Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a településüzemeltetés, ezen belül a köztemető kialakítása és fenntartása. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdése szerint: „4. § (1) A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösség, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és közhasznú szervezet lehet. A Ttv. 3. § a) pontja alapján temető a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. A Ttv. 3. § b) pontja értelmében köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt vagy temetőrészt is érteni kell, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
Ha az önkormányzat nem önkormányzati tulajdonú temetőben megállapodás alapján teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét, akkor az a temető is köztemetőnek minősül.
A Ttv. 42. §-a az alábbiakat rögzíti: „42. § Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának szabályait önkormányzati rendeletben kell megállapítani.” A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület köteles megalkotni a Temető rendeletet a temetőhasználat szabályairól.