Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről

Hatályos: 2022. 06. 02

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről

2022.06.02.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat jelképei, mind a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A címer leírása

2. § (1) A címer képét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A címer alakja: pajzs alakú

(3) mező: 4 osztottságú

(4) színei: piros és ezüst

(5) bal felső: ezüst, jobb felső: piros

(6) bal alsó: piros, jobb alsó: ezüst.

(7) jelképek: turul madár, búzakalász, szőlőfürt, csillag kereszt.

(8) jelképek elhelyezése a mezőben:

a) bal felső ezüst színen a turul madár,

b) jobb felső piros színen búzakalász és szőlőfürt,

c) bal alsó piros színen csillag,

d) jobb alsó ezüst színen kereszt.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet - előzetes engedély nélkül - lehet használni:

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, vagy gumibélyegző. Pecsétnyomó esetén legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 33 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.

b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, emléktárgyon.

e) a községháza épületének bejáratánál, a házasságkötő teremben,

f) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

g) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

(2) A 3. § (1) bekezdésében nem szabályozott címerhasználatot – kérelemre - a képviselő-testület engedélyezi.

(3) A község címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitűnő oklevelek hitelesítésekor használható.

(4) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása

5. § (1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap – világoskék színű (Pantone PMS304), rajta középen a község címere, amelyet a község nevét feltüntető felirat boltoz arany hímzéssel,a zászlólap vége arannyal rojtozott.

(2) Az önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

(3) Az önkormányzat zászlaja a Községháza dísztermében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

6. § (1) A zászló, lobogó formájában is használható.

(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

7. § A címer és a zászló használatára vonatkozó kérelmet a képviselő-testületnek címezve kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a címerhasználat célját és módját.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.