Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hatályos: 2021. 06. 05

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A jelen rendelet hatálya a Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. §-a szerint kell értelmezni.

3. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről

 • a) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
  • aa) a rendelet 29. §-a szerinti gyermekszületési támogatása,
  • ab) a rendelet 16. §-a szerinti rendkívüli települési támogatása,
  • ac) a rendelet 27. § (2) bekezdése szerinti köztemetés visszafizetésének elrendelése ügyében.
 • b) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Humánerőforrások bizottság dönt:
  • ba) a rendelet 6. §-a szerinti lakásfenntartási támogatása,
  • bb) a rendelet 13. §-a szerint átmeneti települési támogatása,
  • bc) a rendelet 20. §-a szerinti oktatási-nevelési támogatása,
  • bd) a rendelet 22. §-a szerinti gyógyszertámogatása,
  • be) a rendelet 24. §-a szerinti temetési támogatása,
  • bf) a rendelet 32. §-a szerinti karácsonyi élelmiszertámogatása ügyében.

(2) A megállapított pénzbeli és természetbeni települési támogatások folyósításáról és ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

II. FEJEZET A települési támogatás

2. A pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái

4. § A pénzbeli támogatások formái:

 • a) lakásfenntartási támogatás,
 • b) átmeneti települési támogatás
 • c) rendkívüli települési támogatás
 • d) oktatási-nevelési támogatás
 • e) gyógyszertámogatás
 • f) temetési támogatás

5. § A természetbeni települési támogatások formái:

 • a) gyermekszületési támogatás
 • b) karácsonyi élelmiszertámogatás

3. Lakásfenntartási támogatás

6. § Lakásfenntartási támogatás illeti meg azt a kérelmezőt,

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át, és
 • b) az érintett ingatlanban, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • c) akinek a közüzemi díj számla a nevére szól.

7. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon család esetén csak egy személy részére állapítható meg.

(2) Külön lakásnak kell tekinteni az egy ingatlanon belül elhelyezkedő, fizikailag elkülönített lakásokat, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

8. § A lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető közüzemi szolgáltatások

 • a) a villanyáram,
 • b) a vízfogyasztás,
 • c) a gázfogyasztás,
 • d) a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz-elszállítás,
 • e) a szemétszállítás

díja.

9. § A lakásfenntartási támogatást legalább 3 hónapra, de legfeljebb egy évre lehet megállapítani.

10. § (1) A lakásfenntartási támogatás mértéke a kérelmezett havi közüzemi díj összege, de legfeljebb havi 15.000,- Ft.

(2) A folytatólagos kifizetéshez a kérelmezőnek igazolnia kell az előző kifizetés felhasználását.

(3) Az igazolás a közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény vagy a közüzemi szolgáltató által kiállított igazolás bemutatásával történik.

11. § (1) A lakásfenntartási támogatás megszűnik:

 • a) a támogatásra jogosult kérelmére, vagy
 • b) ha a támogatásra jogosult a lakást bérbe adja, vagy
 • c) az igazolási kötelezettség elmulasztása esetén.

(2) A lakásfenntartási támogatás megszűnésének időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amely napon a (1) bekezdésben meghatározottak bekövetkeznek.

(3) Ha a lakásfenntartási támogatás folyósítása a jogosulatlan igénybevétel vagy jelen rendelet 11. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja miatt került megszüntetésre, a támogatás ugyanarra a lakásra, a megszüntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

12. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelmezőnek a közüzemi díjról szóló csekkel, számlával vagy a közüzemi szolgáltató által kiállított igazolással kell igazolnia a lakásfenntartási kiadásait, amelyek másolatát a kérelemhez csatolni kell.

4. Átmeneti települési támogatás

13. § Átmeneti települési támogatás illeti meg azt az anyagi segítségre szoruló kérelmezőt,

 • a) akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülélő esetén annak 400 %-át nem haladja meg és
 • b) következő feltételek közül legalább egy teljesül:
  • ba) megfelelő élelmezés hiánya,
  • bb) lakhatás elvesztésének veszélye,
  • bc) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,
  • bd) a kérelmező aktív korúak ellátásában részesül,
  • be) a kérelmező nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesül, és az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg
  • bf) a kérelmező vagy a családtagja 3 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy 30 napot meghaladó táppénzes állományban volt
  • bg) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott, az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele szükséges, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át meghaladja,
  • bh) várandós anya gyermekének megtartása céljából kérelmezi,
  • bi) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez vagy a gyermek örökbefogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére kérelmezi.

14. § Az átmeneti települési támogatás összege: 15. 000 Ft, kivéve ha a kérelmező

 • a) egyedülélő: 20.000 Ft
 • b) egyedülálló, és
  • ba) családjában egy vagy két gyermeket nevel: 25. 000 Ft
  • bb) családjában három vagy több gyermeket nevel: 30.000 Ft
 • c) családjában egy vagy két gyermeket nevel: 20. 000 Ft,
 • d) családjában három vagy több gyermeket nevel: 25.000 Ft

15. § (1) Az átmeneti települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az átmeneti települési támogatásra irányuló kérelem esetén 13. § bb) -bi) pont szerinti feltétel fennállását igazolni kell.

(3) Ugyanazon lakcímen élő család egy évben legfeljebb 4 alkalommal kérhet átmeneti települési támogatást.

5. Rendkívüli települési támogatás

16. § Rendkívüli települési támogatás azoknak a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek jár, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülélő esetén annak 400 %-át nem haladja meg.

17. § Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:

 • a) a családot ért elemi kár, vagy
 • b) a hirtelen kialakult betegség okán az egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához nagyobb mennyiségű, vagy jelentős költségű gyógyszer szükséges.

18. § A rendkívüli települési támogatás összege a 17. § a) pontja esetén 100.000 Ft, a 17. § b) pontja esetén az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 30.000 Ft.

19. § (1) A rendkívüli települési támogatásra irányuló kérelem esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását igazolni kell.

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

6. Oktatási - nevelési támogatás

20. § (1) Az iskola és az óvodakezdés megkönnyítése érdekében egyszeri oktatási - nevelési támogatás illeti meg azt a kérelmezőt, akiknek

 • a) a gyermeke óvodai nevelésben részesül, vagy általános iskolai tanuló, vagy középiskolai tanulmányait nappali tagozaton folytatja, és
 • b) a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg.

(2) Az oktatási-nevelési támogatás mértéke

 • a) egy gyermek esetén 10.000,- Ft,
 • b) két gyermek esetén összesen 15.000,- Ft,
 • c) három gyermek esetén összesen 20.000,- Ft,
 • d) minden további gyermek után, gyermekenként 5.000,- Ft.

(3) A gyermek általános iskolai és középiskolai első beiskolázása esetén a (2) bekezdés szerinti összegen felül, további 10.000,- Ft illeti meg.

(4) Ha a gyermek a 18. életévét betöltötte az oktatási-nevelési támogatást saját jogán is kérelmezheti.

(5) Az oktatási-nevelési támogatásra gyermekenként csak az egyik szülő jogosult.

21. § (1) Az oktatási-nevelési támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 15. és szeptember 15. között a rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A 16. életévet betöltött gyermek esetén a kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást.

7. Gyógyszertámogatás

22. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek

 • a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át, és
 • b) közgyógyellátásra nem jogosult.

(2) A gyógyszertámogatást eseti jelleggel, vagy rendszeresen, legfeljebb egy évre lehet megállapítani.

23. § (1) A gyógyszertámogatás megállapítható összege az eseti vagy havi igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 15.000,-Ft.

(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmen a kezelőorvos aláírásával, pecsétjével igazolni szükséges az eseti vagy havi gyógyszerköltséget.

8. Temetési támogatás

24. § A temetési költségek enyhítésére egyszeri temetési támogatásra jogosult az a kérelmező,

 • a) aki a meghalt személy eltemettetésére köteles és
 • b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át.

25. § (1) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 50%-a.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a tárgyévi költségvetési rendelet határozza meg.

(3) A temetési támogatás iránti kérelem a halálesetet követő 60 napon belül kérelmezhető.

26. § (1) A temetési támogatás iránti kérelmet a rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges az elhunyt halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számlát.

(2) A megállapított temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

9. Köztemetés

27. § (1) Az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen, a településen szokásos legolcsóbb temetéssel történő eltemettetéséről.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére:

 • a) teljes egészében mentesül a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
 • b) 50 %-ban mentesül a köztemetés költségeinek kötelezettsége alól, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
 • c) a köztemetés költségét maximálisan 12 havi részletekben fizeti meg, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

28. § A köztemetés visszafizetésének elrendelése ügyében a kérelmet a rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

10. Gyermekszületési támogatás

29. § (1) Egyszeri gyermekszületési támogatás illeti meg a gyermek születésével, örökbefogadásával összefüggő költségek mérséklésére azt a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőt,

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, egyedülálló esetén 1200 %-át és
 • b) a gyermek Mány településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) A támogatásra irányuló kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül nyújthatja be a szülő, melyhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy örökbefogadás esetén a gyámhatóság jogerős határozatát.

30. § (1) A születési támogatás összege 60 000,- Ft, amelyet vásárlási utalványban kell kifizetni.

(2) A gyermekszületési támogatásra gyermekenként csak az egyik szülő jogosult.

31. § A gyermekszületési támogatási kérelmet a rendelet 8. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

11. Karácsonyi élelmiszertámogatás

32. § (1) Minden év decemberében – a képviselő-testület külön határozata alapján meghatározott összegben és módon – egyszeri karácsonyi élelmiszertámogatás illeti meg azt kérelmezőt, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A karácsonyi élelmiszertámogatást vásárlási utalványban kell kifizetni.

(3) Az utalványok kiosztása minden esetben az önkormányzat szervezésében, legkésőbb december 15. napjáig történik.

III. FEJEZET Eljárási szabályok

12. Általános eljárási szabályok

33. § Az eljárások során az Szt. 5. § - 16. §-ban meghatározott általános eljárási szabályokat kell alkalmazni.

34. § A települési támogatás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Mányi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtania.

35. § (1) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdését, valamint a Szt. 10. §-át megfelelően alkalmazni kell.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jövedelemről szóló nyilatkozat valódiságát igazoló iratokat, így:

 • a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolást vagy munkabér jegyzék másolatát,
 • b) rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolás másolatát,
 • c) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását és a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozatot,
 • d) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot,
 • e) jelen rendeletben a különböző támogatásokról szóló rendelkezésekben meghatározott egyéb igazolásokat.

36. § Egyedülálló kérelmező esetén másolatban csatolni kell:

 • a) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy
 • b) a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot.

37. § A települési támogatások igénylése esetén a kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy saját ellátására tartási-, öröklési-, vagy életjáradéki szerződést kötött-e.

38. § A pénzbeli támogatás esetén a kérelmezőt nyilatkoztatni kell, hogy a támogatást bankszámlájára átutalással, vagy készpénzben kéri.

39. § Amennyiben a kérelmezőnek a vagyoni helyzetéről nyilatkozni szükséges, úgy azt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti formanyomtatványon kell megtennie.

40. § (1) A karácsonyi élelmiszertámogatás nyújtható azon személyeknek is, akiket a helyi civil szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok támogatásra javasolnak.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt javaslatokat legkésőbb tárgyév december 10-ig szükséges benyújtania a megjelölt szervezeteknek a rendelet 3. § b) pontjában hatáskörrel rendelkező szervhez.

41. § A jogosulatlanul felvett települési támogatást a Szt. 17 §-a alapján vissza kell fizetni.

42. § (1) Ha a szociális ellátás megtérítését rendeli el az azt megállapító önkormányzati szerv, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

 • a) 50 %-a alatt van, elengedi,
 • b) 50-100 %-a között van, csökkenti,
 • c) 100-150 %-a között van, részletfizetést engedélyez.

(2) A visszafizetési kötelezettség esetén az azt megállapító önkormányzati szerv, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(3) A részletfizetési kedvezmény időtartama legfeljebb tizenkét hónapig terjedhet.

43. § Amíg a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésre nem kerül - rendkívüli települési támogatáson kívül - támogatás nem adható.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

13. Záró rendelkezések

44. § [1]

45. § [2]

46. § Ez a rendelet 2021. június 4-én lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM

lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy az alábbiakban kifejtett indokokra tekintettel, részemre lakásfenntartási támogatást szíveskedjen megállapítani:

Az alábbiakban felsorolt közüzemi díj számlá(k)hoz kérem a támogatást:

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a közüzemi számlák vagy a közüzemi szolgáltató által kiállított igazolás másolatát a kérelemhez csatolni szükséges.

· Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a kérelemben foglalt adatokban és körülményekben bekövetkezett változásokról 15 napon belül Mányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét értesíteni.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

2. melléklet

KÉRELEM

átmeneti települési támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy az alábbiakban megjelölt indokra tekintettel, részemre átmeneti települési támogatást szíveskedjen megállapítani*

ba) megfelelő élelmezés hiánya,

bb) lakhatás elvesztésének veszélye,

bc) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

bd) a kérelmező aktív korúak ellátásában részesül,

be) a kérelmező nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesül, és az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg

bf) a kérelmező vagy a családtagja 3 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy 30 napot meghaladó táppénzes állományban volt

bg) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott, az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele szükséges, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át meghaladja,

bh) várandós anya gyermekének megtartása céljából kérelmezi,

bi) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez vagy a gyermek örökbefogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére kérelmezi.

*A kívánt rész aláhúzandó!

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolom.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

3. melléklet

KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy az alábbiakban megjelölt indokra tekintettel, részemre rendkívüli települési támogatást szíveskedjen megállapítani:*

a) a családot ért elemi kár, vagy

b) a hirtelen kialakult betegség okán az egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához nagyobb mennyiségű, vagy jelentős költségű gyógyszer szükséges.

*A kívánt rész aláhúzandó!

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolom.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

4. melléklet

KÉRELEM

oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy részemre oktatási-nevelési támogatást szíveskedjen megállapítani:

A támogatást az alább megnevezett gyermek(ek)re tekintettel kérem megállapítani:

Név

Oktatási-nevelési intézmény neve

Az intézmény címe

Első beiskolázás
igen/nem

A kérelemhez csatolni kell a 16. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermeke iskolalátogatási igazolását!

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

5. melléklet

KÉRELEM

gyógyszertámogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy részemre az igazolt gyógyszerköltség alapján gyógyszertámogatást szíveskedjen megállapítani.

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a kérelemben foglalt adatokban és körülményekben bekövetkezett változásokról 15 napon belül a Mányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét értesíteni.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

aláírás

IGAZOLÁS A GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL

(A kezelőorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.)

Kérelmező neve:.....................................................................................

Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e: igen nem

A Biztosított rendszeresen/eseti jelleggel* szedett gyógyszerei:

Gyógyszer neve A Biztosított által fizetendő

térítési díj

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

……………………… ……………………….

Javasolt, de a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények:....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Összesen:_________________-Ft

A kezelőorvos egyéb észrevétele, közlendője, javaslata gyógyhatású készítményekre:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kelt:......................, ............év, .................hónap.........nap

........................................

Kezelőorvos aláírása,

bélyegzőlenyomata

6. melléklet

KÉRELEM

temetési támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy részemre temetési támogatást szíveskedjen megállapítani:

Az elhunyt személy adatai

(Halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát csatolni kell !)

Neve: ______________________________________________________________________

Halálozásának helye és ideje: _________________________________________________

Lakóhelye:_______________________________________________________

Temetéssel járó költségek: ____________________________________________________

(Temetési számlát csatolni kell!)

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és az eredeti temetési számlákat a kérelemhez csatolni szükséges.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

7. melléklet

KÉRELEM

köztemetés visszafizetésének elrendelése ügyében

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A települési támogatás összegét*

- az alábbi bankszámlára kérem utalni:

...........................................................................................................................

- készpénzben szeretném felvenni.

*A kívánt rész aláhúzandó!

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy részemre, mint az eltemettetésre köteles személy részére, elhunyt hozzátartozóm után a köztemetés temetési költségeinek

- megtérítési kötelezettsége alól az alábbiak szerint mentesüljek:

a )teljes egészében mentesüljek

b) 50 %-ban mentesüljek

- …..havi részletekben szeretném megfizetni.*

Az elhunyt személy adatai:

Neve: ____________________________________________________________________

Volt állandó lakóhelye: _____________________________________________________

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________

aláírás

8. melléklet

KÉRELEM

gyermekszületési támogatás megállapítása iránt

Kérelmező neve:

............................................................................................................

Születési neve:

............................................................................................................

Születési hely, idő:

............................................................................................................

Anyja neve:

............................................................................................................

TAJ szám:

............................................................................................................

Lakóhelye:

............................................................................................................

Tartózkodási helye:


............................................................................................................

Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Elérhetőség (nem kötelező kitölteni):

Telefonszám: .............................................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................................

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös lakásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma.................. fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap),
TAJ száma


Anyja neve


Hozzátartozói minősége

1

2

3

4

5

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelmi adatok:A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelme
(Ft)

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó
jövedelme
(Ft)
Összesen
(Ft)

1. Munkaviszonyból, közfoglalkoztatásból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy érvényes tartási, életjáradéki, illetve egyéb, gondozásomat kötelezően előíró szerződéssel rendelkezem/nem rendelkezem.*

*A kívánt rész aláhúzandó!


Családtagok száma:___________________________________
A család összjövedelme:______________________________
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:
_____________________________________
___________


Ügyintéző tölti ki!

Azzal a kéréssel fordulok Mány Község Önkormányzatához, hogy részemre gyermekszületési támogatást szíveskedjen megállapítani.

A támogatást az alább megnevezett gyermekemre tekintettel kérem megállapítani:

A gyermek neve: _________________________________________________________

Lakóhelye: ______________________________________________________________

Tartózkodási helye: _______________________________________________________

Születési idő (év, hónap, nap): ______________________________________________

Anyja neve: _________________________________________________________________

Apja neve: ___________________________________________________________________

Nyilatkozatok:

· A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.

· A Mány Község Önkormányzata által az eljárás tárgykörében kiadott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

· Tudomásul veszem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatát másolatban a kérelemhez csatolni szükséges.

· Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközléssel jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Mány, ………………………….. ________________________


[1] A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.