Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.8.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 09

Zichyújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Község Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 107.253.000 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 107.253.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  107.253.000 forint,


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       29.195.000.- forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                0.- forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      47.053.000.- forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8.005.000.- forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0.- forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0.- forint,

g) B7. Pénzmaradvány felhasználás                                                            23.000.000.- forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         107.253.000.- forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                     107.253.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                             0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                         0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                           84.253.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                        23.000.000 forint.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési *kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     12.865.000.- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           3.515.000.- forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           31.718.000.- forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           3.285.000.- forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       8.279.000.- forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                16.000.000.- forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0.- forint,

h) K8. Tartalék:                                                                                        31.591.000.- forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        107.253.000.- forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               105.303.000.- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                          1.950.000.- forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                   0.- forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                            91.253.000.- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                        16.000.000.- forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Tornaterem közművek:                                                                           6.000.000.- forint,

ab) Útfelújítási munkák                                                                               10.000.000.- forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

-

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) lakhatással kapcsolatos ellátás:                    635.000.- forint,

b) egyéb önkormányzati ellátások                 2.650.000.- forint,


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében 31.591.000.- Ft (ebből 12.000.000.- Ft összeg feladattal terhelt) tartalékot képez.


(2) ) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.


8. § A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 8 fő.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 12 főben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  0.-Ft forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0.- forint.


11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

  • 1. számú tájékoztató tábla: a saját bevételekről és azok várható alakulásáról
  • 2. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról


3. Adósságot keletkeztető ügylet


12. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és felbontása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


(4) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiadási előirányzatai közötti, illetve kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


15. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


  1. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2016. március 9-én lép hatályba.                                                                       P.H..........................................................                                     ........................................................

Füzesiné Kolonics Ilona polgármester                                            Dr. Berzsenyi Orsolya jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Zichyújfalu, 2016. március hó 8. nap


                                                                        P.H.                                                                                              .......................................................

                                                                                                     Dr. Berzsenyi Orsolya jegyző

Mellékletek