Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2024. 06. 29

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2023.09.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Mány község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(2) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 erdei m3, de legfeljebb 5 erdei m3 lehet.

3. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humánerőforrások Bizottságára ruházza át.

4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,

a) akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülélő esetén 500 %-át,

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki

a) az Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, vagy

b) települési támogatásban, ezen belül lakásfenntartási támogatásban részesül, illetve

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban, a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében

ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot.

7. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

8. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló teljes tűzifa készlet határozatban megállapításra nem kerül a jogosultak részére.

9. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

10. § Ha a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosultan igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 23.000,- Ft + ÁFA/ m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

11. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2024. június 30-án hatályát veszti.