Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok

1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározott személyekre.

2. § (1) Az Szoctv.-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint átruházott hatáskörben a polgármester dönt

 • a) települési támogatás megállapításáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével,
 • b) rendkívüli települési és karantén támogatás megállapításáról,
 • c) köztemetés elrendeléséről.

(2) Az Szoctv.-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint átruházott hatáskörben Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága (a továbbiakban: Humán Bizottság) dönt a pályázat útján igényelhető települési támogatásokról a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére.

2. Eljárási szabályok

3. § (1) A szociális ellátások igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.

(2) Kérelmet egész évben folyamatosan lehet benyújtani a hatáskör gyakorlójának címezve levélben vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), kivéve a 30. § (1) bekezdésének h) pontját.

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, annak intézményei, valamint a településen működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil szervezetekkel együttműködnek és a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezhetik.

(4) A kérelmet az e rendeletben az egyes ellátási formára meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani a rendelet mellékletei szerinti kérelemnyomtatványon.

(5) A kérelmezőnek, jogosultnak (a továbbiakban: kérelmező) a kérelemben, illetőleg annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatait az Szoctv. 4. § (1) bekezdésében és 10. §-ában foglaltak figyelembevételével, a tartalmuk tekintetében jelen rendeletben meghatározott nyilatkozatokkal és igazolásokkal kell igazolni.

(6) A jövedelem az alábbi dokumentumokkal igazolható:

 • a) a kérelem beadását megelőző havi munkabérből származó nettó jövedelem és táppénz a munkáltató által a jelen rendelet 1. mellékletén kiállított igazolás, mely részletezze a pénzbeli és természetbeni juttatások havi összegét is,
 • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan pedig könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap,
 • d) gyermektartásdíj tekintetében a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegére vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt átvételi elismervény vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolás, a tartásdíjat jogerősen megállapító bírói ítélet, és a kötelezett jövedelemigazolása vagy nyilatkozata,
 • e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás megállapításáról szóló határozat, valamint a munkaügyi szerv által a nettó kifizetésről kiállított igazolás,
 • f) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés,
 • g) alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata.
 • h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(7) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hatáskör gyakorlója ellenőrizheti, ennek körében

 • a) megkeresheti az illetékes adóhatóságot,
 • b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
 • d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót,
 • e) elrendelheti környezettanulmány készítését, különös tekintettel az Szoctv. 10. § (6) bekezdésében foglaltak vizsgálatára vonatkozóan.

(8) A jelen rendeletben szabályozott ellátások tekintetében az elektronikus ügyintézés nem lehetséges.

(9) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszűntetése céljából az Szoctv. 18-19. §-ában foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet, a szükséges adatokat kezeli.

4. § (1) A támogatás folyósítása készpénzben, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

(2) A megállapított támogatás folyósítása

 • a) elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő átutalással, vagy
 • b) folyószámla hiányában az ügyfél lakóhelyére/tartózkodási helyére postai úton történő kifizetéssel, vagy
 • c) amennyiben a kérelem jellegéből és sürgősségéből adódóan indokolt, készpénzben, illetőleg utalványként történő kifizetéssel a Martonvásári Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

 • a) a pénzbeli települési támogatás visszafizetésére;
 • b) természetben nyújtott települési támogatás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítése az igénybevételről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás utáni megtérítés összege - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre méltányosságból

 • a) elengedhető,
 • b) csökkenthető,
 • c) megtérítésére részletfizetés állapítható meg.

II. FEJEZET ESETI ÉS RENDSZERES JELLEGGEL NYÚJTHATÓ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

4. Ellátási formák

6. § (1) Az önkormányzat szociális rászorultság esetén

 • a) települési támogatást nyújt
  • aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  • ab) a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez,
  • ac) közép- és felsőfokú tanulmányok folytatásához,
  • ad) a kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt (a továbbiakban: fiatal felnőtt) táboroztatásához,
  • ae) a helyi közlekedés, valamint a távolsági (helyközi) közlekedés költségeihez való hozzájáruláshoz,
 • b) rendkívüli települési támogatást nyújt
  • ba) azok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
  • bb) az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezésére,
  • bc) azok részére, akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak; továbbá
 • c) köztemetést nyújt.

(2) Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

7. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési és karantén támogatást nyújt az átmenetileg nehéz helyzetbe került kérelmező és vele együtt karanténba helyezett családtagjai számára, amennyiben az élethelyzetükben bekövetkezett változást önerőből megoldani nem tudja.

(2) A rendkívüli települési és karantén támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(3) A 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont és ab) alpont szerinti jogcímen nyújtott települési támogatási formák egyidejű, egymással párhuzamos megállapítása kizárt.

5. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

8. § Eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

9. § A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás különösen az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos díjak kiegyenlítésére igényelhető: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez.

10. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás havi összege

 • a) a lakás fenntartásához elismert havi költség 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 • b) a lakás fenntartásához elismert havi költség és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás elsősorban természetben nyújtható, és azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetben folyósított támogatás a szolgáltató részére történik közvetlen átutalással a szolgáltató hivatalos pénzforgalmi számlájára, vagy postai csekkbefizetés formájában az önkormányzati szociális intézmény közreműködésével.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani.

11. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 • a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás

 • a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

12. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében elismert lakásnagyság

 • a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 • b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 • c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 • d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 • e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────


x 0,15,

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

13. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani, már a kérelem benyújtásának időpontjában, valamint a jogosultság fennállása alatt.

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat

 • a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
 • b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
 • c) lakókörnyezetében hulladékot nem halmoz fel,
 • d) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, a füvet lenyírja,
 • e) az állattartásra vonatkozó helyi szabályokat betartja, továbbá
 • f) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról, télen a hó eltakarításról és a jégmentesítésről megfelelően gondoskodik.

(3) A támogatás iránti kérelem elbírálásához be kell szerezni az önkormányzati szociális intézmény által készített környezettanulmányt a lakókörnyezet rendezettségéről. Az (1) bekezdésben foglaltak betartása a jogosultság fennállása alatt bármikor ellenőrizhető előzetes bejelentés nélkül is.

(4) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, öt napos határidő kitűzésével fel kell hívni a kérelmezőt - az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti feltételek hiánya miatt a támogatás iránti kérelem elutasításra vagy a már megállapított támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan

 • a) a döntés véglegessé válásától számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást iránti kérelmet, valamint
 • b) a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.

14. § (1) Az igénylő csak az általa lakott, lakhatására szolgáló lakóingatlanra vonatkozóan igényelheti a jelen támogatási formát.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától. E bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

15. § (1) A kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • a) a kérelmezőnek és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata vagyonáról,
 • b) bérlet, albérlet esetén eredeti bérleti szerződés bemutatása,
 • c) társasházi lakás - akár saját tulajdonú, akár bérelt – esetén a közös képviselő igazolása, nyilatkozata a közös költségekről,
 • d) az elismert lakásnagyság hitelt érdemlő módon való igazolása, különösen adásvételi szerződés, bérleti szerződés útján,
 • e) közüzemi szerződések vagy azokhoz tartozó számla másolata.

6. Lakhatáshoz kapcsolódó hátralékcsökkentéshez nyújtott települési támogatás

16. § Eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtható a szociálisan rászorult személyek részére lakhatáshoz kapcsolódó hátralékcsökkentéshez települési támogatás.

17. § (1) A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól hátralékcsökkentő támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt,

 • a) akinek a hátraléka közüzemi szolgáltatásonként meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a 20. § (1) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
 • b) akinél közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták vagy bizonyítottan ki fogják kapcsolni.

(2) Nem nyújtható hátralékcsökkentő támogatás

 • a) banki lakáskölcsön,
 • b) áruhitel,
 • c) autóvásárlásra fordított kölcsön
 • d) egyéb személyi hitel

törlesztéséhez.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megítélésének feltétele, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg jelen rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összeghatárt.

(4) Hátralékcsökkentő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

(5) A kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

18. § A hátralékcsökkentő támogatás időtartama, megállapított részletfizetési kedvezmény esetén, legfeljebb 6 hónap.

19. § (1) A hátralékcsökkentő támogatás mértéke nem haladhatja meg a hátralék 75%-át, és összege egy naptári évben a mindenkori öregségi nyugdíj 400 %-át.

(2) Hátralékcsökkentő támogatás esetén a támogatás jogosultja javára megállapított összeget a követelés jogosultjának kell közvetlenül folyósítani.

(3) A hátralékcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő települési támogatásnak minősül.

(4) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a rendszeres jelleggel nyújtott hátralékcsökkentő támogatás lezárásától - ide nem értve a 11. § (3) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet ismételten hátralékcsökkentő támogatásban.

(5) A 12. § (1)-(4) bekezdéseit jelen támogatási formára is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az ott leírtak nem teljesülnek, ennek megállapításától számított 36 hónapon belül hátralékcsökkentő támogatás ismételten nem állapítható meg.

20. § (1) A 18. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

 • a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),
 • b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
 • c) a lakbérhátralék.

(2) A 18. § (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7. Pályázat útján igényelhető települési támogatások

21. § (1) Pályázat útján a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
 • b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %- át)
 • c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke - a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,5 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

 • a) akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés),
 • b) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • c) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb

 • a) 100.000.-Ft általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint
 • b) 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén.

(4) A pályázatot a rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

22. § (1) Pályázat útján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában (a továbbiakban: Iskola) alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,”
 • b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %- át
 • c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

 • a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 5. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(5) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 22. §-ában és 23. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 22. § és 23. § tekintetében egybe kell számítani. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

23. § (1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %- át
 • c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00,
 • d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

 • a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,
 • c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 6. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(5) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 22. §-ában és 24. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 22. § és 24. § tekintetében egybe kell számítani.

(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

24. § (1) Pályázat útján évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, továbbá
 • c) igazolt tanulmányi átlaga legalább 4,00.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

 • a) aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés),
 • b) akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • c) aki egyszülős családban él.

(3) A támogatás összege évente legfeljebb 150.000.-Ft/fő.

(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

25. § (1) Pályázat útján, 14 éven aluli gyermeke után, évente egy alkalommal támogatásban részesíthető a gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulás céljából legfeljebb egy tábor vonatkozásában a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az a törvényes képviselő,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %- át)

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

 • a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 50.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(5) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(6) Aki a jelen paragrafus (5) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(7) A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

26. § (1) Pályázat útján nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt – törvényes képviselője által benyújtott kérelmére - évente egy alkalommal támogatásban részesíthető táboroztatás költségeihez való hozzájárulás céljából a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, ha

 • a) a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • b) a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) A támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként évente legfeljebb 50.000.-Ft.

(3) A pályázatot a rendelet 9. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek fedezésére használható fel, mellyel a törvényes képviselő köteles elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján jelen paragrafus szerinti pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

(6) A pályázónak igazolást kell becsatolnia a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek, fiatal felnőtt táboroztatását vállalja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

27. § (1) Pályázat útján - évente legfeljebb két alkalommal a Humán Bizottság által kiírt pályázat alapján - köznevelési, felsőoktatási intézménybe vagy munkahelyre való beutazás céljából, Martonvásár várostól legfeljebb 60 km-es körzeten belül a helyi vagy távolsági közlekedéshez szükséges havi vagy éves bérlet megvásárlásához támogatásban részesíthető az a saját jogán igénylő nagykorú pályázó, valamint kiskorú esetében annak törvényes képviselője,

 • a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata alapján életvitelszerűen itt él,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.

(2) A pályázónak - hivatalosan a munkáltató vagy a köznevelési, felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással - igazolnia kell, hogy az úticélként megjelölt település vonatkozásában munkaviszonya vagy tanulói, hallgatói jogviszonya fennáll.

(3) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a pályázatban megjelölt utazási költség megfizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(4) Aki jelen paragrafus (3) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

(5) A pályázatot a rendelet 10. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

28. § (1) A pályázatokat évi legfeljebb két alkalommal – a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevétele mellett - a Humán Bizottság írhatja ki Martonvásár város honlapján és önkormányzati lapjában.

(2) A pályázatokról a Humán Bizottság a beadási határidőt követő ülésén dönt.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

 • a) a pályázat célját,
 • b) a pályázaton való részvétel feltételeit, a benyújtás módját, határidejét, feltételeit,
 • c) a pályázat elbírálásának feltételeit,
 • d) a támogatás mértékét.

(4) A pályázat elbírálásáról a pályázókat a bírálatot követő 30 napon belül értesíteni kell.

8. Rendkívüli települési támogatás

29. § (1) Eseti jelleggel nyújtható rendkívüli települési támogatás azoknak, akik a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen élnek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen

 • a) betegséghez,
 • b) halálesethez,
 • c) elemi kár elhárításához,
 • d) gyógyszerkiadások csökkentéséhez,
 • e) iskoláztatáshoz óvodáztatáshoz,
 • f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
 • g) nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs- rehabilitációs ellátáshoz, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez,
 • h) kizárólag adott naptári év január 1. napjától március 31. napjáig, és adott naptári év október 1. napjától december 31. napjáig, ezen időszakonként legfeljebb 2 alkalommal – tűzifavásárláshoz,
 • i) élelmiszervásárláshoz vagy ruházat megvásárlásához.

(2) Nem részesíthető az iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz igényelhető rendkívüli települési támogatásban ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő, vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató, aki jelen rendelet 22-25. § szerinti támogatásban részesült.

(3) Az (1) bekezdésében szereplő támogatási lehetőségek közül egy kérelemben kizárólag egy támogatási cél jelölhető meg.

30. § (1) Eseti jelleggel nyújtható veszélyhelyzeti támogatás a 30. § (1) bekezdésében megjelölt célokra azoknak, akik Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról átmenetileg nem tudnak gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésében szereplő támogatási lehetőségek közül egy kérelemben legfeljebb kettő támogatási cél jelölhető meg.

31. § (1) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

 • a) az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 • b) gyermekét, (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 • c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át.

(2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel az is, aki a 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti többletkiadás bekövetkezése folytán a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül közeli hozzátartozója eltemettetéséről maga gondoskodik és

 • a) a temetés költségei nem haladják meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségek 150 %-át, valamint
 • b) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át.

(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel évente egy alkalommal a 30. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti többletkiadás bekövetkezése esetén az is, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. Jelen bekezdésben foglaltak esetén a támogatás összege a közigazgatási határozatban foglaltak szerinti célra szabadon használható fel.

(4) A 30. § (1) bekezdés c) pontja szempontjából nem minősül elemi kárnak, ha annak bekövetkezése a kérelmezőnek vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozójának felróható okból, súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be, vagy rendszeres karbantartással megelőzhető lett volna.

(5) Nem részesülhet eseti támogatásban a 30. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen a személy, gyermeke jogán, akinek tekintetében a Magyar Államkincstár az iskoláztatási támogatást szüneteltetését jogerősen elrendelte.

(6) Nem állapítható meg a 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a korábban elhunyt személy újratemetésének költségeire.

(7) Jelen rendelet 32. §-ában foglaltaktól eltérően - rendkívüli települési támogatásban részesíthető azon nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, aki a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.

32. § Rendkívüli települési és karantén támogatásban – egyedi mérlegelés alapján, a 32. § (1)-(3) bekezdéseiben, 34. §-ban, 30. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásának mellőzése mellett - az a személy részesíthető, ahol a háztartásban a járványhelyzettel kapcsolatban elrendelt hatósági döntéssel (pl. karantén, igazolt fertőzés, egyéb hatósági döntés) összefüggésben felmerülő élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti.

33. § Életét, testi épségét veszélyeztető, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatásban részesíthető az is, aki jelen rendelet 26. § (3) bekezdése, és 35. § (2) bekezdés szerinti feltételeket adott évre vonatkozóan kimerítette, a döntéshozó egyéni mérlegelése alapján.

34. § (1) A rendkívüli települési támogatás maximális összege

 • a) évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 500%- át,
 • b) nem haladhatja meg a 26. § (1) bekezdés szerint megállapított támogatás esetén a 75.000,- Ft- összeget,

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 150.000,- Ft.

(3) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül a határozatban foglalt határidőig és módon, a határozatban dátumszerűen megjelölt időszakra, legfeljebb 3 hónapnyi időintervallumban keletkezett számla bemutatásával. Amennyiben a kérelmező, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti vele egy háztartásban élők elszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőig nem tettek eleget, a kérelem beadásának időpontjától számított 2 év időtartamig a háztartás tagjai nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban.

35. § (1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 11. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Jelen rendelet 3. § (6) bekezdésben foglalt dokumentumokon kívül a kérelemhez minden esetben, céltól függően, csatolni kell

 • a) betegség esetén: 30 napnál nem régebbi eredeti háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést;
 • b) halálesethez kapcsolódóan: a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi eredeti számlát, valamint az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolt példányát, a temettető és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását;
 • c) elemi kár elhárításához: a rendőrség vagy a katasztrófavédelem által felvett jegyzőkönyvet, igazolást,
 • d) gyógyszerkiadások csökkentéséhez: 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolást, miszerint a kérelmező az adott gyógyszereket szedi, valamint gyógyászati segédeszközök esetén szakorvosi igazolást,
 • e) iskoláztatáshoz kapcsolódó költségek támogatása esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,
 • f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez a terhesgondozási könyv másolatát és 30 napnál nem régebbi védőnői igazolást,
 • g) nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs- rehabilitációs ellátáshoz, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez gyámhatóság gondnokkirendelő, nevelésbe vételt elrendelő, utógondozói ellátást elrendelő határozatát, továbbá orvosi, szakorvosi javaslatot a fogyatékkal élő gyermek habilitációs- rehabilitációs ellátásának szükségességéről.

(2) A kérelem elbírálásához hivatalból, belföldi jogsegély keretében be kell beszerezni céltól függően, az alábbi dokumentumokat, igazolásokat, valamint a tényállás tisztázása érdekében meg kell keresnie az eljáró szervnek az illetékes hatóságot:

 • a) az önkormányzati szociális intézmény által készített környezettanulmányt, véleményt;
 • b) az illetékes gyámhatóság vagy Magyar Államkincstár igazolását iskoláztatási támogatás szünetelése tárgyában,
 • c) a járási hivatal nyilatkozatát, adatszolgáltatását annak érdekében, hogy a kérelmező ápolási díjban részesül-e.

36. § (1) Rendkívüli települési és karantén támogatás iránti igénylés esetén nem kell alkalmazni a 36. §-ban foglaltakat.

(2) A rendkívüli települési és karantén támogatás

 • a) iránti igénylés benyújtható teljes bizonyító erejű magánokirati formában papír alapon, formanyomtatvány alkalmazás nélkül, szöveges indokolás és az igényelt támogatás összegének megjelölése mellett,
 • b) nyújtására javaslatot tehet a Szent László Völgye Segítő Szolgálat.

9. Természetbeni ellátások

37. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köztemetésnek van helye.

(2) A köztemetés költségét nem lehet a 35. § (2) bekezdés szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(3) A köztemetés helye: Martonvásár köztemető.

(4) Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján az eltartott eltemettetéséről az eltartó köteles gondoskodni, vagy ha az öröklési szerződés alapján az örökhagyó eltemettetéséről a szerződéses örökös köteles gondoskodni.

(5) A települési önkormányzat az Szt. 48. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint követelheti vissza a köztemetésből eredő költségeit.

(6) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(7) A köztemetés költségeiről szóló, az önkormányzat nevére és címére kiállított tételes számlát a temetkezési szolgáltató köteles a temetést megelőzően benyújtani az önkormányzathoz, melynek kiegyenlítésére legkésőbb a temetést követő 15 napon belül kerül sor.

38. § (1) Települési támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

 • a) élelmiszer támogatásként,
 • b) tüzelő segélyként,
 • c) gyógyszer támogatásként,
 • d) a közüzemi szolgáltatást nyújtó szolgáltató pénzforgalmi számlájára történő közvetlen átutalással.

(2) Rendkívüli települési támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

 • a) élelmiszer támogatásként,
 • b) tüzelő segélyként,
 • c) gyógyszer támogatásként.

39. § Rendkívüli települési és karantén támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

 • a) élelmiszer támogatásként,
  • aa) tartós élelmiszercsomag
  • ab) meleg étel

  formájában, továbbá

 • b) gyógyszer támogatásként.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

41. § Hatályát veszti a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

JÖVEDELEMIGAZOLÁS

15_2021_V12_települési támogatások_1mell.pdf

2. melléklet

Települési támogatási kérelem a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez

15_2021_V12_települési támogatások_2mell.pdf

3. melléklet

Települési támogatási kérelem a lakhatással kapcsolatos hátralékcsökkentés mérsékléséhez

15_2021_V12_települési támogatások_3mell.pdf

4. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók részére

15_2021_V12_települési támogatások_4mell.pdf

5. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociálisan rászoruló, legfeljebb 18 éves korú, alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók részére

15_2021_V12_települési támogatások_5mell.pdf

6. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociálisan rászoruló, tehetséges sportoló részére

15_2021_V12_települési támogatások_6mell.pdf

7. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociálisan rászoruló, jól tanuló felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók részére

15_2021_V12_települési támogatások_7mell.pdf

8. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociálisan rászoruló gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulásra

15_2021_V12_települési támogatások_8mell.pdf

9. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

nevelésbe vett kiskorú gyermek, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt táboroztatásának költségeihez való hozzájárulásra

15_2021_V12_települési támogatások_9mell.pdf

10. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

a helyi és távolsági közlekedés költségeihez való hozzájáruláshoz

15_2021_V12_települési támogatások_10mell.pdf

11. melléklet

KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás megállapításához

15_2021_V12_települési támogatások_11mell.pdf