Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2021. 10. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed a Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő szennyvíz víziközműre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira (tulajdonosok, tényleges használók a továbbiakban együttesen: érdekeltek), azon kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért a társulati érdekeltségi hozzájárulás korábbi megfizetését igazolni tudja.

(2) E rendelet tárgyi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult, az önkormányzat tulajdonában lévő és üzembe helyezett víziközművek közül a közműves szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos, a víziközmű beruházás befejezését követő rákötésekre terjed ki.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy - a közműhálózatra már rákötött - ingatlanon új érdekeltségi egység létesül, melyre új közszolgáltatási szerződést kötnek a közmű szolgáltatóval, vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki

 • a) arra, aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja,
 • b) arra, akinek az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • a) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért a lakossági felhasználók által fizetendő pénzösszeg.
 • b) Utólagos csatlakozó: aki a csatlakozás időpontjában meglévő víziközmű megvalósításakor a megvalósítási költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.
 • c) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy amennyiben önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.
 • d) Érdekeltségi egység:
  • da) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,
  • db) beépítetlen ingatlan esetében a városrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű, kialakított építési telek.
 • e) Lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági felhasználó.

3. A csatlakozás feltételei

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért a lakossági felhasználók közmű csatlakozási hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) kötelesek fizetni.

(2) A hozzájárulás megfizetése a víziközmű-hálózatra történő rákötési jogot biztosítja.

(3) A víziközmű–hálózatra történő rácsatlakozási költségeket – különösen tervezés, kivitelezés – a hozzájárulás nem tartalmazza.

4. § (1) A 3. § szerinti csatlakozás megkezdéséhez szükséges:

 • a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,
 • b) amennyiben a csatlakozás műszaki feltételei ezt indokolják, a közterület felbontásához, közút igénybevételéhez szükséges hozzájárulás,
 • c) az önkormányzati igazolás a rácsatlakozáshoz.

(2) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű–hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű–szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz a nem lakossági felhasználók esetében az önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásának feltétele a víziközmű-hálózaton az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi kérdéseiben történő megállapodás létrejötte a nem lakossági felhasználó és a tulajdonos önkormányzat között, a víziközmű-szolgáltató víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerinti bevonásával.

(3) A csatlakozás megkezdéséhez a (2) bekezdésben foglalt megállapodáson túl szükséges:

 • a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,
 • b) amennyiben a csatlakozás műszaki feltételei ezt indokolják, a közterület felbontásához, a közút igénybevételéhez szükséges hozzájárulás,
 • c) az önkormányzati igazolás a rácsatlakozáshoz.

(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű-szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

6. § (1) A hozzájárulást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg. Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli az ingatlanra még meg nem fizetett hozzájárulás kivéve, ha erről másként rendelkeznek a felek az adásvételi szerződésben.

(2) Az ingatlan jogcímmel rendelkező használója a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett a hozzájárulás megfizetésére.

7. § (1) A meglévő szennyvíz víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke 240.000.-Ft/érdekeltségi egység.

(2) A hozzájárulást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egy összegben kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a természetes személyek, külön kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesíthetők.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás összegét a határozat véglegessé válását követő naptól számított 15 napon belül egy összegben vagy – a határozat rendelkezése szerint – legfeljebb 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni az önkormányzat határozatban megjelölt költségvetési számlájára.

(5) A részletfizetési kedvezmény megszűnik és a hozzájárulásból még meg nem fizetett rész egy összegben esedékessé válik

 • a) a szennyvízelvezetési hellyel érintett ingatlan értékesítése,
 • b) részletfizetés két alkalommal történő elmulasztása, vagy
 • c) a fizetési kedvezményben részesülő elhalálozása

esetén.

8. § (1) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján rendelkezik a hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) A hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági határozatban kell megállapítani.

9. § (1) A kérelmet írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval, igény esetén külön részletfizetésre irányuló kérelemmel. A kérelem illetékmentes.

(2) A hozzájárulás megfizetéséről az önkormányzati igazolás akkor adható ki az érdekelt részére, ha

 • a) egyösszegű fizetés esetén
  • aa) postai úton történő befizetés alapján a csekk ellenőrző szelvénye bemutatásra kerül
  • ab) átutalással történő teljesítéskor a közmű-csatlakozási hozzájárulás a költségvetési számlán történő megjelenése ellenőrzésre kerül,
 • b) részletfizetés esetén az önkormányzattal erre vonatkozóan megállapodást köt és az abban foglaltak szerint a közmű csatlakozás teljes összege megfizetésre kerül.

(3) Az önkormányzati igazolás kiadása a hozzájárulás teljes összege megfizetésének igazolását követő 8 napon belül történik.

(4) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a hozzájárulás teljes összege és az ehhez kapcsolódó önkormányzati igazolás kiadásra nem kerül.

10. § (1) A hozzájárulás megállapítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajtást a döntéshozó, elsőfokú hatóság foganatosítja.

(2) A hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási eljárási szabályokat kell alkalmazni.

11. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § [1]

13. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.


[1] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.