - pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti.

(4) A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalványrendelet alapján, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

(5) A 2019. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, elsősorban tartalékképzésre fordítható, melynek céljait a 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai részére havonta nettó 5.000 Ft/fő (és járulékai) SZÉP kártya támogatást biztosít.

(7) A polgármester és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselői részére megállapított SZÉP kártya támogatás összege 231.900 Ft/fő, járulékokkal együtt.

(8) A Polgármesteri Hivatal

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

b) középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.


 II. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK


8. § (1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait az 5/g melléklet szerint állapítja meg. A Testület a tartalék előirányzatok felhasználást a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A Testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a Polgármester az intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(4)       Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

(5) A jóváhagyott létszám és bérelőirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

a) a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat hatáskörében átmenetileg sem használhatja fel,

b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

(6) A feladatmutató alapján állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

9. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználásáról – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a Polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.

10. § E rendelet 1. mellékletekben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

11. § A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni a 5-6. számú mellékletek szerint.

12.§  Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként felhasználást követő 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni.


 III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA


13. § (1)          Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, a 8.§ (1)-(3), bekezdései és 9. §-a figyelembevételével legalább az időszaki (féléves, háromnegyed éves, éves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörében, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

(3) Az intézmények vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett - a kitűzött célra használhatják fel.IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.
    Dr. Szabó Tibor                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       polgármester                                                                                jegyző

[1]

 Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020 (IV. 30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben, hatályos 2020. május 1-től.

[2]

A rendelet szövegét a 11/2020 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1 . §-a módosította. Hatályos: 2020. május 1.-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2020 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2 . §-a módosította. Hatályos: 2020. május 1.-től

Mellékletek