Mátyásdomb község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

helyi adók

Hatályos: 2021. 01. 01

Mátyásdomb Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról
Mátyásdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Mátyásdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyásdomb község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre:


    a) magánszemély kommunális adóját

    b) helyi iparűzési adót

vezeti be.


  1. Magánszemély kommunális adója


2. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a személyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


3. §  Az adó mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000.-Ft/év.


  1. Helyi iparűzési adó


4. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.


5. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) 

(3) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki a 1990. évi C. tv. 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelel.[1]
6. §[2] Jelen rendelet alkalmazásában:

-    állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

     támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről   

     szóló 37/2011.(III.22.)Korm.rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

  • egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.7. §[3] (1) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat  jelen rendelet 1. mellékletét képezi.


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012. 4. 26., 8.o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.


(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.Záró rendelkezések


8. §[4]  (1) A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
                                             Tilhof István                                          Pázsi Jenő

                                                  polgármester                                             jegyző
A rendelet kihirdetve:


2015. november


                                 Pázsi Jenő

                                   jegyző[1]

Módosította a 9/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. IX. 01-től.)

[2]

Módosította a 9/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. IX. 01-től.)

[3]

Módosította a 9/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. IX. 01-től.)


[4]

  Módosította a 9/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. IX. 01-től.)


Mellékletek