Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 12. 05

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének


12/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete


a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa, fogalom-meghatározások


1.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Zichyújfalu közigazgatási területén „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 27. pontjában meghatározott szolgáltatás.

(2) A közszolgáltatási terület határa Zichyújfalu közigazgatási területe.

(3) E rendelet alkalmazásában,(fogalom-meghatározások)

a) házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés, melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli

b) hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató általi szállítása megvalósul, és amely tartalmazza az ürítés útvonalát is.

c) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.

d) többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.

e) üdülőingatlan:„a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan

f) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


2.  A közszolgáltató tagjai, alvállalkozók aránya


2.§ (1) Zichyújfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „a Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás(a továbbiakban: Társulás) útján látja el.(2) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátása érdekében a Depónia – VHG Konzorcium, 2024. január 28-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.


(3) A Konzorcium tagjai:

1. DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.

2. „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


(4) A Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

1. DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. 77,029 %,

2. „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.22,971 %.


(5) Zichyújfalu közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet a VHG Nonprofit Kft. a Közszolgáltató Konzorcium tagjaként (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy hulladéklerakó.


3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, hulladékgazdálkodási bírság és a gyűjtőedényzet


3.§ (1) Az ingatlan használó a települési hulladékot „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételiről” szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§ (1)-(6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése szerint, és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gyűjti.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékokat külön gyűjteni.


(3) A papírhulladékokat olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerszennyeződéstől mentesen összehajtogatva és összekötözve kell gyűjteni.


(4) Műanyag/fém gyűjtése átlátszó zsákban történik.


(5) Az ingatlan használó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a Ht. 38.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.


(6) A közszolgáltatási díjat az ingatlan használó számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles megfizetni a közszolgáltatónak.


(7) A közszolgáltatási díj fizetésének módja:

a) készpénz,

b) csoportos beszedési megbízás,

c) banki átutalás, vagy

d) készpénz-átutalási megbízás.


(8)A díjfizetési módot az ingatlanhasználó szabadon választja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.


(9) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(10) A szabvány gyűjtőedényt– igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződésalapján biztosítja az ingatlanhasználónak. Ezen jogviszonyra „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 6:331. §-6:341. §-ának szabályai az irányadóak.


(11) A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell, a közterületre jól látható helyre oly módon kihelyezni hogy, a gyűjtőjárművel megközelíthető legye, a gépjármű, illetve a gyalogos közlekedést ne zavarja. Kivételt képez a Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett szállítást. A kiürített edényeket a szállítás napján a közterületről be kell vinni, a szállítási naptárban megjelölt napokon kívüli időszakban csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján lehet elhelyezni.


  1. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.


  1. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


  1. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.  1. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény azonosításához matricát biztosít, úgy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a hulladékgyűjtő edény azonosítására szolgáló matricát a hulladékgyűjtő edény fedelének külső felületére jól látható helyre felragasztani; annak jó állapotát megőrizni.


4.§ (1) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a Korm. rendelet 6. §-a, 9. § -10. §-ai és az EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.


(2) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtő naptárt készíteni, valamint azt a honlapján közzétenni.


(3) Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékgyűjtő naptárat.


5.§ (1) A gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése esetén, a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre elszállítja.


(2) A Közszolgáltató - (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályainak az (1) bekezdésben foglalt ismételt megsértése esetén a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására „a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról” szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságról szóló Korm. rendelet) 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


6.§ (1)Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes hulladéknak:

a) a papír,

b) a fém,

c) a műanyag,

d) az üveg és

e) a zöldhulladék

hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg.


(2) A 6. § (1) bekezdésének a), b), c) pontjában meghatározott hulladékfajták elkülönített gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel valósul meg. A 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott hulladékfajta gyűjtése hulladékgyűjtő sziget útján valósul meg. Az e) pontban meghatározott, nem komposztált hulladékfajta gyűjtését szabványos hulladékgyűjtő zsákban vagy kötegelve kell gyűjteni.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató legalább havonta 1 alkalommal köteles elszállítani.


(4) A többlethulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.


(5) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult a Közszolgáltatónál történő bejelentést és előzetes időpont-egyeztetést követően a háztartásában keletkező lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. Térítésköteles a lomhulladék szállítása évi egy alkalmat meghaladóan, vagy közszolgáltatási díj-hátralék fennállásakor.


(6) A vegyes hulladékot, a Közszolgáltató a teljes közszolgáltatási területről heti 1 alkalommal szállítja el, a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napokon. A szállítás a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napon történik.


7.§ (1) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, választható gyűjtőedények mérete:

a) 60 literes gyűjtőedény,

b) 80 literes gyűjtőedény,

c) 110 literes gyűjtőedény,

d) 120 literes gyűjtőedény,

e) 240 literes gyűjtőedény,

f) 1100 literes gyűjtőedény.


(2) A Közszolgáltató a Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában köteles az ingatlanhasználó számára a gyűjtőedények közti választási lehetőséget biztosítani.


(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


8. § (1)A közszolgáltató kezdeményezi az ingatlanhasználóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését.


(2) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti adatait,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c) a teljesítés helyét,

d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

e) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

g) a szerződés módosításának, feltételeit,

h) szerződéskötés helyét, idejét

i) szerződő felek aláírását.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint a szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely szerint a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.


5. Kedvezmények


9.§ (1) Zichyújfalu Község Önkormányzata az ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt nem állapít meg.


6. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés


  1. (1) Mentesül az ingatlanhasználó a kommunális hulladékszállítási szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, települési hulladék, hamu, lomhulladék, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladék - kivétel a zöld hulladék - nem keletkezik.


(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szünetelését kizárólag írásban - a szolgáltató által biztosított (honlapon közzétett) formanyomtatványon -, a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal, a szünetelés lejárta várható időpontjának megjelölésével kérheti a Közszolgáltatótól,


(3) abban az esetben, ha teljes felelőssége tudatában lenyilatkozza, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana 3 hónapot meghaladó ideig nincs használatban, azaz az ingatlanban senki sem tartózkodik.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi meg a megjelölt határidőig, illetve az újabb változás bejelentéséig.


(5) Szüneteltetés csak abban az esetben lehetséges:

  1. ha a szüneteltetéssel érintett ingatlan közszolgáltatási díj egyenlege a szüneteltetési kérelem beadásának időpontjában rendezett;
  2. Országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján a szolgáltató ügyfélszolgálatán igazolja. hogy az ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyílván;
  3. a szüneteltetés időtartama alatt közüzemi számlákkal igazolható, hogy az ingatlanon energiafelhasználás nem történik.


(6) Szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díj fizetésre nem köteles.


(7) Amennyiben a szüneteltetés az egy évet meghaladja, azt minden év december 31. napjáig újból kell kérelmezni a következő időszakra, vagy évre.


(8) Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg követelni az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő edény utáni közszolgáltatási díjat, továbbá az igazolhatóan felmerült költségeit


(9) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


11.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.


(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.


(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Ht. 52. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.


8. Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés


12.§ (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban– különösen a nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban –változás áll be, akkor az érintett ingatlan ingatlanhasználója köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanap belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 2. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.


(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén az ingatlanhasználót a települési önkormányzat jegyzője a Bírságról szóló Korm. rendelet 2. § (2)-(5) bekezdései szerinti bírsággal sújtja.


13.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait.9. Záró rendelkezések


14.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. december 5. napján lép hatályba.


(2) E rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja és 7. § (3) bekezdése 2016. január 1-én lép hatályba.


(3) Hatályát veszti Zichyújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ,,a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről” szóló 8/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelet.

                 Füzesiné Kolonics Ilona                                                                  dr. Berzsenyi Orsolya

                        polgármester                                                                                      jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

2015. December 1.            dr. Berzsenyi Orsolya

            jegyző