Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2018. 01. 01

M

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések


1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül, határozatlan időre

a) a vagyoni típusú adók közül építményadót és telekadót,

      b) a kommunális jellegű adók közül idegenforgalmi adót, valamint

      c) helyi iparűzési adót

vezet be.


2. § E rendelet alkalmazásában üzleti célt szolgál az építmény, ha abban cégbírósági bejegyzéshez, cégbírósági nyilvántartásba vételhez, vállalkozói igazolvány megszerzéséhez, hatósági nyilvántartásba vételhez, hatóságnál történt bejelentéshez, működési engedélyhez, illetve telepengedélyhez kötött tevékenységet folytatnak, függetlenül attól, hogy az adott adóévben, vagy az azt megelőző adóévekben a tevékenységből származott-e bevétel.


2. Építményadó


3. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


4. § Az építményadó mértéke

a) lakás esetén 75,- Ft/m2/év,

b) nem lakás céljára szolgáló építmény, építményrész esetén

ba) nem üzleti célt szolgáló építmény, építményrész esetében: 75,- Ft/m2/év,

bb) üzleti célt szolgáló építmény, építményrész esetében: 250,- Ft/m2/év.


5. § Mentes az adó alól:

a) a 80 év feletti adóalanyok a 80. életévük betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján,

b) azok a rokkantigazolvánnyal rendelkező adóalanyok, akik gépjárműtároló helyiségük után építményadó fizetésére kötelesek, és a tulajdonukban lévő gépjárműtároló helyiségükben, a tulajdonukban, vagy rokkant családtagjuk, továbbá az ő szállításukra szolgáló, de a velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk tulajdonában lévő gépjárműveket tárolják.


6. § [1]


7. § [2]


8. § A vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az 5. § nem alkalmazható.


3. Telekadó


9.  § A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.


10. § Az adó mértéke 5,- Ft/m2/év.


11. § Mentesülnek a telekadó megfizetése alól

a)  a 80 év feletti adóalanyok a 80. életévük betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján,

b) az építési tilalom alatt álló telek egésze, a tilalom ideje alatt.


12. § A vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során a 11. § nem alkalmazható.


4.  Idegenforgalmi adó


13. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


14. §  Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100,- Ft.


15. § Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély, a 70. életév betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján.


5. Helyi iparűzési adó


16. § [3]A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a/év.


17. § Mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 6. Záró rendelkezések


18. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


19. §  Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete.

Szabó Zoltán

polgármester

Hopka Rita

jegyző


INDOKOLÁS


Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény 2. §-a alapján 2018. január 1-től a helyi adóktól szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) kiegészül a 11/A. §-sal, mely szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A módosítás értelmében így kiegészül az építményadótárgyak köre, és az adó mértékét – a Htv. keretein belül – rendeletben kell szabályoznunk.

Az új adórendelet elfogadása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet előírásainak megváltozása miatt is szükséges, amely a rendelet bevezető részét érinti, így az nem módosítható.

A rendeletben meghatározásra kerül továbbá a 70., illetve a 80. életévüket betöltött adózókra vonatkozó mentesség eljárási szabálya.[1]

A 6. §-t a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

[2]

A 7. §-t a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

[3]

 A 16. § a 23/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.