Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 06. 30

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

2022.01.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed a Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő ivóvíz víziközműre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira (tulajdonosok, tényleges használók a továbbiakban együttesen: érdekeltek).

(2) E rendelet tárgyi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult, az önkormányzat tulajdonában lévő és üzembe helyezett víziközművek közül a közműves ivóvízellátó hálózatra történő utólagos, a víziközmű beruházás befejezését követő rákötésekre terjed ki.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy - a közműhálózatra már rákötött - ingatlanon új érdekeltségi egység létesül, melyre új közszolgáltatási szerződést kötnek a közmű szolgáltatóval vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízellátásának kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért a lakossági felhasználók által fizetendő pénzösszeg.

b) Utólagos csatlakozó: aki e rendelet időpontjában meglévő víziközmű hálózathoz ezen időpontig nem csatlakozott, nem kapott hozzájárulást a csatlakozáshoz.

c) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy amennyiben önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.

d) Érdekeltségi egység:

da) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,

db) beépítetlen ingatlan esetében a városrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű, kialakított építési telek.

e) Lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági felhasználó.

3. A csatlakozás feltételei

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért a lakossági felhasználók esetében az önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(2)1

(3)2

4. § (1) A 3. § szerinti csatlakozás megkezdéséhez szükséges:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

b) amennyiben a csatlakozás műszaki feltételei ezt indokolják, a közterület felbontásához, közút igénybevételéhez szükséges hozzájárulás,

c) az önkormányzati igazolás a rácsatlakozáshoz.

(2) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű–hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű–szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz a nem lakossági felhasználók esetében az önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásának feltétele a víziközmű-hálózaton az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi kérdéseiben történő megállapodás létrejötte a nem lakossági felhasználó és a tulajdonos önkormányzat között, a víziközmű-szolgáltató víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerinti bevonásával.

(3) A csatlakozás megkezdéséhez a (2) bekezdésben foglalt megállapodáson túl szükséges:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

b) amennyiben a csatlakozás műszaki feltételei ezt indokolják, a közterület felbontásához, a közút igénybevételéhez szükséges hozzájárulás,

c) az önkormányzati igazolás a rácsatlakozáshoz.

(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű-szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

6. §3

7. §4

8. § (1) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján rendelkezik a hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) A hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági határozatban kell megállapítani.

9. § (1) A kérelmet írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval, igény esetén külön részletfizetésre irányuló kérelemmel. A kérelem benyújtása illetékmentes.

(2) A hozzájárulás megfizetéséről az önkormányzati igazolás akkor adható ki az érdekelt részére, ha

a) egyösszegű fizetés esetén

aa) postai úton történő befizetés alapján a csekk ellenőrző szelvénye bemutatásra kerül,

ab) átutalással történő teljesítéskor a közmű-csatlakozási hozzájárulás költségvetési számlán történő megjelenése ellenőrzésre kerül,

b) részletfizetés esetén a kérelmező az önkormányzattal erre vonatkozóan megállapodást köt és az abban foglaltak szerint a közmű csatlakozás teljes összege megfizetésre kerül.

(3) Az önkormányzati igazolás kiadása a hozzájárulás teljes összege megfizetésének igazolását követő 8 napon belül történik.

(4) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a hozzájárulás teljes összege és az ehhez kapcsolódó önkormányzati igazolás kiadásra nem kerül.

10. § (1) A hozzájárulás megállapítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajtást a döntéshozó, elsőfokú hatóság foganatosítja.

(2) A hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási eljárási szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 6. § és a 7. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (2) bekezdése a(z) 11. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

2

A 3. § (3) bekezdése a(z) 11. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

3

A 6. § a(z) 11. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

4

A 7. § a(z) 11. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.