Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 01- 2023. 02. 28

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2022.11.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mány község közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint a fenntartásával és rendjével kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) A községben működő köztemető Mány 827 és a Mány 4 helyrajzi számok alatt helyezkedik el.

(3) A Mány 4 helyrajzi számú temető Üzemeltetője a Mányi Római Katolikus Plébánia, a Mány 827 helyrajzi számú temető Üzemeltetője a Mányi Református Egyházközség.

2. A temető használatának szabályai.

3. § (1) A Temető nyitva tartása: minden nap 0-24 óráig.

(2) A Temetőt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

(3) Vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.

(4) Sírgondozáskor keletkezett hulladékokat az erre kijelölt tárolókba kell helyezni, külön gyűjtve a zöldhulladékot, a műanyagot és az üveget. Fémet tartalmazó koszorúkat, nagyobb sírcsokrokat a kijelölt helyre kell vinni.

4. § (1) A sírhelyeket - ahová temetkezni lehet - a temető Üzemeltetője jelöli ki, az igényeket figyelembe véve (pl. urnás, vagy koporsós temetés).

(2) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes és kettős sírhely, valamint sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. Koporsós rátemetés lehetősége esetén a sírgödröt úgy kell elkészíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal lehet burkolni.

(3) A temetési hely méretei:

a) a sírgödör mélysége: 200 cm. A sírhelyek hossza és szélessége: egyes sírhely 220 cm x 100 cm, dupla sírhely 220 cm x 200 cm.

b) urnasír: mérete az egyes sírhely méretével azonos, maximum 4 urna elhelyezésére szolgálhat.

c) sírbolt: mérete a sírhelyek méretével azonos.

(4) Két sírhely között 80 cm oldal, valamint 120 cm hosszanti távolságot kell kialakítani.

(5) Ha egy sírhelybe már koporsós rátemetés volt (azaz két koporsó van egymáson), a továbbiakban már csak urnás temetést lehet alkalmazni.

(6) A sírhelyeket - ahová temetkezni lehet - a temető Üzemeltetője jelöli ki, az igényeket figyelembe véve (pl. urnás, vagy koporsós temetés).

5. § (1) A Temető Üzemeltetője nem végez temetési szolgáltatásokat, azokra a temettetőknek külső vállalkozót kell megbíznia.

(2) Temetkezési szolgáltatást csak a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező vállalkozás végezhet.

(3) Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

6. § (1) Temetéskor a ravatalozót (kápolna) kizárólag a búcsúztatás idejéig lehet használni.

(2) A ravatalozóban az elhunytat ideiglenesen elhelyezni, búcsúztatásra előkészíteni tilos.

3. A temetési hely feletti rendelkezési jog

7. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik (rendelkezési jog), aki a temetési helyet az adott időszakra, a vonatkozó díj megfizetésével megváltotta.

(2) A pontos díjakat a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A megváltási díjak mértékét a sírhelyre temetni kívánt elhunyt személye határozza meg az alábbi kategóriák szerint:

a) A Mányi Római Katolikus Egyházközség tagjai az egyházközség azon tagjai, akik - vagy akik helyett a velük egy háztartásban él ő közeli hozzátartozó - a temetést megelőző évben az egyházközségi hozzájárulást megfizette.

b) helyinek minősülnek azon elhunytak, akik legalább 90 napja igazolhatóan Mányon éltek, de nem felelnek meg az A. pont feltételeinek

c) nem helyiek, akik nem tartoznak az előző két pont hatálya alá.

(4) A Temetőben a temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.

(5) Szentháromságot tagadó egyházak szertartása szerinti, illetve egyházi szertartás nélküli temetés esetén emelt árú díj fizetendő.

(6) Rátemetés esetén (mind a koporsós, mind az urnás temetés esetében) a sírhelymegváltást meg kell újítani. Az újra váltáskor az utolsó megváltásból fennmaradt már kifizetett időszak után nem kell a díjat megfizetni. A sírhelyek újra megváltási ideje minimum 10 év.

8. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (sírkő) használható, vagy létesíthető.

(2) A sírjel a sírral együtt nem foglalhat el nagyobb területet, mint a jelen rendeletben meghatározott sírhely méretek.

9. § (1) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a temető Üzemeltetőjének az elhelyezés előtt engedélyezésre be kell mutatni. Ez vonatkozik sírbolt kialakítására is. Üzemeltető engedélye nélkül az építés/kivitelezés nem kezdődhet meg.

(2) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(3) A síremlék és sírjel a temetési hellyel rendelkező személy tulajdona. A lecserélt síremléket, vagy a lejárt jogosultság után a síremléket a tulajdonosa köteles a temetőből elszállítatni.

(4) Új temetés miatt eltávolított sírjelet (sírkövet) a behantolástól számított 3 hónapon belül vissza kell állítani, vagy az eltemettetőnek el kell szállíttatni a temetőből.

(5) A temetési szolgáltató, illetve egyéb vállalkozási tevékenységet ellátó személy vagy szervezet a munkavégzést és annak időpontját legkésőbb a munka kezdetét megelőző munkanapon köteles bejelenteni az Üzemeltetőnek.

(6) Bármely munka csak úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, sírhely ne sérüljön. Elhunyt búcsúztatása és temetése közben a Temetőben munka nem végezhető.

(7) Az építési hulladékokat a munkálatok befejezése után a munkát végzőnek azonnal el kell szállítani a temetőből. Az el nem szállított építési hulladékot a temető Üzemeltetője elszállíttathatja. Az elszállítás díját a Szabályzatot megszegő fél (temettető, Rendelkező) köteles megfizetni.

(8) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(9) Az engedély nélkül, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető Üzemeltetője az elhelyezővel annak költségén eltávolíthatja.

4. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Sírhely megváltási díjak

1. Mányi Római Katolikus temetőben:

1.1. A Mányi Római Katolikus Egyházközség elhunyt tagjai számára:

1.2. Egyes sírhely: 25.000,- Ft

1.3. Dupla sírhely: 50.000,- Ft

1.4. Mányi elhunyt esetén:

1.5. Egyes sírhely: 50.000,- Ft

1.6. Dupla sírhely: 100.000,- Ft

1.7. Mányon kívüli elhunytak esetén:

1.8. Egyes sírhely: 70.000,- Ft

1.9. Dupla sírhely: 140.000,- Ft

A Szentháromságot tagadó egyházak szertartása szerinti, illetve egyházi szertartás nélküli temetés esetén 200.000 Ft-al magasabb a kategória szerinti megváltási díj.

2. Mányi Református Egyházközség:

2.1. Egyházadót fizetők számára:

2.2. Egyes sírhely: 50.000,- Ft

2.3. Dupla sírhely: 100.000,- Ft

2.4. Egyházadót nem fizetők számára:

2.5. Egyes sírhely: 140.000,- Ft

2.6. Dupla sírhely: 200.000,- Ft