Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül, határozatlan időre

a) a vagyoni típusú adók közül építményadót és telekadót,

b) a kommunális jellegű adók közül idegenforgalmi adót, valamint

c) helyi iparűzési adót

vezet be.

2. § E rendelet alkalmazásában üzleti célt szolgál az építmény, ha abban cégbírósági bejegyzéshez, cégbírósági nyilvántartásba vételhez, vállalkozói igazolvány megszerzéséhez, hatósági nyilvántartásba vételhez, hatóságnál történt bejelentéshez, működési engedélyhez, illetve telepengedélyhez kötött tevékenységet folytatnak, függetlenül attól, hogy az adott adóévben, vagy az azt megelőző adóévekben a tevékenységből származott-e bevétel.

2. Építményadó

3. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. § Az építményadó mértéke

a) lakás esetén 75,- Ft/m2/év,

b) nem lakás céljára szolgáló építmény, építményrész esetén

ba) nem üzleti célt szolgáló építmény, építményrész esetében: 75,- Ft/m2/év,

bb) üzleti célt szolgáló építmény, építményrész esetében: 250,- Ft/m2/év.

5. § Mentes az adó alól:

a) a 80 év feletti adóalanyok a 80. életévük betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján,

b) azok a rokkantigazolvánnyal rendelkező adóalanyok, akik gépjárműtároló helyiségük után építményadó fizetésére kötelesek, és a tulajdonukban lévő gépjárműtároló helyiségükben, a tulajdonukban, vagy rokkant családtagjuk, továbbá az ő szállításukra szolgáló, de a velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk tulajdonában lévő gépjárműveket tárolják.

6. §1

7. §2

8. § A vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az 5. § nem alkalmazható.

3. Telekadó

9. § A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

10. § Az adó mértéke 5,- Ft/m2/év.

11. § Mentesülnek a telekadó megfizetése alól

a) a 80 év feletti adóalanyok a 80. életévük betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján,

b) az építési tilalom alatt álló telek egésze, a tilalom ideje alatt.

12. § A vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során a 11. § nem alkalmazható.

4. Idegenforgalmi adó

13. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

14. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100,- Ft.

15. § Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély, a 70. életév betöltésének évétől, mint adóévtől, az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján.

5. Helyi iparűzési adó

16. §3 A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a/év.

17. § Mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. § Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete.

1

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezte.

2

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezte.

3

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Mány Község Önkormányzata Polgármestere 23 /2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról megállapított szöveg.