Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 02

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2023.03.02.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Mány közigazgatási területén működő, a Római Katolikus Egyház (4 helyrajzi számú), a Református Egyház (827 helyrajzi számú) tulajdonában lévő temetőkben a Mányi Római Katolikus Egyházközséggel és a Mányi Református Egyházközséggel kötött külön megállapodás szerinti sírhelyekre terjed ki.

(2) Mány közigazgatási területén működő önkormányzati tulajdonú temető nincs.

(3) Mány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az (1) bekezdésben foglalt köztemető fenntartását és üzemeltetését saját maga látja el.

2. A temető használatának szabályai

2. § (1) A köztemető nyitvatartása nem kerül korlátozásra.

(2) A köztemetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(3) A köztemetőt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

(4) Segítő kutya kivételével a köztemetőbe állatot bevinni tilos.

(5) Sírgondozáskor keletkezett hulladékokat az erre kijelölt tárolókba kell helyezni, külön gyűjtve a zöldhulladékot, a műanyagot és az üveget. Fémet tartalmazó koszorúkat, nagyobb sírcsokrokat a kijelölt helyre kell vinni.

(6) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(7) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról.

3. § (1) Temetkezési szolgáltatást csak a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező vállalkozás végezhet.

(2) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(3) A köztemetőben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók az üzemeltető engedélyével, díjtalanul végezhetik feladataikat.

(4) Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(5) Bontott síremléket a sírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező az üzemeltetővel egyeztetett módon köteles elszállítani.

3. Temetési helyek

4. § A köztemetőkben a temetésre használt helyek a következők

a) Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőben:

aa) egyes sírhely,

ab) dupla sírhely,

b) Református Egyház tulajdonában lévő temetőben:

ba) egyes sírhely,

bb) dupla sírhely,

4. Sírhelyek méretezése, sírjelek

5. § (1) A temetési hely méretei a köztemetőben.

a) a sírgödör mélysége: 200 cm.

b) a sírhelyek hossza és szélessége:

ba) egyes sírhely 220 cm x 100 cm,

bb) dupla sírhely 220 cm x 200 cm.

(2) Az egyes sírhely maximum 4 urna elhelyezésére szolgálhat.

(3) Temetési hely megjelölésére sírjel (fejfa, kopjafa, síremlék, sírkő) használható, létesíthető.

(4) A köztemetőben a kegyeleti érzés elvárásainak megfelelő sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra nem lehet közízlést, emlékezést sértő.

5. Temetési helyek használati ideje

6. § (1) A köztemetőben a temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.

(2) A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díjat az Önkormányzat nem állapít meg.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

8. §1

1. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Sírhelymegváltási díjak

1. 1. Egyes sírhely: 50.000,- Ft

2. 2. Dupla sírhely: 100.000,- Ft

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.