Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok égetéséről

Hatályos: 2023. 04. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok égetéséről

2023.04.01.

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (l) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a község területén lakó vagy tartózkodó természetes személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlantulajdonos: az a természetes személy, akinek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon az avar, vagy kerti hulladék keletkezik

b) kerti hulladék: belterületi és a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során háztartási tevékenységgel összefüggésben keletkezett falevél, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, egyéb növényi maradványok.

2. Részletes rendelkezések

3. § Az egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében az ingatlantulajdonosnak törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybevételére.

4. § (1) A kerti hulladék április 1-jétől május 31-ig és október 1-jétől november 30-ig – ünnepnapok kivételével –, a hónap minden első és harmadik szombatján 9 és 12 óra közötti időszakban, telken belül elégethető.

(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(3) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, az időjárási viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése:

a) az (1) bekezdésben engedélyezettől eltérő időpontban,

b) párás, ködös, esős és szeles időben,

c) közterületen.

(5) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.